Митническо складиране


Категория на документа: Други


1. Издаване на разрешение за откриване и управление на митнически склад

2. Поставяне на стоките под режим + функциониране на режима и

3. Приключване на режима с даване на ново допустимо митническо направление на поставените стоки

* Управлението на митнически склад се допуска след издаване на разрешение от митническите органи с изключение на случаите, когато складът се управлява от тези органи - склад тип "F".
* Лице, което желае да управлява митнически склад, подава писмено искане по образец - Приложение 67 от ППМК до митническите органи, съдържащо необходимите сведения за издаването на разрешение и доказващо икономическата целесъобразност от складирането.
* Разрешение се издава само на лица, установени в Общността.

Искане за откриване на митнически склад

Искане / разрешение по нормална процедура
- с формуляра по Приложение №67 от ППМК лицето задължителено подава предварително искане за разрешение за режим митническо складиране и за откривене и управление на митнически склад.
В случаите на подадени искания за митническо складиране по приложение № 67/ППМК, разрешенията се издават от митническите органи, както следва по чл.334 "а", ал.1, пар.1:
* за митнически склад тип А и тип С - от териториалното митническо управление по местонахождението на складовите съоръжения и
* за митнически склад тип В, тип D и тип Е - от Централното митническо управление.

В случай на искания за подновявания или промяна разрешението , те се издават от същите митнически учреждения чрез подходяща форма на решение.

Митническите органи уведомяват лицето, подало искането за откриване на митнически склад в 60-дневен срок от датата на приемане на искането или от датата на получаване на липсваща или допълнителна информация за издаване на разрешението, или за причините за отхвърляне на искането.

Разрешението влиза в сила от датата на издаването му или от по-късна дата, посочена в него.

Разрешението за режим митническо складиране не може да бъде с обратно действие.
Разрешението за режим митническо складиране е безсрочно, т.е. в него няма посочен срок на валидност.
Ако обаче титулярът на разрешението не спазва едно или повече от условията посочени в него, митническите органи имат право да го отменят.
Всички данни в клетките на разрешението са задължителни и представляват условия на разрешението, при които то функционира.
Титулярът е длъжен незабавно да уведоми митническите органи ако настъпи промяна в условията, при които е издадено.

Митническо складиране

Като общо правило разрешението за управление на митнически склад се дава :
1. на лица, които могат да осигурят правилното протичане на операциите - в случая - самото съхранение и
2. когато митнческите органи са в състояние да осигурят надзор и контрол върху режима, без да се налага въвеждане на допълнителни административни изисквания, като се отчетат фактори като вид на склада, брой складови площи, отдалеченост от надзорното митническо учреждение, евентуален брой ЕАД за поставяне под режим митническо складиране, брой ЕАД за приключване.
3. Лицето, подало искане за откриване и управление на митнически склад трябва да докаже икономическата целесъобразност от складирането, т.е. икономическата необходимост от съществуването му.

Счита се, че съществува икономическа необходимост, когато:
* стоките ще престояват в митническия склад за срок по-дълъг от сроковете за временно складиране и
* след режим митническо складиране, стоките освен да се допускат за свпбодно обращение и крайна употреба също така ще се реекспортират или ще се поставят под режим активно усъвършенстване.

При издаването на разрешението за митнически склад, митническите органи посочват помещенията или местата, които се одобряват като митнически склад от тип "A", "B", "C" и "D" .

Местата за митнически склад от тип "Е" не подлежат на конкретно одобряване и подробно описване.

По възможност за складови площи следва да се одобряват затворени помещения в сгради, които се охраняват и са пожарообезопасени; могат да се одобряват също стационарни вместимости като силози и резервоари, също и открити площи, които са оградени и обозначени. Според естеството на стоките митническите органи имат право да изискват те да се съхраняват в специално оборудвани помещения (например хладилни камери и др.).

Митническо складиране - търговия на дребно
Помещенията на митническите складове или съоръженията за складиране не може да се използват за търговия на дребно.
Изключенията, предвидени в ППМК, когато се допуска издаване на разрешение при търговия на дребно на стоки са в чл.527:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Митническо складиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.