Международни стандарти за финансово отчитане


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Курсова разработка

Международни стандарти за финансово отчитане

Специалност "Финансов контрол"

Изготвил:

София

- 2013 -

1. Какви форми на бизнес комбинации се регламентират в МСФО3?
Регламентираната форма на бизнес комбинации в МСФО3 е придобиване. Според МСФО3 методът на покупката е метод, чрез който се отчитат всички бизнес комбинации. Придобиващият признава разграничимите активи, пасиви и условни задължениея на придобивания по техните справедливи стойности към датата на придобиване. Обединяват се отделни предприятия или дейности в една отчетна единица - придобиващото предприятие получава контрол над един или повече бизнеси /придобивания/. Може да включва закупуване от едно предприятие на собствения капитал на друго предприятие, закупуване на всички нетни активи, поемането на пасивите или закупуването емитирани капиталови инструменти на друго предприятие. Следката може да представлява създаването на ново предприятие, което да контролира комбиниращите се предприятия или преструктурирането на едно или повече комбиниращи се предприятия. Методът на покупката разглежда бизнес комбинацията от гледна точка на комбиниращото се предприятие.
2. Какъв вид репутация се признава в МСФО3? Как първоначално и последващо се признава /отразява/?
Според МСФО3 към датата на придобиване придобиващия признава положителната репутация в бизнес комбинация като актив. Тази репутация се оценява първоначално по цената, което представлява превишението на цената на бизнес комбинацията над дела на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобивания. Репутацията представлява плащане, направено от придобиващия с очакване на бъдещи икономически ползи от актива, които не могат да бъдат разграничени и признати отделно. След първоначалното признаване, придобиващият оценява репутацията, придобита в бизнес комбинацията по цена на придобиване минус натрупаните загуби от обезценката. Репутацията не се амортизира, а придобиващият веднъж годишно или по-често извършва проверка на репутацията за обезценка.
3. Как се определя справедливата стойност на разграничимите активи и пасиви?
Публикуваната цена към датата на размяна на котиран капиталов инструмент предоставя най-доброто доказателство за справедливата стойност на инструмента и се използва, с изключение на някои редки случаи.
За целите на разпределяне цената на придобиване на бизнес комбинацията, придобиващият третира като справедливи стойности следните оценки:
а) за финансови инструменти, търгувани на активен пазар, придобиващият използва текущи пазарни стойности;
б) за финансови инструменти, нетъргувани на активен пазар, придобиващият използва приблизителни оценки, които отчитат показатели като: съотношение цена/доходи, доходност от дивиденти и очаквани темпове на ръст на сравними инструменти на предприятия със сравними характеристики;
в) за вземания, договори за ползи и други разграничими активи придобиващият използва текущите стойности на сумите за получаване, определени по подходящи текущи лихвени проценти, минус намаление за несъбираемост и разходи за събиране, ако е необходимо.
г) за материални запаси от:
1) готова продукция и стоки придобиващият използва продажните цени минус сумата от: 1. разходите за отписване, и 2. разумен коректив на печалбата за търговските усилия на придобиващия на база на печалбата при сходна готова продукция и стоки;
2) незавършена продукция придобиващият използва продажните цени на готовата продукция минус сумата от: 1. разходите за довършване, 2. разходите за отписване, и 3. разумен коректив на печалбата за усилията за довършване и продажба на база печалбата от сходна готова продукция; и
3) суровини и материали придобиващият използва текущите заместителни стойности;

д) за земи и сгради придобиващият използва пазарни стойности;
е) за машини и оборудване придобиващият използва пазарни стойности, най-често определяни чрез оценка. Ако не съществуват основани на пазара доказателства за справедливата стойност поради специфичния характер на обектите, придобиващият може да оцени приблизително справедливата стойност, използвайки подхода на приходите или на амортизираните заместителни стойности;
ж) за нематериални активи придобиващият определя справедливата стойност:
1) чрез справка с активен пазар или
2) ако не съществува активен пазар, на база, която отразява стойностите, които придобиващият е трябвало да плати за активите в сделка между информирани, желаещи и несвързани страни при справедливи пазарни условия, въз основа на най-добрата налична.

з) за нетни активи или пасиви за доходи на наети лица по планове за дефинирани доходи придобиващият използва сегашните стойности на задължението за изплащане на дефиниран доход минус справедливата стойност на активите по плана
и) за данъчни активи и пасиви придобиващият се използва сумата на данъчните ползи, възникващи от данъчни загуби или данъчни задължения по отношение на печалбата или загубата, оценени от гледна точка на комбинираното предприятие. Данъчен актив или пасив се определя след отчитане на данъчния ефект върху преизчислените разграничими активи, пасиви и условни задължения по техните справедливите стойности и не се дисконтира;
й) за задължения по сметки и задължения по полици, дългосрочен дълг, задължения, начисления и други платими искове придобиващият използва сегашните стойности на сумите за плащане при уреждане на пасиви, определени по подходящи текущи лихвени проценти.
к) за обременяващи договори и други разграничими пасиви на придобивания, придобиващият използва сегашните стойности на сумите за плащане за уреждане на задължения, определени по подходящите текущи лихвени проценти;
л) за условни задължения на придобивания придобиващият използва сумите, които трета страна би начислила за приемане на тези условни задължения. Такава сума отразява всички очаквания за евентуални парични потоци, а не само за единствения най-вероятен или най-очакван максимален или минимален паричен поток.
4. Каква информация следва да се оповести при бизнес комбинации?

A. Придобиващият оповестява информация, която да даде възможност на ползвателите на финансовите отчети да оценят характера и финансовия ефект от бизнес комбинациите, които са осъществени:

а) през периода;
б) след датата на баланса, но преди финансовите отчети да са одобрени за публикуване.
а) имената и описанията на комбиниращите се предприятия или бизнеси;
б) датата на придобиване;
в) процента на придобитите капиталови инструменти с право на глас;
г) цената на комбинацията и описание на компонентите на тази цена, включително всякакви разходи, пряко отнасящи се към комбинацията. Когато капиталови инструменти са емитирани или подлежат на емитиране като част от цената на комбинацията, се оповестява и следното:
* броят на емитираните или подлежащи на емитиране капиталови инструменти;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни стандарти за финансово отчитане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.