Международните счетоводни стандарти за публичния сектор


Категория на документа: Други


 I. УВОД

1. Обект - Международните счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС) са счетоводните стандарти за ползване от предприятия от публичния сектор по целия свят при изготвянето на финансовите отчети.

2. Предмет - предмета на МССПС разглежда състоянието, проблемите и отклоненията на стандартизацията на счетоводството в предприятията от публичния сектор, както и процесът на стандартизация в текущ и проспективен аспект.

3. Цел - Съветът за Международни счетоводни стандарти за публичния сектор (СМССПС) разработва (IPSASs TM), базирани на текущите стандарти, използвани при изготвянето на финансовите отчети с общо предназначение от страна на правителствата и други предприятия от публичния сектор по целия свят. Чрез тези стандарти, СМССПС има за цел да повиши качеството, последователността и прозрачността на публичния сектор за финансова отчетност в световен мащаб. СМССПС също издава насоки и улеснява обмена на информация между счетоводители и други лица, които работят в публичния сектор и насърчава приемането на международна конвергенция.

http://www.ifac.org/public-sector

4. Задачи:

4.1. Да се идентифицират проблемите в нормалното регламентиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор.

4.2. Да се дефинират отклоненията от фундаменталните счетоводни принципи и утвърдените практики в счетоводството на предприятията от ПС.

4.3. Да се анализират същността, състоянието и перспективите на стандартизацията на счетоводството в ПС в страните - членки на ЕС.

4.4. Да се представят разработените към настояшия момент МСС за ПС и перспективите за тяхното унифицирано прилагане в страните - членки на ЕС.

4.5. Да се разработят стандартизирани модели за счетоводно отчитане на ДМА в предприятията от ПС със следното съдържание: стандартизиран модел за първоначално оценяване и признаване в баланса; стандартизиран модел за счетоводно отчитане на разходите за придобиване и ремонт по стопански начин; стандартизиран модел за отчитане на начисляването на амортизация; стандартизиран модел за оценяване след първоначално признаване; стандартизиран модел за счетоводно отчитане на некапитализираните активи.

4.6. Да се представят в систематизиран вид резултатите от емпирично изследване на съществуващите проблеми в организацията на счетоводството в предприятията от ПС.

5. Методи - най-използваните методи са:

- Анализ и синтез;

- Индукция и дедукция;

- Наблюдение и сравнвние;

- Аналогия;

- Моделиране;

- Систематизация и др.

II. МССПС в глобален апект

МССПС представляват 32 стандарта, базирани на принципа на текущото начисляване и стандартът на IPSASB за отчетност, базиран на паричния поток. И 33-ти стандарт всъщност, който няма номер и той е стандарт на касова основа на отчитане. Когато касова основа на отчитане е в основата на изготвянето на финансовите отчети, основният финансов отчет е отчет за паричните постъпления и плащания.

1. Приложение на МССПС - с оглед подобряване качеството на ФО в ПС в счетовен мащаб силно се пропоръчва приемането и прилагането на МССПС. Пълното им прилагане ще доведе до повишаване на качествата на ФО и до по-голяма прозрачност в ПС. МССПС се прилагат за всички субекти от ПС - национални правителства, регионалните сруктури на властта, местни власти, съпътстващите ги ведомства и др., без държавните стопански предприятия. Те са разработени и издадени от Комисията за публичния сектор към СМССПС (IFAC) със седалище в Ню Йорк, САЩ. МССПС са разработени на основата на МСС. Пълното им съдържание е публикувано на официалния сайт на МФС както на английски, така и на много други езици като френски, немски, итализнски, испански, руски и китайски. Това е единствения международно признат набор от счетоводни стандарти в ПС.

МССПС имат за цел да се създаде съпоставима, уместна и разбираема финансова информация. Те дават указания и насоки за структурата на ФО, включително и на минималните изисквания за всеки основен отчет, счетоводна политика и пояснение. Чрез прилагането на СС се определят общите положения за представяне на Ф, представят се указания и насоки за тяхната структура и минималните изисквания за съдържанието им.

2. Отношение на МССПС спрямо МСФО - В структурно отношение МССПС приличат на МСФО. В съдържателно отношение обаче има различия, произтичащи от спецификите на предприятията в ПС, а именно: липса на финансови показатели, ориентирани към печелбата; наличие на 3 основни показателя за оценка на дейността: икономичност, ефективност и ефикасност.

3. Страни, които са приели МССПС.

3.1. В света - В Канада, Австралия и Нова Зеландия се прилага пълен вариант на МССПС. САЩ са в процес на прилагане на МССПС, ка използват бюджетиране на принципа на текущо начисляване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международните счетоводни стандарти за публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.