Международна система от стандарти ISO 9000


Категория на документа: Други


Международна система от стандарти ISO 9000. Същност и особености на версиите стандарти от 1987 и 1994 година
През втората половина на 80-те години на XX век коренно се промени пазарната ситуация в пазарен план като се формира ново качество на световните пазари. С еволюцията на обществото във времето се развиха и усъвършенстваха и различни подходи за неговото управление. Подходът на системите за управление на качеството дава възможност на организациите да анализират изискванията на потребителите, да определят процедурата на получаване на продукт, приемлив за потребителя и да контролират този процес. Внедряването на системи з ауправление на качеството дава възможност за непрекъснато подобрение и повишаване вероятността за постигане на удовлетворение от страна на потребителите и всички заинтересувани страни. Тя дава също увереност на организацията и на нейните потребители, че е в състояние да предостави продукти, които изпълняват изискванията. Ключов механизъм към просперитета на фирмите са системите за управление на качеството на основаата на серията стандарти ISO 9000 и свързани с тази система др. модели( ISO 18000, ISO 14 001 и др.) Счита се, че ISO 9000 имат решителна роля за повишаване равнището на управленската култура и са основен инструмент за позитивни преобразувания на управлението.
1. 1. История на създаване на серията от стандарти ISO 9000
Международната организация по стандартизация(ISO) има за задача да създава стандарти за основни продукти, обект на международен обмен, процеси, терминология и изисквания, необходими за всички в международните пазарни отношения. С оглед на това след 1980 година вниманието на ISO се насочва към разработването на чисто организационни стандарти. Една от областите в тази посока са стандартите по проблемите на качеството, неговото осигуряване и управление. През 1979 година е създаден нов Технически комитет( ТК) 176, в България ТК 34. Този ТК 176 се нарича управление и осигуряване на качеството. В работата на този комитет участват 20 страни и 14 страни наблюдатели. Начало на изучаване на стандартите на управление и осигуряване на качеството е положено с изучаване стандартите на НАТО. По време на Втората световна война министерството на отбраната на САЩ разработва група от стандарти по управление на качеството, наречени " Сериите 05". Те са се използвали при производството на въоръжение и продукти за армията. Страните членки на НАТО след 1950 година подготвят подобни стандарти за управление на качеството, наречени " Публикации за управление на качеството в южните страни ", обозначени с абривиатурата AQAP, а също и военният стандарт MIL Q 9858 A. Тези стандартизирани документи определят съвкупност от процеси, които намаляват рисковете от допускане на несъответстващ на изискванията продукт. През 1970 година Британският институт по стандартизация доразработва военните стандарти в серията британски стандарти BS 5750. Тази серия стандарти се използват като основа за създаване на серията от стандарти ISO 9000. Така през 1987 година ISO доразвива BS 5750 и публикува първата версия на серията от стандарти ISO 9000. Популярността на ISO 9000 нараства много бързо и започват да се прилагат в Япония, Америка, Европа и др. CEN ги използва в качеството на евростандарти под наименованието серия EN 29000. Над 80 страни членки на ISO приемат тези стандарти като национални, включително Япония и САЩ. Министерството на отбраната на САЩ, Великобритания и др. приемат тази система като платформа за развитие на военните стандарти на НАТО, независимо че са произлезли от техните, като основни изисквания в отношенията си с клиенти и контрагенти. Серията от стандарти се развива и усъвършенства като системата стандарти преминава през версиите 1987, 1994, 2000 и 2008 година.
1. 2. Същност и особености на версиите стандарти ISO 9000
Развитието на ISO 9000 е породено от развитието на организацията и обществото и стремежа за непрекъснато подобряване на жизнената среда. Това обуславя задълбочаването и повишаването на изискванията на различните версии на ISO 9000. Най-важното е, че ISO 9000 имат доброволен характер, но напрактика организациите сами се задължават да ги приемат и прилагат. Причините за успеха на тези стандарти са свързани с това,че те съдържат подробни концепции и указания за управление на качеството; няколко модела на изискванията при осигуряване на качеството; чрез тях се дава възможност за удовлетворение на нарастналите потребности на международните стандарти в областта на качеството и навлизане в практиката на независимата сертификация. Важна особеност на всички издания на ISO 9000 е, че във взаимоотношенията производител и клиент се включва сертифициращата организация. Тя след преглед на документацията и функционирането на системата установява, че тя отговаря на изискванията на съответния стандарт от серията и издава сертификат.
1. 3. Значение на серията стандарти ISO 9000
3.1. Серията ISO 9000 имат изключителен принос за международната търговия, тъй като премахват техническите пречки при стоки и услуги. Те осигуряват връзката между доставчика и потребителя за управлението на качеството и гарантират техните интереси.
3.2. Определят се ваимоотношенията потребител- доставчик относно оценяване на изискванията за качеството и се създават възможности за решаване на проблеите, свързани с непостоянството на доставките, несъответстващите материали, повишението на разходите
Внедряването и усъвършенстването на СУК относно ISO 9000 носи следните обобщени предимства:
* Създаване на условия за предлагане на стоки и услуги с високо качество и непрекъснатото ми подобряване;
* Получаване на реални възможности за реализация на предлаганата продукция на външните пазари и повишаване конкурентоспособността на фирмата.
* Наличието на такава система дава възможност за участие в държавни обществени поръчки; води до повишаване доверието на потребителите и клиентите в качеството на предлаганите продукти; мобилизиране потенциалните възможности на всички кадри във фирмата и създаване на система за подходящо стимулиране, обвързано с качеството на произвежданата стока/услуга.
* Намаляване на разходите за материали, контрол на качеството, гаранционно обслужване и съхранение, ускоряване реализацията на продукцията, вследствие на което се повишава ефективността от дейността на фирмата и нейната печалба.;
* Чрез внедряване на системите се дава възможност за навлизане на нови пазари и запазване на съществуващите.
Първата версия стандарти от 1987 година включва следните стандарти:
1) ISO 8402;
2) ISO 9000;
3) ISO 9001;
4) ISO 9002;
5) ISO 9003;
6) ISO 9004
Структура на стандартите за система по качеството

Всички тези стандарти образуват цялостен комплекс от нормативни документи, като основната част от съдържанието им е свързана с препоръки и изисквания към тези системи.
ISO 8402 дава основните термини и определения, използвани в стандартите от серията ISO 9000 и свързани с управление и осигуряване на качеството.
ISO 9000- дават се ръководни указания за избор на модел на системата и основни концепции за качеството, които всеки орган трябва да следва. Регламентират се въпросите за управление на качеството и аспектите на неговото вътрешно и външно осигуряване. В приложения на стандартите са посочени елементите за управление на качеството. В ISO 9000 на производителя се дава пълна свобода за избор на модел, съобразно спецификата на дейност на фирмата и влиянието на външни и вътрешни фактори.
ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003- препоръчват се различни модели на системи за външно осигуряване на качеството,т.е. при наличието на изисквания предмет на договор между продавача и купувача. Те обхващат целия процес от проектирането до изпитването на крайните изделия.
ISO 9004 дава ръководни указания за вътрешното осигуряване на качеството при отсъствие на договорни отношения. С него се обхващат дейностите, насочени към създаване увереност, че предвиденото качество е постигнато.
Недостатъци на серията от стандарти ISO 9000:
* Част от тях бяха свързани с отсъствието на обща структура, което създаваше проблеми при преминаването от един в друг стандарт;
* Не се уточняваше правилното използване на термините доставчик, купувач, потребител и др.;
* Не беше ясно разписано изискването за писмени описания на дейностите, което допускаше различни интерпретации между потребители и одитори;
* Не винаги се съгласуваше с най- добрата съвременна практика, което водеше до ниско качество на внедряваните системи;
* Не беше предвидено използването на тази серия стандарти за доставка на стоки от трета страна и други.
Широкото използване на тази първа серия стандарти в различни сектори на промишлеността и услугите, натрупания опит и разбиране на недостатъците, обуслови потребността от тяхното подобрение в редица области и следваща серия стандарти.
Основни промении в ISO от 1994 година:
* Изясни се целта и възможността за отразяване на най-добрите световни практики;
* Уточнено беше използването на термините купувач, доставчик и потребител, като терминът купувач вече не се използва. Използва се или терминът потребители(customers), или доставчици;
* Уточниха се други термини и понятия като писмени процедури, документирани процедури, което създаваше объркване;
* Допълнителните общи промени на 5-те стандарта от 1987 година включват нова дефиниция на продукция, а именно хардуер, софтуер, обработени материали и услуги;
* Приета беше обща система за номерация на точките в ISO 9001/ 9002/ 9003 и да се обвържат техните номера с точките на ISO 9004;
* Преработка на ISO 9004 при обвързване на ISO 9001/ 9002/ 9003 и направена с цел използването му като указание за организация при разработване и изпълнение при система за качеството, така че да отговори на потребностите на пазара;
* Беше разширена областта на действието на серията, като се включиха понятията удовлетворяване на потребителя и сертификация от трета страна.
Специфичните и конкретни промени в тази серия включват:
* Ø Политиката по качеството е засилена и и включва позовавания на очакванията на потребителя;
* Ø Препоръката на системи за качеството, подходящи за целите на двете договарящи се страни се разпространява до включването на оценка от външна страна;
* Ø Ръководството на доставчика определя периода за преглед на управлението; изисква се ръководство по качеството;
* Ø Изисква се добавено изискване за подобрение процедурите по качеството;
* Ø Задължително планиране на качеството;
* Ø Контролът на разработката включва оценка за съответствие с отделни изисквания за преразглеждане на конструкцията;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна система от стандарти ISO 9000 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.