Мениджмънт на митата при ЮЛ. Митни сборове и тяхното изчисляване.


Категория на документа: Други


Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр.Свищов
Катедра "Финанси и кредит"

Д О К Л А Д
по Публични финанси
на тема:
"Мениджмънт на митата на юридически лица. Видове митни сборове и тяхното изчисляване"

Изготвил: Проверил:

Александрина Маркова ас. Петко Ангелов

24 група

Факултетен номер: 132014

2014г.

Митата притежават всички основни черти на данъка - те са парично плащане на юридическите и физическите лица, които внасят или изнасят стоки. Това плащане има задължителен и непротиворечив характер. Митата са приходна форма, която се отнася към косвените данъци. Митата могат да стимулират или ограничават външнотърговския обмен.

I. Мениджмънт на митата при юридическите лица - Представлява съвкупност от методи за вземане на решения, които да осигуряват минималното митническо плащане и максимална печалба. Мениджмънтът на митата при юридическите лица зависи от размера на митата.
1. Мениджмънта на митата при юридическите лица става на базата на следните принципи:
* Законност - минимизирането на митническите плащания не трябва да е в противоречие със законовите норми;
* Предимство на крайния резултат пред междинния;
* Професионализъм и коректност в отношенията с митническите власти;
* Сравнително предимство - Финансистът трябва да осигури най-доброто решение за фирмата, съобразно нейните задачи и цели.
2. Управление на митническата процедура при юридическите лица:

Митническата процедура е съвкупност от правни норми, чието изпълнение гарантира безпрепятствено и съобразено с националното производство преминаване на стоките през границата.
В управлението на митническата процедура по износа съществено значение имат:

2.1. Субектите на процедурата;

2.2. Последователността на процедурата, в която се включва:

2.2.1 Подготовката на пакета от документи за износ на дадена стока. За износ на дадена стока се изготвя единствено от титуляра на режима или собственика на стоката, или от митнически посредник, който да го представлява пред митническите органи. При износа се подготвя пакет документи, който съдържа:

а/ фактура - с този документ се идентифицира стоката пред митническите власти и се доказва законността на износа;

б/ превозните документи - с тези документи се удостоверява, че износителят е предал стоката на превозвача;

в/ сертификатът за произхода на стоката - с този документ се доказва, че определена стока е произлязла от дадена страна;

г/ ветеринарният или фитосанитарния сертификат, както и други от този тип - с тези документи се установява, че стоката отговаря на местните стандарти, от които зависи живота и здравето на хората;

д/ удостоверението за износ - то е необходимо при износ на стоки, които са на разрешителен режим;

е/ застрахователната полица - ако има такива изисквания от съответната страна;

ж/ митническата декларация - това е документът, който се изисква на основата на всички останали документи и се попълва едва след като същите са осигурени.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мениджмънт на митата при ЮЛ. Митни сборове и тяхното изчисляване. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.