Методологични основи и проблеми на регионалната география в света и география на страните.


Категория на документа: Други


Тема1. Методологични основи и проблеми на регионалната география в света и география на страните.
Географията на страните (ГС)е интердисциплинарно направление в системата на географските науки. Методологичните И основи са тясно обвързани с регионалната и обществената.
В по - широк смисъл тя заема междинно положение между природоползването, културната, социалната, политическата и икономическата география, картографията, ГИС и др.
В най-широк смисъл ГС осъществява контакти с историята, философията, политологията, икономиката, правото, психологията, а чрез отделните направления на природната география - с геологията, биологията, екологията и др.
Страните са едни от най-старите обекти на познанието.Най-ранни географски сведения за страни и народи има още в цивилизациите на Месопотамия, Финикия, Египет, Картаген, Рим, Индия, Китай и Япония.
ГС в едно от главните направление в регионалната география.
Основен обект на изследване в социо-културно дефинираната ГС са политически организираните пространства от различен ранг - междудържавни обединения, конфедерации, независими държави, зависими територии и др.
Предметът на изследване в ГС може да засяга предмети и явления с най-разнообразен характер - природоползване, демографска ситуация, стопанска организация на пространството, вътрешни и външни политически отношения. Поради това тя е тясно обвързана с повечето природни и обществени общонаучни клонове и направления.
Освен в географията, страните са обект на изследване в икономиката, историята, политологията, правото и др.
Чрез понятието "страна" се обозначават едни от най-важните елементи на обитаемото от човека географско пространство. Страните се изследват и от природните, и от обществените географски науки. Като примери за обозначаване на страни от природногеографска гледна точка могат да се посочат Алпи, Сибир, Патагония и др. От гледна точка на обществената география - Уелс, Бохемия, Близък изток, Квебек и др. Често за тях се използва и понятието "историко-географска област".
В обществените науки, вкл. в обществената география, освен страна се използва и по-конкретното понятие "държава". В него се влага по-тесен политикогеографски смисъл. Държавата има строго определени пространствен обхават и граници. За разлика от страните държавите могат да се разглеждат и като обект, и като субект на световните социално-икономически и културно - политически процеси.
ГС борави с широк набор от общи и частни научни методи на изследване - системен, структурен, балансов, диалектически, математически, статистически, типологичен, сравнителен и много други.
Сред най-използваните методи са комплексният географски анализ и синтез, географската експертиза, извеждането на индекси, типологичната класификация, както и класическите методи на наблюдението и описанието.
Комплексният географски анализ разглежда страните в предметна логическа съподчиненост от гледна точка на природоресурсни и културно-политически особености, социално-демографски отношения, общ стопански потенциал и отраслова структура, общи еколого -икономически проблеми на развитието, техни контрастни регионални проявления и др.
Развитието на съвременната ГС изисква преосмисляне на редица методологични въпроси, засягащи научните акценти и структурата при провеждането на анализа. Необходимо е оптимизиране на изследователския алгоритъм, за да се отговори на съвременните научни тенденции. Трябва да се преодолеят последиците от дълго налаганата в българската география съветска схема при характеристиката на страните, която се отличава със силно стеснен периметър и икономоцентричен изследователски стереотип.
Решаването на проблемите, стоящи пред съвременната ГС, изисква оптимизиране на нейните изследователски цели и задачи в съответствие с непрекъснато актуализиращите се обществени предизвикателства и потребности. Един от верните подходи в това отношение е реалното използване на системния научен подход.
В България пръв Даков (1968, 1981, 1985) обръща внимание върху значимостта на системния подход за икономическата и социалната география на страните. Впоследствие теоретичните аспекти на регионалната география на света и ГС се изследват от Стоянов, Гъдев, Русев, Карастоянов.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методологични основи и проблеми на регионалната география в света и география на страните. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.