Методи и средства за диагностициране на механични системи


Категория на документа: Други


При работа на диагностицираната предавка на екрана се наблюдават фигурите на Лисажу. Направлението на векторите на реакциите се определя по ъгъла на наклона на осите на получаваните на екрана фигури.
4. Кинематична неравномерност на механичните предавки използва се при диагностициране на събни, шлизови и карданови съединения, като се изследва степента на отклонение на предавания въртящ момент за едно завъртане на вала на предавката. Устнавени са вероятностни зависимости между между плавността на предаваните моменти и износванията на зъбните профили.
Те се изразяват в допълнително изменение на напреженията в следствие на износването в зъбните профили които се наслагват с предаваните усилия и предизвикват промяна в стойността на въртящия момент.
Външното проявление на тези процеси се изразява в моментното увеличаване на скоростта на предаваните усилия и ускорения.
Възникващите динамични усилия могат да превишат полезните натоварвания няколко пъти.Почвата на кинематична неравномерност може да доведе до разрушаване на съединенията.
5. Интензивност на изменение на температурата определя се при режими с постоянни натоварвания и скорости в диагностирваната механична предавка.
Изменението на температурата съдържа установена и неустановена част. Неустановената част се състои от начално неравномерно нагряване и регулярен топлинен режим на увеличаване на температурата , който настъпва от 5 - 15 мин след началото на работния процес.Продълвителноста му зависи от големината на механичната предавка, предаваната мощност, конструкцията и външните температурни условия, и е от порядъка на 20 - 60 мин.
Чрез измерване на изменението на температурата във функция от времето на участъка на регулярния топлинен режим е възможно да се оцени и интензивността на процеса по наклона на кривата.Получената крива се сравнява с кривата получена при изследване еталонна механична предавка. Ако наклона на кривата е по - голям, интензивността на нарастване на процеса е по - висока което означава, че по - голямата част от механичната енергия се превръща в топлинна т.е води до намаляване на К.П.Д. на предавката.
Тo
А
В
С

3

2

1

t, min
Изменението на температурата Тo в тялото на редуктор на товарачна машина обхваща три периода от време:
А - неустановено нагряване
В - регулярен топлинен режим
С - стационарен топлинен режим
А има случаен характер и поради тази причина от този период не можем да получим информация за техническото състояние на механизма.
С - е стационарния режим при който се постига температурно равновесие, но е неподходящ за изследване, тъй като е необходимо много време механизма да влезе в него.
В - регулярния топлинен режим е най - подходящ за диагностика , тъй като се изменя по експоненциален закон.
Интензивноста на нарастване на температурата при неизправен редуктор (крива 3) е по - висока от допустимата (крива 2) и много по - висока от интензивността при изправен редуктор (крива 1)
За да се получи информация за интензивността на нарастването на температурата е достатъчно да се извършат две последователни измервания в началото на период В - регулярния топлинен режим и след известен период от време. За измерване на температурата се използват повърхностни термисторни термометри, а за измерване на температурата на лагери - специализирани термометри.
6. Анализ на маслените течности метод при който техническото състояние на механичните системи се определя чрез масовата или обемната концентрация и скороста на натрупване на продуктите от износване в маслените течности.
При постоянно количество Q на маслото и при равномерно разпределение на продуктите от износване в обема масло, интензивноста на изменение на концентрацията на продуктите от износването може да се определи по формулата:
Vk=Vи/(Q+Kt)
Vk - концентрация на продуктите от износването
Vи - интензивност на износване на детайлите на изследвания механизъм
К - коефицент на интензивност при утаяване на продуктите от износването
t - времето между две анализирани проби
Интензивноста на концентрацията на продуктите от износване рязко нараства, преди да се получат неизправности и постепенни откази от износване. Отделните неизправности се локализират чрез спектрален анализ, по резултатите от които може да се определи съставът на продуктите от износване за отделните материали и оттам степента на износване на конкретните елементи от диагностицираната предавка изработена от тези материали. Чрез спектралния анализ се определя и химическия състав на абразивните примеси

7.Виброакустична диагностика - разпространен и достъпен метод

От механиката е известно, че вибрациите представляват механични трептения, които могат да бъдат свободни (затихващи) или принудени. Те се генерират от случайни (единични) или от периодично променящи се външни възбуждащи сили. Основните параметри на трептенията са техните амплитуда и честота (или период). При машините и техните елементи, вибрациите представляват периодични еластични деформации, чиято амплитуда е много по-малка в сравнение с размерите на детайла. В някои случаи вибрациите са в основата на принципа на функциониране на различни устройства или се използват като технологичен способ (например вибрационно сито, конус на високоговорител и др.), но по-често те са вредни и опасни.
При експлоатацията на машините и механизмите, вибрациите са свързани със загуба на енергия, резонансни явления (критични режими на работа), допълнителни динамични знакопроменливи натоварвания, които водят до якостна умора на детайлите. При това се намалява тяхната надеждност и дълготрайност. Освен това вибрациите оказват вредно въздействие върху точността на уредите, машините и автоматичните системи, които са в близост до вибриращи детайли, пораждат вибрационен шум и влияят неблагоприятно върху производителността на труда и здравето на човека.
Повишаването на общото ниво на шум свидетелства за появата на някаква неизправност. Но тъй като нивото на измервания шум силно се влияе от влиянието на външните условия - наличие на други съоръжения, стени прегради,поради това нивото на шума в широк диапазон на звуковите честоти рядко се използува като диагностичен параметър, и то за най-обща оценка на техническото състояние на машината. Нивото на звуковото налягане (шумът) се отнася към определени звукови честоти, най-често то 16 - 16 000 Hz, разделени на ивици, но в някои случаи в честотния диапазон може да се жключва и ултразвук. По - добра информация за състоянието на машината се съдържа в спектралната характеристика на шума, която представлява зависимоста на нивото на шума от честотата.По спектралните характеристики могат да се отделят характерни за отделните възли честотни ивици. По изменението на нивата на тези ивици е възможно да се определи техническото състояние на възлите.На практика изследването на спектъра на шума е възможно да се използва ефективно само в случаите, когато нивото на шума от обекта е значително по - високо от нивото на смущенията.
При диагностициране на механичните предавки често се измерва и звукът разпространяван в твърди тела или т.нар звукова вибрация.Звукът в твърдите тела се различава от звука във въздуха по това, че ш твърдите тела възникват напрежения и техните деформации .Поради това се образуват не само звукови вълни на натиск характерни за течности и газове, но и звукови вълни на преплъзване, както и тяхната комбинация.
При диагностика по параметрите на вибрациите външните условия оказват по - малко влияние върху резултатите от измерванията, поради тази причина спектрите на вибрационните параметри имат по - голяма избирателност от спектрите на акустичен шум.При измерване на вибрационните параметри имаме възможност за точно фиксиране на местата на датчиците.
Използват се главно три метода за диагностициране:
1. Вибропреместване
2. Виброскорост
3. Виброускорение
Вибропреместването се използва при диагностика на механични предавки с ниски честоти на въртене - до 500 мин-1 и хармоничен характер на вибрациите. Обикновено се изразчва в абсолютни единици - милиметри или микрометри.
Виброскороста се използва при честоти на въртене над 500 мин-1 и нехармоничен характер на трептенията.Нивото на виброскороста L0 се изразява обикновено в относителни единици: L0 = 20ln(V/V0), dBСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и средства за диагностициране на механични системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.