Методи и похвати в изобразителното изкуство


Категория на документа: Други


Теорията на обучението- дидактиката- изяснява по принцип въпросите, свързани с учебния процес. Върху нейните теоретични основи се изграждат методиките на обучението по отделните предмети. Като се използват общите закономерности на учебния процес, се разработват конкретните методически системи съобразно с особеностите на всеки учебен предмет.

Една от първостепенните задачи в педагогическата практика е как, с какви средства и по какви пътища да се реализира учебното съдържание, в какво съответствие с утвърдените държавни образователни програми. В учебно- възпитателния процес се прилагат многообразни методи и похвати в зависимост от редица фактори:
* вида образователно съдържание и количеството на познанията;
* спецификата на образователната и възпитателна насоченост;
* според вида на формиращите се знания, умения, навици и пр.

Равнището на художествено-естетическото, интелектуално и емоционално развитие на децата, на познавателните им потребности и интереси, на развитието на изобразително- творческите им способности до голяма степен зависи от способността на учителя правилно да планира, организира и ръководи обучението по изобразително изкуство, използвайки съвременни подходи, форми и методи на обучение.

Един от най-важните компоненти на учебния процес са методите на обучение. От тях зависи дали преподаването ще поражда у детето неприятни усещания или обратно, ще бъде възприемано с радост и нетърпение за изпълнение на очаквани задачи.

Под методи на обучение се разбират начините на работа, с помощта на които учителят организира изобразително-практическата ситуация в детската градина, урока в началното училище, дава знания и умения на децата, които от своя страна ги усвояват при определени условия; затвърдява и обогатява знанията, усъвършенства изобразителните умения и техники на работа, създава условия за формиране на умения за самостоятелна работа; проверява и оценява степента на усвоените знания и умения.

В съвременната педагогика се предлагат различни класификации на методите на обучение в зависимост от различните гледни точки и принципи на класификация:

1. Класифицирането се извършва според прилагането в методите на основните логически операции- анализ, сравнение, синтез, индукция, дедукция, абстрахиране, обобщение.

2. Класифицирането е в зависимост от звената на учебния процес и от основната дидактическа задача- методи за придобиване на нови знания; методи за формиране на умения и навици; методи за прилагане на знанията на практика; методи за затвърдяване на знанията, уменията и навиците; методи за проверка и оценка на знанията, уменията и навиците.

3. Класифициране според източниците на познания- словесни, нагледни, практически.

4. Класифициране според характера на познавателната дейност- обяснително илюстративно изложение, проблемно изложение, частично изследователски и изследователски методи.

5. Класифициране според степента на самостоятелна проява на учениците- репродуктивни и творчески методи.

За учебно- възпитателния процес по изобразително изкуство е по- целесъобразно да се използва разработената в дидактиката друга структура на класифициране на методите според обща и единна методическа стратегия. В този случай системата от методи се очертава от следната последователност:

- методи за изложение (устна комуникация);

- диалогови методи за обучение;

- методи за усъвършенстване на зрителните възприятия и за формиране на изобразителни умения и навици.

Методите за художествено образование и възпитание могат да се определят като начини за организиране и провеждане на учебно- възпитателния процес, с помощта на които се постига овладяване от учениците на знания за изобразително изкуство, изграждане на изобразителни умения и навици, формиране на художествено- естетическа култура и развиване на техните творчески способности.

В обучението по Изобразително изкуство се използват разнообразни методи и похвати за осъществяване на учебно- познавателна и изобразително- творческа дейност. Постигането на оптимални резултати зависи от умението на учителя да избере и съчетае методите в подходящо съотношение в конкретната ситуация или урок. При избора си учителят е длъжен да се съобразява с редица фактори:
* цели и задачи на ситуацията (урока0;
* форма на работа, възраст и равнище на изобразителната подготовка на децата;
* поставените изисквания към децата (задължителни и избираеми);
* силните и слаби страни на предпочетените методи;
* наличната материална база и учебно- технически средства;
* условията на работа и собствената си подготовка и възможности.

Високи резултати се постигат тогава, когато разнообразието от методи използвани в ситуацията (урока) е по-голямо.

Методи за изложение на учебното съдържание от учителя. Разказ, обяснение, лекция

Тези методи се използват, когато учебното съдържание е ново и напълно непознато за учениците, когато техните познания не могат да послужат като основа за диалог. Освен в тези случаи методите за изложение се прилагат и за окончателното изясняване на практическите изобразителни или приложно- декоративни задачи.

Основната цел на изложението е да се разкрие пред учениците определена по обем и съдържание информация- да се съобщят различни данни за изобразителните изкуства (исторически, изразнотехнически, стилови, авторски и др.), да се формират представи, да се усвоят понятия. Научнопознавателната сърцевина на изложението на учителя е насочена главно към интелектуалното развитие на учениците, но изложението се осъществява по такъв начин, че да оказва и силно възпитателно въздействие. Подценяването на възпитателните страни на изложението много сериозно намалява степента на овладяване на научните знания и изграждането на практически умения.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и похвати в изобразителното изкуство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.