Международните счетоводни стандарти за публичния сектор


Категория на документа: Други


2. Парични потоци от оперативна дейност са в резултат от основните доходоносни дейности на предприятието и включват: получени парични постъпления от трансфери; от данъци и такси; от птодажба на стоки и услуги; от авторски права, лицензи, комиционни и др. приходи; извършени парични плащания към други субекти от публичния сектор; към доставчици и кредитори; за данъци и други, свързани с оперативната дейност;
3. Парични потоци от инвестиционна дейност показват размера на разходите, направени за ресурси, чиято цел е да позволят на предприятието да продължи и в бъдеще дейността си. Те включват: извършените парични плащания за придобиване на недвижими имоти, машини, оборудване и съоръжения, нематериални и др. дълготрайни активи чрез възлагане и по стопански начин и разходи за развойна дейност; получени парични постъпления от продажба на недвижими имоти, машини, оборудване и съоръжения, нематериални и др. дълготрайни активи; извършени парични плащания за придобиване на акции и други дългосрочни активи;
4. Информация за паричните потоци от финансова дейност се използва при прогнозиране на размера на бъдещите парични потоци под формата на вземания. Те включват получени парични постъпления от емитирани дългови облигации, кредити, помощи и ипотеки; парични погашения по кредити; извършени парични плащания по финансов лизинг.
4. Оповестявания във финансовите отчети и приложенията:
* Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти се равняват на тези позиции от отчета със собствените позиции от баланса на предприятието.
* Размерът на големите салда на парични наличности и парични еквиваленти, които се държат от предприятието, но не могат да се използват от него.
* Сума на неусвоените кредити.
* Съвкупната сума на паричните потоци от всяка оперативна, инвестиционна и финансова дейност, свързана с дяловото участие.
* Съвкупната сума на паричните потоци, представляващи нарастване на оперативния капацитет.
* Сумата на паричните потоци от отчетни групи и географски сегменти.

V. Заключение: В основата на представеното съдържание се стига до извода, че за решаването на проблемите в публичния сектор е необходимо да се приемат и приложат Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. В случай, че стане това ще се реализира процентът на стандартизация и усъвършенстване на счетоводството в предприятията от публичния сектор. Въвеждането на МССПС ще помогне за отстраняването на значителна част от проблемите и качеството на счетоводната информация чувствително ще се промени.

VI. Източници:
1. Фесчиян, Даниела, Стандартизация на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор, УНСС, 2013г.

2. http://www.ifac.org/public-sector

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международните счетоводни стандарти за публичния сектор 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.