Мисия и цели на организацията


Категория на документа: Други6. МИСИЯ И ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

6.1. МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Мисията определя за какво е създадена и съществува организацията. Според Хенри Минцберг мисията очертава ролята, която организацията изпълнява или трябва да изпълнява в своята среда, в социалната система, в която действа. Именно тя придава на действията на хората осмисленост и целенасоченост, които им позволяват по-добре да видят и осъзнаят не само какво трябва да правят, но и за какво те осъществяват своите действия.

Мисията представлява формулирано твърдение за това защо или по каква причина съществува организацията, т.е. тя разкрива смисъла на нейното съществуване и откроява разликата между нея и другите подобни й организации. Мисията на организацията трябва да отразява интересите на основните групи хора, които със своите действия в определена степен влияят на предназначението и функционирането на организацията. Към тези групи хора, които са носители на определени интереси, отнасяме:

• собствениците на организацията, които създават, задействат и развиват организацията така, че чрез резултатите от дейността й да решават своите жизнени проблеми;

• сътрудниците на организацията, които със своя труд пряко осигуряват нейната дейност, създаването и реализацията на продукта и придвижването на ресурсите отвън и получават от организацията компенсация за своя труд.
Чрез тази компенсация те удовлетворяват своите нужди;

• купувачите на продукта на организацията, които й заплащат за него и чрез използването му задоволяват свои потребности;

• деловите партньори на организацията, които имат определени делови отношения с нея и й оказват търговски и/или други услуги, като в замяна на тях получават еквивалентно заплащане или ответни услуги от страна на организацията;

• местното общество, което многостранно си взаимодейства с организацията
и е тясно свързано с формирането на социалната и екологичната й среда;

• цялото общество и най-вече държавните институции, които, като контактуват с организацията в икономическата, политико-правната област на общата й среда, получават част от създадения от нея резултат за отразяване на общественото благополучие и развитие, от които наред с другите членове на обществото се ползва и организацията.

Степента на проявление на интересите на посочените шест групи субекти в мисията на организацията зависи от това какъв е нейния бизнес, какви са размерите й, къде е разположена и т.н. Най-силно и устойчиво влияние върху мисията на организацията оказват интересите на собствениците, сътрудниците и купувачите. Поради това мисията на организацията трябва така да бъде формулирана, че в нея задължително да се съчетаят интересите на тези три групи от хора.
Добре формулираната мисия откроява каква е организацията и каква се стреми да бъде, а също показва по какво тя се отличава от подобните й организации. От тази позиция в детайлизацията на мисията трябва да бъдат обхванати:

• философията на организацията, която се проявява във възприетите от нея ценности;

• целевите ориентири на организацията, които показват към решаването на какви задачи е насочено функционирането й и към какво се стреми в своята дейност в дългосрочна перспектива;
• предлаганият от организацията продукт на купувачите и пазарът, на който той се реализира;

• силните страни па организацията и нейните предимества пред конкурентите.

Мисията съдържа В себе си отговорите на фундаменталните въпроси, свързани с функционирането на организацията:

• предприемачески намерения - към кои главни бизнес дейности да насочи своите усилия?

• клиенти - при работа с какви групи клиенти организацията ще постигне максимален оборот и какви да бъдат отношенията й с тях?

• постижения - при производството на каква продукция/услуги иде постигне най-добри резултати?

• ръководители и съдружници - с какво се характеризира компетентността
и взаимоотношенията им?

• партньори на пазара - с какви партньори (по доставки, услуги и пласмент) работи организацията и как въздейства с тях?

• положение на пазара - доколко е конкурентоспособна организацията и кои са нейните предимества пред другите конкуренти?

Във формализиран вид мисията на организацията представлява документ, в който се съдържат следните сведения:
- описание на бизнеса й, на произвежданите стоки и предоставяните услуги;
- характеристика на производствената и пласментната система;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мисия и цели на организацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.