Методи на регионален анализ


Категория на документа: Други


развитие и териториална организация на основните отрасли на материалното производство.
Степен на мобилност на производството за формиране на технологични вериги в регионален аспект
При териториалната организация на земеделието, трябва да се отчитат такива особености, като:
>структура на поземления фонд
>съвременна стопанска оценка на аграрноклиматичните ресурси
>потребностите на регионалното и националното стопанство от съответен вид земеделска продукция и др.
Паралелно с това важно значение ще имат и други показатели и фактори, главно от икономически характер, като:
>изградената материална и техническа база на земеделието,
>степента на механизация на основните земеделски работи,
>потребителският капацитет по отношение на основните селскостопански произведения и т.н.
Най-важните показатели за характеристика на селскостопанското производство са:
>номенклатурата на основните селскостопански култури,
>специализацията на селското стопанство
>средните добиви от единица площ
>средната продуктивност на животновъдството
>производителността на труда на един зает
>себестойността на единица продукция от основните селскостопански продукти и др.
Анализът на строителството
То следва да се характеризира главно чрез:
>материално-техническата база,
>формите на териториална организация
>спецификата на природните условия
>както и степента на изграденост на инфраструктурата и преди всичко на жилищния фонд и перспективите за задоволяване жилищните потребности на населението.
Основните показатели, които се използват за характеристика на строителството, са:
>обемът на строително-монтажните работи,
>обемът на капиталните вложения, в т.ч. по технологична структура,
>заетите и потребностите от трудови ресурси за отделните видове строителни работи и др.
Анализ на транспорта
Развитието и териториалната организация на транспорта включват:
>анализ на достигнатия ръст на транспортната система в общността като цяло
>основни видове транспорт при задължително определяне на доминиращия вид транспорт.
Основните показатели за анализ са:
>гъстотата на транспортната мрежа
>характеристиката на транспортните възли
>главните направления
>обемът и интензитетът на товаро- и пътникопотоците
>основните технико-икономически показатели на различните видове транспорт и др.
Паралелно следва да се извърши анализ на някои показатели, определящи крайните резултати от дейността на транспортната система в общността, а именно:
>обем на капиталните вложения
>перспективни изменения в темповете, развитието и териториалната организация на транспортната система под влияние на научно-техническия прогрес
>място и роля на транспорта по отношение на основните потоци от ежедневни трудови пътувания, както и величина на транспортните разходи за единица продукция по основни видове товари.
Четвърти етап - регионален анализ и оценка на развитието на териториално-устройствените и градоустройствените структури
Включва главно регионален анализ на непроизводствената сфера :
>жилищно-комунално стопанство
>битово обслужване
>просвета
>култура
>наука
>здравеопазване
>стопански отдих
>спорт и туризъм.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи на регионален анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.