Мерки за защита и правила за поведение в заразена с бактериални средства среда


Категория на документа: Други


МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В ЗАРАЗЕНА С БАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА СРЕДА

БИОЛОГИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ
Глобализацията на световните политически, икономически, промишлени, миграционни и епидемични процеси, развитието на биотехнологиите и рязкото нарастване на възможностите за биологичен тероризъм диктуват необходимостта от постоянно усъвършенстване на системата за биологична безопасност на държавата.
Биологическа безопасност - това е състоянието на защитеност на хората, селскостопанските животни, земеделските култури и природната среда от опасности предизвиквани от източници на биолого-социални извънредни ситуации.
Обезпечаването на биологическата безопасност се постига чрез провеждането на съответния комплекс от правни, санитарно-хигиенни, санитарно-епидемиологически, организационни и технически мероприятия, насочени към предотвратяване, намаляване и ликвидиране на заразяването на хората, селскостопанските животни и земеделските култури с опасни биологически агенти и реализиращи по този начин биологическата защита, като система от дейности..
Понятието "биологическа опасност" означава "инфекциозен агент", представляващ потенциална опасност за здравия човек, животно и / или растение посредством пряко въздействие - заразяване или непряко влияние - чрез разрушаване на околната среда.
Основните източници на биологическа опасност са:
-Разпространението на опасни биологически агенти и в резултат на това епидемии от инфекциозни заболявания , епизоотии и епифитотии.
-Аварии на биологически опасни обекти
-Естествени (природни) резервоари на патогенни микроорганизми
-Трансграничен пренос на патогенни микроорганизми, посредством представители на флората и фауната, опасни за екосистемите
-Масови миграционни процеси на хора
-Екологическата и санитарно - епидемическата обстановка
-Снижаване на образователния и производствен потенциал
-Лекарствена и продоволствена зависимост от други страни
-Криминогенна обстановка
-Биологически тероризъм
-Използване на биологическо оръжие
Биологично оръжие се наричат организми ( бактерии, вируси или други болестотворни организми) или природни токсини, използвани като оръжие с цел да се убие, нарани или направи по друг начин противника неспособен да воюва.
Тъй като биологическото оръжие обикновено е предназначено да въздейства върху голям брой хора и трудно се поддава на контрол, то се счита за оръжие за масово унищожаване. Прилагането, разработването и производството му са забранени с Женевския протокол от 1925 г. и Конвенцията на ООН от 1972 г.
Биотероризмът е разновидност на тероризма, при който като оръжие за масово поразяване се използват биологични агенти - бактерии, вируси или паразити. Те преднамерено (с терористични цели) причиняват заболяване или интоксикация сред възприемчивото население. Използваните за биотероризъм микроорганизми се наричат бактериологични или биотерористични оръжия. Обществените здравни институции имат особено важна и отговорна роля в готовността за отговор при биотерористичните атаки. Те осъществяват епидемиологичното проучване, ранно лабораторно откриване на причинителя, надзора и мерките по ограничаването и ликвидирането на биотерористичните последствия.

Биотероризмът днес Терористичните атаки срещу Световния търговски център в Ню Йорк и Пентагона на 11 септември, 2001 г., последващите пощенски пратки с антраксни спори в Ню Йорк, Флорида и Вашингтон фокусира отново вниманието върху биологичното оръжие и възможностите биологични организми да бъдат ползвани за целите на съвременния тероризъм.
Заплаха или използване на биологични агенти от индивиди или групи мотивирани от политически, религиозни, екологични или др. идеологически цели. Обект на биотероризма могат да бъдат хора, животни или селскостопанската реколта.
Ключови елементи:
Може да включва само заплаха или действително използване на биологични агенти /БА/. Мотивите са идеологическа- политически, религиозни, екологични.
Използване на БА без идеологически цели често се дефинира като био-престъпление
Bioterrorism се различава от биологичната война по това че при последната БА се разработват и използват от правителствата с/у определени цели /военни, цивилни, селскостопански/
различните типове БА - Токсини, Бактерии, Вируси, плесени и различни вредители / (насекоми, червеи, плевели и др.) БА могат да се използват за легални цели /изследвания/,в диагностичните лаборатории или за злонамерени цели
Токсини - Отровни вещества, произвеждани от живи организми; Не са заразни; Не се размножават в организма; Симптоми - поява след часове до дни. Много организми произвеждат токсини: животни animals (риби, змии), растения (Artopa belladonna-лудо биле), плесени (спори -in electron) бактерии.
Бактерии - Едноклетъчни организми; свободно живеещи или в гостоприемници; размножават се самостоятелно или в клетките на гостоприемника; Разпространени навсякъде в природата; "Добри" бактерии и ""лоши" бактерии (патогенни); Заразяват хора, животни, растения, насекоми и др.; Някои образуват устойчиви спори.
Вируси - Най-просто устроените микроорганизми, които не могат да се размножават извън живи клетки; използват клетъчния апарат на гостоприемника за размножаване; заразяват хора, животни, растения, бактерии; разпространяват се от гостоприемник на гостоприемник и са заразни. Различните вируси инфектират определени хора, животни, растения, бактерии, но някои си пренасят между различни видове организми
Плесени
Вредители / насекоми, червеи, плевели и др.)

Начини на заразяване
Различни механизми за навлизане в тялото:
• Вдишване - входна врата са белите дробове
• Поглъщане - с храна и вода заразяват храносмилателния тракт
• Абсорбция /контактен път/ - неувредената кожа е ефективна бариера. Преминават при нарушена цялост на кожата, през лигавицата /конюктива/
• Инжектиране /по кръвен път/ - спринцовки, др. кръвни манипулации, осколки от взривни устройства.
Вдишване - най- подходящ за биоатака.
Необходимо е бактериалня агент да бъде изпуснат под формата на аерозол
• Заразяване едновременно на огромен брой хора в момента на разпръскване
• Аерозолите са с големина на частиците от 1 до 5 μm - проникват до дисталните бронхиоли и алвеолите на изложените индивиди
• Те могат да бъдат разпръсквани със сравнително прости съоръжения
• Примери: разпространение са антраксните спори, чумни бактерии и др.
• От човек на човек - когато е заразен.
Лечение
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мерки за защита и правила за поведение в заразена с бактериални средства среда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.