Международният пазар на никел: състояние и тенденции през периода 1990 - 1999 и прогноза до 2005 г.


Категория на документа: Други1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
%-но изменение на предлагането - -0. 54% 5. 49% 3. 12% 8. 03% -4. 11% -1. 56% 7. 89% 4. 39%
%-но изменение в цената - -8. 17% -14. 29% -24. 53% 20. 08% 29. 85% -8. 95% -7. 78% 2. 3%

Предлагането е нееластично спрямо цената с изключение на 1997 г. През 1992 г. и 1993 г. различните знаци на измененията се обясняват с натрупването на запаси при производителите на никел. Натрупването продължава и през 1994 г., но тогава и цената отбелязва повишение. През 1995 г. има изчерпване на запасите и в същото време повишаване на цената.
Предлагането е нееластично към цената, тъй като то в разглеждания ретроспективен период то следва търсенето на никел.

6. Основни фактори, формиращи конюнктурата на международния пазар на никел
6. 1. Циклични
- общото циклично развитие на световната икономика и фазата на цикъла на деловата активност във водещите индустриални страни оказват влияние върху международния пазар на никел. Навлизането във фази на икономически подем или рецесия предопределят търсенето на основните отрасли потребители и всички останали пряко или косвено свързани отрасли;
- цикличното потребление на крайни продукти, в производството на който се насочени преобладаващите количества от световното производство на никел (такива са неръждаемата стомана, батерии и др.).

6. 2. Нециклични
6. 2. 1. нециклични постоянно действащи
- резки промени в глобалното политическо развитие;
- икономически сътресения и пазарни преразпределения;
- въвеждане на нови технологии за добив и производство на никел;
- резки колебания във валутния курс на основните страни вносителки и износителки;
- промени в регулирането на външнотърговската дейност на основните страни вносителки и износителки;

6. 2. 2. нециклични временно действащи
- стачки, злополуки и технически проблеми;
- спекулативни очаквания и търговията на ЛМБ;
- природо - климатични фактори.
ІІІ. Обща прогноза за пазара на никел

Перспективите за развитие на международния пазар на никел през прогнозния период се формират в резултат на съотношението между търсенето и предлагането. Производството ще продължава да нараства, но с темпове по-ниски от необходимите да задоволят увеличаващото се световно потребление на никел. Пазарът на никел в разглеждания период ще остане пазар, на който търсенето леко ще надвишава предлагането.

1. Прогноза на производството на никел
Математическата прогноза на производството има следния вид:

Производството през прогнозния период ще се определя от развитието по три основни проекта – Voisey’s Bay, разработван от канадската компания Inco и австралийските проекти за добив на никел чрез киселинно излужване и модернизацията на Норилск Никел.
Inco е една от водещите световни компании за добив на никел, която има пазарен дял възлизащ на 27%. Проектът Voisey’s Bay ще увеличи производството на никел с 122. 3 х. тона годишно. През 1996 Inco е произвела 189 х. тона никел. Компанията планира Voisey’s Bay да влезе в експлоатация през 2000 г.
Производителите на никел внимателно следят развитието на двата австралийски проекта – Cawse и Bulong, които въвеждат в производство новия метод на киселинни излужване. Годишният производственият капацитет на двата проекта не е голям – съответно 9000 тона никел и 1200 тона кобалт, и 8000 тона никел и 1000 кобалт.
Чрез процесът на киселинно излужване се получава никел с изключително ниска себестойност-под 3000 Щ. Д. /тон. Друго предимство на процеса е, че като вторичен продукт при обработката на никеловата руда се получава кобалт, който има изключително нестабилна цена и позволява получаването на печалба от изгодната му продажба.
Докато двата малки проекта Cawse и Bulong не могат да променят съотношението на между търсене и предлагане поради малкия си капацитет, проектът Murrin Murrin на Anakonda Nickel всява смут сред производителите с по-високи производствени разходи. Годишната мощността на Murrin Murrin във втората фаза се оценява на 115000 тона никел и 9000 тона кобалт. Тя ще бъде достигната след 24 месеца, което означава, че ще се отрази на производството на никел в прогнозния период.
За прогнозния период прогнозирам производство на никел в размер на 1245 х. тона, което представлява сума на производството от математическата прогноза, капацитетът на Voisey’s Bay и този на Murrin Murrin, коригирани с добавка за останалите производствени мощности в етап на изграждане.
В най-новите анализи за развитието на добива на никел се отделя значително внимание на конкуренцията в отрасъла. Един от най-важните аспекти на тази конкуренция е борбата за осигуряване на финансиране на проекти за нови мини, което според Barclays Capital ще се засилва през следващите няколко години. Компанията е най-големият инвеститор в минната индустрия с 7 млрд. USD капиталовложения. Нейният интерес към финансиране на добива на никел нараства. Експертите на Barclays Capital съобщават, че веч има 53 проекта, чиито евентуален производствен потенциал от 1. 5 млн. т. може да се прибави към сегашното годишно производство от 1 млн. т. Само една пета от тези проекти обаче са необходими на световната икономика и имат някакъв шанс да получат парите, за да се започне рудодобив.

2. Прогноза за потреблението на никел
Потреблението на никел в прогнозния период до 2003 ще зависи до голяма степен от развитието на основния отрасъл-потребител - производството на неръждаема стомана. През 1998 в добива на неръждаема стомана бяха направени значителни съкращения от редица предприятия в Япония и Северна Америка.
Отшумяването на кризата в югоизточния регион ще отбележи началото на възход в потреблението на никел.
Създаването на обединена валутно - икономическа зона в Европа се очаква да генерира първите положителни резултати около 2003 г. Ускоряването на икономическото развитие в Европа ще бъде допълнителен тласък за увеличаване на потреблението на никел в регионален мащаб.
Изчисленият по математически път с помощта на линейна функция тренд показва потребление в размер на 1 100 хил. т. през 2003 г. Считам, че реалната стойност на потреблението ще бъде над прогнозираната чрез математическия модел, тъй като световната икономика ще навлиза в поредната фаза на икономически растеж.

Влизането в пълна работна мощност на двата нови проекта Cawse и Bulong, опериращи на основата на киселинното излужване, също ще се отрази на потреблението на никел. Очакваната по-ниска цена на никела, произведен в новите заводи, ще мотивира предприемачите да търсят нови сфери на приложение на метала и неръждаемата стомана. Предлагането на скрап от неръждаема стомана, който е заместител на никела, ще намалява, тъй като запасите са ограничени. През прогнозния период скрапът няма да понижи значително потреблението на никел. Неръждаемата стомана вероятни ще замени въглеродната, ще се използва в по-големи количества и в производството на батерии за мобилни телефони и компютри. Повишеното производство на неръждаема стомана ще повиши съответно и потреблението на никел. Доказателство за това твърдение е високият коефициент на корелация.

3. Прогноза за запасите на никел
През 1993-94 от ретроспективния период запасите на ЛМБ се качиха рекордно преди цената на никела да тръгне нагоре. Обяснението на това явление се съдържа в спекулативните покупки на метала. Повечето търговци са очаквали цената да се покачи. През 1996 и 1997 запасите в складовете на ЛМБ са между 40 – 60 хил. тона.
През прогнозния период е малко вероятно да се стигне до рязко покачване цената на никела. Първо, защото производителите използващи метода на киселинното излужване ще предлагат никел на ниски цени и ще коригират връщане на цените до равнища от порядъка на 7000 – 8000 Щ. Д. /тон.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международният пазар на никел: състояние и тенденции през периода 1990 - 1999 и прогноза до 2005 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.