Методика на обучението по изобразително изкуство.


Категория на документа: Други
15. Методика на обучението по изобразително изкуство. Задачи и учебно съдържание. Развиващи функции на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство.

ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН

Съвременното обучение и възпитание чрез дисциплината Изобразително изкуство се осъществява съобразно държавните стандартизирани изисквания, въведени от Учебната програма на Министерството на образованието и науката през 1991 г. Съдържанието и програмните насоки се основават на теорията за неразривната връзка между творбите на изобразителните изкуства и заобикалящата ни обективна действителност.

Целта па обучението по изобразително изкуство в начални училищни снишен е да даде основни представа, в съответствие с възрастовите особености на учениците, за изобразителните изкуства и заедно с другите учебни предмети да съдейства за изграждането на единен, цялостен образ на света, формирайки естетическо отношение на подрастващата личност към обектите и явленията от околната реалност.
Основните програмни задачи са насочени към:
- развитие на емоционалната отзивчивост, интелектуалните сили
и творческата изобразителна активност иа учениците;
- формираме на възможности за соцналиа адаптация на детската личност;
- приобщаване към общочовешките ценности.

Чрез дисциплината Изобразително изкуство се съдейства за развитие на зрително-възприемателните способности на детето, повишават се възможностите на зрителните представи, свързани с знообразните начини за изграждане на реални, фантазни и други образи със съответни изобразителни материали и техники. Учениците "натрупват знания и опит за общуване с произведенията на изкуствата, формират естетически критерии за оценка и подбор.

Дидактическите основи на Учебната програма са обвързани с принципите на хуманизма, общочовешките и национални ценности. Взаимоотношенията между учител и ученици са предпоставени от "изискванията на егалитарната педагогика (педагогиката на взаим- t HOTO сътрудничество). В учебно-възпитателния процес учителят ..трябва да се стреми учениците да изпитват удоволствие от съприкосновението с изобразителните изкуства. Корекциите и преценките в • хода на изобразителната дейност и обсъждането на резултатите трябва да са стимулиращи и в никакъв случай "наказателни".

Учебно-възпитателният процес по изобразително изкуство изисква подчертано взаимодействие с останалите учебни дисциплини от съответния учебен план, което се изразява чрез съучастието на общи проблеми, теми и пр. Това осигурява необходимото единство между визуалните и абстрактно-логически мисловни процеси при възприемането и пресъздаването на образи, обекти и явления от заобикалящия свят. Получената информация от областите на науката и изкуствата за определени обекти или понятия разширява възможностите за усвояване на познанията чрез извършването на изобразителна или друга творческа дейност от учениците.
Системата на съвременното обучение по изобразително изкуство е може би една от най-чувствителните към обективните и субективни условия за работа на учениците в училище и извън него. Пълноценна и ефективна образователна дейност не може да се постигне без използване на положителното влияние на факторите от социално-педагогнческата среда: обществените условия, природните и културните дадености, историята, бита, институциите, художественото наследство, средствата за масова информация и комуникации и пр.

Една от основните черти, която отличава сега действащата Учебна програма от предходните, е подчертаният стремеж към създаване на предпоставки за творческа свобода и възможности за алтернативни подходи от страна на учителя при реализацията на насоките й. В структурата на учебното съдържание са включени следните раздели:
- ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
- ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ИЗКУСТВОТО
- ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
- САМОСТОЯТЕЛНО ТВОРЧЕСТВО

Като съставни части от системата на учебното съдържание по изобразително изкуство разделите не са и никога не могат да бъдат напълно самостоятелни и независими един от друг. Те обхващат образователните и възпитателни насоки, съдействат за реализацията на конкретното учебно съдържание в отделните уроци или други учебни форми.

Учебното съдържание на раздела "Възприемане на действителността "е свързано с изграждането на индивидуално естетическо отношение на учениците към обектите и явленията от околния свят. Процесите, обвързани с естетическото възприемане на природната и обществена среда, са насочени към изграждане на визуални представи и понятия на учениците, които ще послужат за "изходен продукт" при вземане на решения в хода на практическата изобразителна дейност.

Разделът "Възприемане на действителността" има интегрален характер поради необходимостта от разкриване на широките връзки между изкуството и околния свят. При реализацията на неговите цели освен наблюденията на обекти от обществената и прпродна среда(архитектура, монументални изкуства, визуални комуникации, "природни обекти, ландшафт и пр.) се включва и изобразителна или друга дейност на учениците, изразяваща се в: изработване на скици, рисунки или други изображения на свързани с проблематиката обекти(архитектурни, растителни и пр.); набавяне на различни материали. - които могат да намерят приложение в предстоящата изобразителна дейност (сбирки от предмети и природни форми, хербарии и пр.); : изработване на схеми, макети, табла от фотоси и др. В отделните класове програмното съдържание обхваща следните направления:
- клас - ТИПИЧНИ ОБЕКТИ ОТ ДАДЕНА СРЕДА
- клас - РАЗНООБРАЗИЕ В ОПРЕДЕЛЕН ВИД ОБЕКТИ
- клас - ПЛАСТИЧНА СТРУКТУРА НА ОБЕКТИТЕ
- клас - ПРОСТРАНСТВЕНИ ВРЪЗКИ И ФУНКЦИИИ НА ОБЕКТИТЕ

В I клас учениците наблюдават характерни обекти от средата в която живеят: архитектурни или технически съоръжения, транспортни средства, предмети от бита и пр. Запознаването с разнообразието на отделни обекти и особеностите на пластичното им изграждане (съответно II и III клас) позволява на учениците да натрупат не само визуални представи и знания за съответната им предназначеност или житейска необходимост, но и да почувстват красотата и неповторимостта на формите им. Изясняването на представи за връзки между част и цяло в определен обект изисква постепенно разграничаване на структурните елементи по посока от общо към конкретно или детайлно. Извършват се съпоставки между визуално- пластичните качества на различни повърхнини или се разглеждат особеностите на откритото и закрито пространство. В IV клас акцентът на учебното съдържание обхваща анализиране на пространствените функции и взаимовръзки между обектите, наблюдения на обекти и пространство от различна дистанция или гледни точки и

Изграждането на познания за света от първи до четвърти клас става постепенно, с натрупване на социален опит и посредством диференциране и усложняване на впзуалното възприемане. Наблюдаването и изобразяването на обекти и явления от заобикалящата действителност е в тясна връзка с обучението по други останали предмети като роден край, български език и литература, математика и ръчен труд.

Програмните насоки на раздела "Възприемане на изкуството" в отделните класове на начална училищна степен са:
- клас - ДЕТЕТО И ИЗКУСТВОТО
- клас - ИЗКУСТВОТО ОКОЛО НАС
- клас - НАРОДЪТ И ИЗКУСТВОТО
- клас - МНОГООБРАЗИЕТО В ИЗКУСТВОТО

Участието на този раздел има неоспорим и изключително важен принос при изграждане на общи представи за света на изкуствата и конкретно към изобразителните произведения. Всяка една творба на изобразителното изкуство е "обективен носител" на специфични художествени изразни дадености, като по този начин тя е своеобразен "генератор" на собствената си визуална експресия. Разглеждането и анализът на произведения на изкуствата има за цел да разкрие връзката между действителността и художествените образи, спомага за изграждане на основите на естетико-оценъчните и критични възможности на младата личност. Учениците от I клас все още нямат изградени умения за пълноценно възприемане на творбите на изкуствата. Ненатрупалн необходимия за това практически и най- вече житейски опит, малките ученици трудно достигат до пълноценно откриване на художествено - изразните стойности на творбите. Ето защо те трябва да се насочат към произведения на изкуствата от техния "детски свят", а това са анимационните филми, детските илюстровани книжки и албуми, куклите, любимите игри ("Лего", "Панда", "Барби" и пр.), приказните образи, герои, песните и т. н. Въвеждането по този начин на първокласниците в света на изкуствата ще е много по-мотивирано и ползотворно.

При разглеждане на произведения от изобразителните изкуства са подходящи сюжетните проблематики, обвързани и близки до итейския и душевен свят на детето.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по изобразително изкуство. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.