Методи и средства за диагностициране на механични системи


Категория на документа: Други


Методи и средства за диагностициране на механични системи

1. Основни понятия
Основна цел на техническата диагностика е недопускане на крупни аварии с основни машини и съоръжения, оптимизиране на междуремонтните разходи и разходи за резервни части, както и модернизация на наблюдаваното оборудване от гледна точка на надеждността на работата му.
Повишаването на надеждността обезпечава подобряване на показателите, като коефицент на техническото използуване, време за възстановяване на работоспособното състояние, а също и ресурса от време на работа до отказ.
Освен това диагностиката позволява да се установи с голяма достоверност правилното функциониране на обектите по време на работа.
Диагостичния контрол на техническото състояние обхваща процеса на измерване, обработка и анализ.

2. Определения
Надеждност - това е комплексно свойство, което в зависимост от предназначението и условията на експлоатация на системата включва следните свойства: безотказност, дълговечност , ремонтопригодност съхраняемост.
Безотказност - свойство на системата при съхраняване на работоспособноста и за определен период от време.
Дълговечност - свойство на системата да работи при съхраняване на работоспособноста и до настъпване на пределно състояние(техническо обслужване или ремонт)
Оценката на дълговечноста се извършва по две категории показатели:
1 - Показатели характеризиращи допустимите основни технически характеристики като К.П.Д. , налягане, мощност скорост. В този случай основния показател на дълговечноста се явява ресурсът.
2 - Показатели характеризиращи способноста на системата да изпълнява своите функции с минимални загуби при ремонт
Кт - коефицент за техническо изпозлване, определящ дълговечноста на системата.
Кт = Тр/Тр+Σ Трм
Тр - време за работа на системата за определен период експлоатацията и.

ΣТрм - сумарна продължителност на ремонта за същия период от експлоатацията.

Ремонтопригодност - Приспособеноста на системата към откриване на причините за възникване на откази и повреди, и тяхното отстраняване при провеждане на техническо обслужване и ремонт.
Системите в определен момент от време могат да бъдат в изправно или неизправно състояние.
Работоспособно състояние - състоянието на изделието, при което то е способно да изпълнява зададените му функции, запазвайки стойностите на основните си параметри в определените граници (посочените в техническата документация)
Изправно състояние - е състоянието на системата при което тя отговаря на изискванията по нормативно-техническата документация.
Неизправно състояние - Когато системата изпълнява функциите си, но не отговаря на всички изисквания на техническата документация, тя е работоспособна, но не е изправна.
Неизправната система може да бъде работоспособна при нарушаване на някои от параметрите и (наличие на ръжда, нарушено покритие и др.)
Неработоспособното състояние на системата се проявява чрез отказ.
Отказ - събитие при което е нарушена работоспособноста на системата.
В неработоспособно състояние системата може да премине само при отказ, както от изправно състояние, така и от неизправно, но все още работоспособно състояние.
Възстановяеми - са тези системи при които в случай на отказ работоспособноста им може да бъде възстановена.
За невъзобновяеми системи понятието дълговечност съвпада с понятието безотказност.
Към невъзобновяемите елементи спадат тия при които детайлите и възлите изграждащи дадена система при случай на отказ се заменят.(уплътнения, пружини, филтри, лагери, събни колела и др.)
Възстановяемите елементи са тия, които при отказ подлежат на ремонт (ротори, клапани с конична форма, ходравлични цилиндри и др.)
Причините водещи до възникване на откази:
А) Откази в следствие на груби грешки - свързани с нарушаване на нормите на проектиране, с нарушаване на правилата и условията на експлоатация.
Б) Откази в следствие на скрити дефекти и повреди за които се изискват специални изследвания на физико-химичните процеси протичащи в реални условия на експлоатация.
В) Откази в следствие на външни въздействия - динамични натоварвания, температура, вибрации

Г) Откази в следствие на естествено стареене и износване на материала и износване на работната течност в процес на експлоатация.
Отказите могат да се подразделят и по други признаци които се явяват причина за възникване на неизправности:
Конструктивен отказ - появява се при неизвършена проверка за влияние на динамичното натоварване, избор на неподходящи материали и др.
Експлоатационен отказ - възниква при нарушаване процеса на изработка и ремонт
Всички откази могат да се разделят на внезапни и постепенни
Постепенните откази са тези при които скоростта на изменение на параметрите има крайна стойност - замърсяване на филтри, дросели, износване.
Внезапните откази се характеризират с рязко изменение на обобщените параметри под въздействие на едно или няколко смущения
Прогнозируеми откази - откази които могат да се прогнозират и контролират.
Основните, постоянно действащи причини за изменение на техническото състояние на механичните системи са: износване, умора, корозия, стареене, кавитация и ерозия. Познаването на тези причини позволява да се проведат възможно най-ефективните действия за борба с неизправностите и отказите при експлоатация.
Основните задачи на диагностиката:
Техническата диагностика решава два типа задачи:
1. Основна задача - определяне състоянието на обекта в момента.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и средства за диагностициране на механични системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.