Методите Делфи, Shang и Pattern


Категория на документа: Други


1. Метод Делфи - разработен през 1950 г. в американската корпорация REND Corp. , за целите на военното научно техническо прогнозиране на бъдещето. Първоначално е бил секретен и се е използвал само от Пентагона, но по- късно придобива популярност и започва да се използва за по- широки цели. Наименованието идва от наименованието на областта Делфи в древна Гърция, където са живели оракулите от храма на Аполон. Основните черти на метода са 2:- използват се широкопрофилни специалисти; - експертите работят самостоятелно без да контактуват помежду си. Всеки от тях попълва решението на поставената задача на анонимна анкетна карта. Работата преминава през няколко етапа, като поне на 1 от тях експертите имат възможност да се запознаят с анонимните мнения на колегите си. Липсата на контакт между експертите има за цел избягване на конформизма. В хода на работата всеки експерт може да изиска необходимата му допълнителна информация. Крайната групова оценка и съгласуваността на мненията се представя с помощта на медианата и квартилите на получената съвкупност от оценки.
Ако в експертната група участват 12 експерта, оценките им от а1 до а2 се разполагат по числената ос. Медианата " М" представлява средния като място от числената съвкупност. Квартилите са разположени така, че заедно с М разделят числената ос, така че във всяка една от тях има по равен брой оценки. В края на процедурата М се приема за груповата оценка, а отрязъка Q1- Q2 служи като показател за съгласуваността на оценките. Прилагането на методите преминава през няколко етапа:
- На първия етап всеки експерт присъжда своята оценка и се изчисляват М и квартилите
- На втория етап стойностите на М, Q1 I Q2 се съобщават на всички експерти. Тези от тях, чиито оценки се намират в крайните квартили, трябва писмено да обосноват становищата си. При желание могат да заменят оценките си с други. С техните аргументи се запознават останалите експерти ( между Q1 и Q2) , които също могат да коригират оценките си. В края на втория етап отново се изчисляват стойностите на М, Q1 и Q2
- На третия етап процедурата се повтаря
- На четвъртия етап всички експерти се запознават с мотивировките на останалите ( при пълна анонимност) и има възможност за последен път да преразгледа оценката си. Определената след 4-тия етап медиана, представлява крайна групова оценка.
Опитът показва, че тези четири етапа са достатъчни за достигане до крайна оценка, но при необходимост броят на етапите може да се увеличи. При тази процедура наличието на некомпетентни експерти оказва по- слабо влияние върху груповата оценка, тъй като наличието на няколко етапа, позволява на тези експерти да променят оценките си за сметка на получената информация. Методът е изработен за нуждите на дългосрочното прогнозиране и затова използването му за непосредствена оценка на качеството на стоките не е удачно. По- подходящо е той да се прилага на предпроизводствен стадий при производството на нови стоки.
В първоначалния си вариант " Делфи" има редица недостатъци- изисква голям разход на време, както за провеждане на отделните етапи така и между тях. При оценки от по-сложно естество процедурата може да отнеме до няколко месеца; - трудоемкост при попълване на анкетите ( от 3 до 10 анкетни карти с от 20 до 10 показателя. Освен това експертите работят с много подробни обяснителни записки, тъй като нямат пряк контакт с организаторите на експертизата; - сериозни възражения предизвиква липсата на контакт и дискусии между експертите защото по този начин не може да се осигури достатъчно вникване в дълбочина на решаване на проблема. Освен това независимо че не контактуват помежду си експертите пак могат да проявят конформизъм; - многократното преминаване през едни и същи по характер задачи крие риск от проява на случайни и систематични грешки.
За да се избегнат тези недостатъци са използвани редица модификации на метода " Делфи" , които се характеризират с това, че на различни етапи от експерта се изискват различни по характер и съдържание оценки или в тях участват различни групи експерти .
- SEER (система за обзор и оценка на събития) тя включва само 2 етапа като всеки от тях участват различни групи експерти. Екипът от първата група определя само качествено насоките на развитие на оценявания обект, а експертите от втората група допълват оценките на първата и оценяват количествено достоверността им. Много често се използва графично представяне на оценките.
- Разработена от Шнайдерман - характеризира се с последователно включване на експертите на всеки следващ етап, което позволява да се сведе до минимум общия брой на експертите в групата. Състои се в следното: привличане на първи експерт, който дава своята оценка, след това се привлича втори, който също дава своята оценка и между двамата се организира анонимен обмен на информация.
След като всеки експерт има право да коригира първоначалната оценка и процедурата се повтаря. След всеки етап се анализира степента на изменение на оценките.Процедурата се прекратява когато изменението стане по-малко от някаква предварително зададена стойност. Опитът показва, че за постигане на краен резултат са необходими от 7 до 9 етапа. При условие, че експертите се привличат по реда на тяхната компетентност. Основният недостатък на тази процедура е, че стабилизирането на оценките не винаги означава наличие на съгласуваност между експертите, което е необходимо за да се стигне до единна, крайна оценка.
2. Методът SHANG- разработен е в Япония.
- На първия етап всеки експерт трябва да посочва долната и горната граница на интервала, в който според него се намира търсената оценка
- На втория етап на експертите се съобщава една еталонна стойност, определена като полусума от средните аритметични стойности на долните и горни граници на интервалите посочени от отделните експерти. След това всеки експерт трябва да каже дали според него тази еталонна стойност превъзхожда действителната или не. Ако повечето експерти смятат че еталонната стойност надхвърля действителната оценка, тя се заменя с нова, получена като полусума от предходната еталонна стойност и средната величина от средната на долната и горната граница на интервалите.
Основната идея на метода е, че на всеки етап експертът прави само двуично сравнение между собствената си оценка и еталонната стойност, която не се повтаря независимо от броя на етапите. Този метод позволява по- голяма точност на резултатите, но изисква повече етапи.
3. Методът PATTERN - разработен през 1962- 1964 г. в една американска фирма за оценяване на проектите за нови системи въоръжения. Първоначално е бил секретен, но в последствие започва да се използва за невоенни цели. Основни особености:
- Подлежащия на решаване проблем се разчленява на подпроблеми, те от своя страна на въпроси, подвърпроси , докато се достигне до достатъчно прости елементи , които могат да бъдат количествено оценени от експерти, т.е. се построява така нареченото "Дърво на целите". Броят на нивата в дървото на целите не е предварително фиксиран и той зависи както от сложността на разглеждания проблем така и от степента на неговата детайлизация.
- За пръв път при този метод се определя коефициент на тежест за всеки отделен елемент, който характеризира важността за решаване на главния проблем
- При метода PATTERN се провежда открита процедура, т.е. експертите достигат до крайната оценка след открита дискусия на проблема. Създателите на метода изтъкват, че така се постига по- голяма експедитивност и по- добро вникване в дълбочина на разглеждания проблем. Освен това между експертите се осъществява обмен на информация и така се премахват различията в оценките дължащи се на различната степен на информираност
- При този метод се използват точни специалисти
Недостатъци:
- Откритата процедура дава възможност за конфликтни ситуации или за проява на конформизъм
- Липсва обосновка за броя на членовете на експертната група
- Резултатите се обработват без да се отчита разликата в квалификацията на експертите.

??

??

??

??

Тема 3
Основни разновидности на Експертните методи

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методите Делфи, Shang и Pattern 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.