Международните счетоводни стандарти за публичния сектор


Категория на документа: Други3.2. В Европа - Австрия, Албания, Естония, Италия, Латвия, Литва, Македония, Русия, Сърбия, Унгария, Украйна, Финландия, Швеция, Швейцария - тече процес на прилагане и приемане на МССПС. В Кипър е приет МССПС на касова основа. Във франция са приети стандарти, основани на принципа на текущо начисляване през 2006г. Германия прилага също принципа на текущо начисляване от МССПС и германското (HGB). През 2008г. Холандия също приема МССПС при спазването на текущо начисляване. Румъния приема принципа на текущо начисляване и по специално МССПС 1, МССПС 2, МССПС 12, МССПС 17,МССПС 19 ( стартира 2008-2009г.). Испания приема МССПС напълно през 2011г. Великобритания прилага МССПС, когато обхващат въпроси, които не са свързани в МСФО или МСС (2010-2011г.). В ЕС прехода към МССПС започва през 2002г., но започва да функционира през 2005г.

3.3. Организации, които са приели или са в процес на въвеждане на принципите, правилата и постановките на МССПС - Съвет на Европа, Европейска космическа агенция, Европейска организация на метеорологични сателити, НАТО, Организация за икономическо сътрудничество и развитие, Система на ООН, Световна продоволствена програма.

III. Ролята на МФС за разработване на МССПС - Основана през 1977г. в Ню Йорк - САЩ, има за мисия да служи на обществения интерес, допринасяйки за засилването на ролята и значимостта на счетоводната професия в световен мащаб и подпомагайки развитието на силни икономики.

Изпълнението на основната мисия на СМФС е да основе СМССПС, които функционира за независим орган за установяване на стандарти под егидата на МФС и като част от СМФС.

Структурата и процесите, съпътстващи дейността на СМССПС, са подпомогнати от МФС, Световната банка, Азиатската банка за развитие, Съвета на ООН и правителствата на Канада, Китай, Нова Зеландия и Швейцария.

СМССПС се стреми да подобри качеството и прозрачността на финансовата отчетност в ПС чрез:
* Установяване на висококачествени стандарти, които да се използват от ПС;
* Насърчаване на приемането и прилагането на МССПС в световен мащаб;
* Предоставяне на цялостна информация за управлението на публичните финанси и вземането на решения в ПВ; и
* Осигуряване на насоки относно проблемите и опита във финансовото отчитане в ПС.

При разработването на стандартите СМССПС разчита на работата на Комитета по ПС, който е пряко ангажиран с разработването на МССПС и на специална Консултативна група, която разглежда и използва становища, издадени от:
* СМССПС до степента, в която те са приложими в ПС;
* Национални създатели на стандарти, регулирани органи и други авторитетни органи;
* Професионални счетоводни органи
* Други организации, проявяващи интерес към ФО в ПС.

Комитета за ПС към МФС при разработване на МССПС са свързани с усъвършенстване на ФО и изготвянето на адекватни ФО с общо предназначение. С преминаването към МССПС се постига уеднаквяване на счетоводната методология в публичния и в частния сектор

СМССПС публикува годишен отчет, даващ информация за работната му програма, дейностите и напредъка в постигането на целите му през годината.Ефективността на процесите на СМССПС се ревизира най-малко на всеки 3 години от МФС.

32-та МССПС, които прилагат принципа на текущо начисляване и единият, който се прилага при касово отчитане се одобрени и приети от СМССПС. МССПС налагат изисквания за признаването, оценяването, представянето и оповестяването на операции в събития във ФО с общо предназначение.

СМССПС вярва, че приемането на МССПС, заедно с оповестяването в съответствие с тях, ще доведе до значително подобряване на качеството на ФО с общо предназначение на предприятията в ПС. Това би довело до добри информационни оценки на решенията за разпределение на ресурсите, направени от правителствата, като по този начин ще се повиши прозрачността в ПС.

МССПС са предназначени за нуждите от ФО на централните и месните органи на власта, правителството и правителствените организации и други свързани структури по отношение на отчитането на публичните средства. МССПС важат за всички субекти от ПС, включително националните правителства, регионалните структури на властта, местните власти, както и съставляващите ги ведомства. МССПС не се прилагат по отношение на субекти, които са държавни стопански предприятия. За тях се прилагат МСС/МСФО, публикувани от Комитета за МСС.

С прилагането на МССПС се гарантира вярно и честно представяне на имущественото и финансовото състояние на ПС и предприятията в него.

IV. МССПС 2 Отчет за парични потоци.

Изисква осигуряването на информация за времевите промени в паричните средства и паричните еквиваленти през периода, като ги класифицира на такива от основна, инвестиционна и финансова дейност.

1. Цел на стандарта - целта е оцигуряване на информация за историческите
измерения на паричните наличности и паричните еквиваленти на предприятието посредством отчет, който класифицира паричните потоци по време на отчетния период от основна, инвестиционна и финансова дейност.

2. МССПС напълно се основава на МСС 7 Отчет за паричните потоци:

При изготвяне на финансовите отчети, при спазване на принципа на текущо начисляване, метода на модифицираното текущо начисляване, касовия метод и модифицирания касов метод предприятието изготвя отчета за паричните потоци в съответствие с изискванията на стандарта и го представя като неделима част от финансовите отчети, представени за всеки период.

3. Обхватът на стандарта включва:
* Стандартът се прилага по отношение на всички предприятия от публичния сектор с изключение на държавните стопански операции.
* Информация за паричните потоци на дадено предприятие служи на потребителите при оценка на бъдещите парични потребности на субекта, на неговата възможност да генерира парични потоци в бъдещ период и да финансира промените в обхвата и в естеството на своите дейности.
* Обща характеристика на паричните потоци от оперативна, инвестиционна и финансова дейност на публичното предприятие:
1. Размерът на паричния поток от оперативна дейност е главен показател за степента, в която оперативната дейност на предприятието разчита на държавно финансиране, и за възможността от продажба на стоки и услуги, като позволява поддържане на оперативната му способност да погасява задълженията си и да извършва инвестиции, без да се прибягва до външни източници на финансиране. Консолидираните парични потоци от оперативна дейност на държавата като цяло посочват степента на финансиране на текущите дейности на правителството от данъци и такси;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международните счетоводни стандарти за публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.