Международни стратегически съюзи


Категория на документа: Други


СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪЮЗИ1

През последните години все повече се налага едно обединяващо наименование за различните форми на международно междуфирмено сътрудничество- международни стратегически съюзи (МСС). Причините за подобно развитие на терминологията на международния бизнес се коренят в самата международна стопанска действителност: съшествена еволюция н познатите форми на съртудниество като производствено коопериране, лицензиране и др.,при успоредно развитие на договорни и/или единствено договорни отношения между фирмите в различни направления на стопанската, научноизлседователската, маркетинговата и др дейности. Между добре познатите форми на стратегически съюзи с най-продължитлна история са лицензионните съглашения, произвостеното коопериране, смесените фирми и консорциумите. В последно време нараства ролята на стратегическите съюзи в научноизследователската дейност- мощните международни консорциуми в сферата на маркетинга, в пласмента и др.

Стимулиращо действие върху формирането и укционирането на МСС имат процесите на глобализация на междунардните икономически и политически отношения. МСС преследват като основна цел дългосрочна конкурентоспособност на стратегическите партнъори на основа възникването и използването на редиц предимства:
- разделяне на крупни инвестиции в специфични дейности, като проучвателна и развойна дейност
- -достъп до допълващи ресурси
- Ускояване възвръщаемостта на на инвестициите чрез по-бърз оборот на фирмените активи
- Разделяне на риска
- Икономии от мащаба, специализация или реционал
- Намаляване на конкуренцията
Основните фактори за популярността на МСС са:технологична иновация, обмен на технологии във или между технологини групи, пазарна глобализация
Условие за успех на МСС е съобразяването и преодоляването на редица трудности и противоречия по пътя на създаването и функционирането им. Преди всичко е необходима съвместимост на интересите на участващите в степен, която ще осигури стабилност и дългосрочност на МСС. Планираните и очакваните предимства следва да бъдат достатъчно добре разпределени и ползвани от всички участници на основата на тяхното взаимодействие . Труднстта, неизбежно свързана с обмена на информация и сюсистемни комуникации между партнъорите трябва да бъде преодолявана на всеки етап от рзвитието на МСС и да не допуска възникването и развитието на недоверие между участниците.. Това означава на първо място професионално изработени договорни отношения. Практиката показва, че редица противоречия , водещи и до провал на действащи МСС, са свързани с опсността от изтичане на информация, от нарушаване правото на интелектуална собственост. Другаважна характеристика на МСС е съотношението на силите в рамките на съюза.

ОСНОВНИ ВАРИАНТИ НА МСС

ПРОИЗВОДСТВЕНО КООПЕРИРАНЕ
Богатата история на кооперационите сделки и техният по-ясно изразен, конкретизиран и отработен технологичен цикъл позволяват да бъдат разгледани на първо място, като отработени стратегии за трайно настаняване на чуждите пазари.
Международното коопериране на фирмено равнище или обединяването на усилията на на различни фирми за определени цели е многоаспектна и високоспециализирана дейност, осъществявана чрез различни видове операции и практически всички възможни сфери на дейност. Най-изчистените форми на коопериране на фирмено равнище в сферата на международния бизнес се наблюдават именно в промишленото производство.Сътрудничеството в производствената сфера се свързва с развитие на тесни инвестиционни, научно-технически , маркетингови и други връзки между контрагентите- те предшестват и и обуславят кооперационните отношения в производството, а в други случаи са производни на тях.
Производственото коопериране е бизнес практика, традиционна и ефективна в най-висока степен в страни с приблизително сходни равнища на икономическо, техническо и технологично равнище на производството без това да се разглежда като единствена предпоставка за успех.
Съществуват най-общо две основни групи на международно производствено коопериране:
-форми на коопериране на основата на договори за съвместна дейност без изграждането на нова самостоятелна икономическа и юридическа единица.Подобни варианти са еднофазното и двуфазно коопериране, сделката на ишлеме, договорите за съвместна дейност, субконтрактът др.
-коопериране в границите на създадени за целта нови стопански единици под формата на юридически лица със сместно капиталово участие на партн. Класически примери са смесените предприятия и консорциумите.

КООПЕРИРАНЕ НА ОСНОВАТА НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ2
Съвместно прозводство при пълна свобода на партн.
При тази форма на кооперирне единият от партниорите доставя части, възли и др. , а другият ги сглобява в готова продукция- коопериране с цел монтаж, комплектуване.Тази сделка е известна като еднофазно коопериране. Страните по сделката запазват пълната си производствена,търговска, финансова, правна самостоятелност, не се създават нови юридически лица. Еднофазното коопериране показва и богат маркетингов ефект като успешен вариант на приложение на стратегията "развитие на пазара"-навлизане на нов пазар с отдавна усвоен продукт. Редица фирми използват подобна форма на коопериране с цел удължаване на жизнения цикъл на продукта.
Сделка за преработка на чужди ресурси или "ишлеме"
Макар и с известна условност, сделките на ишлеме се разглеждат катовариант на еднофазното коопериране при дългосрочно действие на този тип отношения между контрагентите.Същността на този вид коопериране се заключава в доставката на ресурси с цел тяхната преработка в страната на клиента в готов или полуготов продукт, срещу заплащане на национален труд. И при този вариант на коопериране се запазва юридическата, производствената, финансовата и търговската самостоятелност на партнъорите.Този вариант на сътрудничество с чужди фирми през 90-те години се оказва съществен фактор за оцеляване на редица добри български производители, чрез осигуряване на ресурси за производство, финансови средства, намаляване зависимостта от банковите кредити, осигуряване на заетост на работна ръка в условията на висока безработица.
Двуфазно производствено коопериране
Тази форма на сътрудничество предполага по-тесни връзки между партн. В производствения процес на дадено изделие. Всеки от тях се специализира в производството на определени детайли, възли и др. с което се създава основа за обмен на специализирана продукция. В резултат на този обмен се произвежда крайният продукт на територията на всеки от партн. Рисковете на подобни кооперационни връзки са м по-силно изразени и за двете страни в сравнение с еднофазното коопериране, поради което двуфазното коопериране намира приложение най-вече между партн. от страни с близко технико-технологично равнище на производството, производителност на труда и техническа квалификация на работната ръка. Днес редица фактори стимулират задълбочаването на процеса на двуфазно коопериране-усъвршенставането на системите за организация и управление на произодството, планирането и контрола, пиложението на концепциите за управление на тоталното качество, международната стандартузация на части, възли и т.н.Вариант на двуфазно коопериране е и съвместното производство на територияа на единия от контрагентите, които си зазват юридическата и икономическта самостоятелност.Тоа означава обособяването на самостоятелна производствена единица-със съвместни ргани на управление, но която не е юрдическо лице. Продукцията не е съвместна собственост, а всеки от партн. реализира самостоятелно от свое име готова продукция. Нарича се също договорно съвместно предприятие (contractual joit venture). Тази форма на коопериране е подходяща за изграждането на съюзи с временен оперативен характер.

Ефективност и перспективи на производственото коопериране на основата на договори за съвместна дейност
Фактори , извеждащи производственото коопериране на преден план пред алтернативните стратегически решения за изгждане и поддържане на мащабни и солидни международни позиции:
-универсална приложимост на формите на прозводствено коопериране ъм отрасловата структра в отделните страни
-богатите традиции и опит в сферата на кооперирането в различните области на стопанската дейност са основа за по-нататъшното обогатяване на формите на кооперационни връзки на фирмено равнище, за умножаване на вариантите на интеграция межди тези форми, както и с обичайните външнотърговски сделки, обуславящи ефекта от участие в коопериране в интернационален план.
- вграждане в чуждестранната производствена и маркетинг инфраструктура на дадения чужд пазар.
-максимално приближаване до крайния потребител, осигуряване на по-надежден достъп до пазарите на трети страни чрез пласментната мрежа на чуждия партн.
- придобиване на опит, знания, умения в процеса на съвместна дейност
- ефективно използване на предимствата на междунаодното разделение на труда
Производственото коопериране предлага и оптимизиране на инвестиционните решения- финансовите разходи се разпределят между участниците, насочват се в зависимост от конкретните цели и задачи и се реализират при високи гаранции за ефективност, като се има в предвид, че всеки изпълнява присъща дейност с доказана конкурентоспособност. Производственото коопериране предполага обаче и по-добро ресурсно осигуряване на компанията решила да избере подобен подход за настъпление на чуждите пазари.
Кооперационните фирмени връзки в техните най-стабилни и дългосрочни варианти-смесени фирми, консорциуми, субконтракт навлизат дълбоко в най-сложните сфери на съвременния бизнес- научноизследователска, проектиране, конструиране и др. , което позволява и стимулира огромен принос на формите на коопериране за решаване и на задачи за реорганизиране и преструктириране на дейността и на най-мощните компании.

Смесени фирми (joint venture) 3

Смесената фирма е традиционна и непреходна форма на ефективно коопериране на усилията на предприятия от различни страни с цел съвместно производство, научно-технически изследвния, проектиране и конструиране, поддоставка и подизпълнение, маркетинг, информационна и други дейности.
Основни характеристики на смесената фирма:
- различни нациоални принадлежности на партн., които могат да бъдат повече от двама
- юридическа обособеност, която се изразява в различен правен статут
- смесената фирма се подчинява на законите на страната, в която е изградена
- управлението на смесената фирма се осъществяв съвместно от партн. в повечето случаи в зависимост от капиталовото им участиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни стратегически съюзи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.