Международни стратегически съюзи


Категория на документа: Други


- съвместно участие в резултатите от дейността, също на основатана капиталовото участие
- възможност за частична или пълна концентрация на производствен процес или друг вид дейност в границите на смесената фирма
Смесените фирми имат изключително богата история, довела до голямо многобразие от видове, диверсифицирани на основата на различни критерии:
- характер на дейността: производствени, търговски, лизингови и други смесни предприятия. Факт е обаче, че повечето смесени фирми имат комплексен характер
- съотношение на капиталовото участие: смесени фирми с паритетно или равно капиталово участие; смесени фими с разлини процентни съотношения на предтсавените национални капитали
- правен статут
- отраслова насоченост: смесени фирми в добивната промишленост, смесени фирмив обработващата промишленост и т.н.
Смесените фими са обичайна практика на междуфирмено сътрудничество и обединен отговор срещу конкуренцията от страна на мощните глобални компании.

Създаване на смесена фирма
Учредяването на една смесена фирма е сложен за изпълнение проект, управленското решение на който се взема като краен резултат на прецизно построен и осъществен процес на технико-икономическо обосноваване на целесъобразността на подобно мероприятие. Този процес следва общата логика на всеки инвестиционен проект с отчитане на елемента новост, т.е. приближава се плътно до иновационния инженерингов цикъл. Фазите, през които преминава обосновката на целесъобразността от създаване на една смесена фирма включват накратко следните комплекси от дейности:
- изясняване и дефиниране на потребността или мотивите от създаване на въпросната смесена фирма
- анализ и оценка на фактите и данните относно действащите условия и предпоставки за създаването и развитието намесената фирма
- изработване на варианти на технико-икономически решения за създаване на смесената фирма, анализ и оценка на представените варианти
- вземане на решение за учредяване на смесената фирма, вземане на ключовото управленско решение за инвестиране на капитал в утвърдения проект
- изработването на документите засъздавнето на смесената фирма
- учредяване и регистриране на смесената фирма, откриване на нейната дейност
Мотиви, стимулиращи интереса към създаване на една смесена фирма:
-съвместно решаване на технологични задачи, т.е. проектира се преди всичко съвместна изследователска, развойна и внедрителска дейност с цел разширяване на технологичните възможности, повишаване технологичната конкирентоспособност
- решаване на инвестиционни проблеми, т.е. привличане на капитали за реализиране на определени проекти, които обещават ефективно бъдеще на основата на добра технология, квалифициран персонал и др., но при отсъствие на инвестиционни ресурси в единия или двамата партн.
- разширяване гамата на произвежданите продукти
-завоюване на нови или развитието на съществуващите пазарни сегменти
- разширяване на спектъра на ползваните оръжия на неценовата конкуренция
- преодоляване на ограничителни бариери, свързани с действието на диференцирани външно икономически режими в резултат на икономически, митнически и др. съюзи и общности
-осигуряване на по-добри възможности за цялостно финансиране на осъществяваната дейност
-достъп до високоспециализирана информация, управленски и маркетинг опит и знания, повишаване квалификационното равнище на собствения персонал
Посочените мотиви и съображения обосновават само началото на едно задъбочено проучване относно целесъобразността на създаването на една смесена фирма, имат принципен характер и не изчерпват реалните мотиви и събражения ан всеки конкретен случай.Висок дял имат и специфичните условия и цели на партн. в един такъв по същество изслеователски процес.
Наред с предимствата смесените фирми предполагат и определени рискове:навлизането на задграничните пазари чрез смесени фрми може да доведе и до загубване на пазарни позиции; необходими са сериозн инвестиции за създаването и функционирането на съвместните предприятия, които не могат да осигуряват възвръщамост в кратки срокове. Практиката показва, че винаги се предвиждат периоди на установяване и укрепване ( период на "капиталов дъмпинг") -не по-кратък от 2-3 години
.
Лицензионни съглашения4
Излизането зад граница чрез предоставянето на знания, опит, умения по пътя на отстъпване на право на ползване на научно-технически резултати ознаава трайно инвестиране на чужда територия, макар и невинаги спроводено с реален износ на капитал. Настъплението зад граница чрез използване на богатите възможности на научно-техническия обмен се осъществява с помощта на различни конкретни форми на международна реализация-лицензионни съглашения, управленски контракти, франчйзинг и др.
Обекти на лицензирането могат да бъдат различни по характер и степен на наукоемкост научно-технически резултати: производствена и управленска технология, патенти и търговси марки, търговски секрети, фирмени наименования, ноу-хау и др.
Лицензионните съглашения са основа за съвместно решаване на технологини, производствени и пласментни задачи със съществени произодни резултати: лицензиатът , който получава правото да да ползва чужди научно-технически постижения предоставяни от другата страна по сделката-лицензиара, има за цел ускоряване на внедряването на тези постижения, повишаване равнището на технологичната, управленската и маркетинговата конкурентоспособност, разширяване и укрепване на пазарните позиции
Лицензионните съглашения предоставят съществени предимства в сравнение със стоковия експорт, прекия експорт капитал и др. при определени условия. Основни положителни характеристики на лицензионните съглашения:
-лицензирането изисква малко капитал и служи за бързото и лесно навлизане на международните пазари;
- в някои страни лицензирането се явява единствения начин за навлизане и установяване на пазара;
- лицензирането осигурява продължаването на жизнения цикъл на продктите във фазата на тяхната зрялост;
- лицензирането е добра алтернатива на производството и маркетинга зад граница в обкръжение , в което е налице висока инфлация, отсъствие на висококвалифицирана работна ръка, нарастващо ограничително регулиранена вътрешния и задграничния бизнес и жестоката международна конкуренция
- отчисленията като форма на заплащане при лицезирането са гарантирани и периодични, докато доходите върху акциите при инвестирането на капитал се колбаят и са рисковани
-когато експортът не е печеливш поради интензивна конкуренция
-лицензирането може да преодолее високите транспортни разходи
- лицензирането не се засяга от експропиация

Лицензирането предполага рискове и недостатъци:
-за да се използва лицензирането като подход за навлизане на чуждите пазари, лицензиарът трябва да притежава реални ,т.е. привлекателни за лицензиата технологични решения, знания, опит и умения
-лицензиарът по правило няма контрол върху производството и маркетинга на лицензиата
-като величина доходите от отчисленията при лицензирането са много по-малки от тези при експорта на капитала
- съществува опасност от развитие на конкуренция на пазара на лицензиара и на трети страни при недобро формулиране на клаузите на лицензионното съглашние

1 Каракашева. , Л. , "Международен маркетинг". , С. , 2007 г.
2 Каракашева. , Л. , "Международен маркетинг". , С. , 2007 гСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни стратегически съюзи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.