Митническо складиране


Категория на документа: Други


(a) на пътници пътуващи до трети страни;

(б) по реда на дипломатически или консулски споразумения;

(в) на членове на международни организации или на силите на НАТО.

Митническо складиране
Когато съществува обоснована икономическа целесъобразност и не се възпрепятства митническият надзор, митническите органи имат право да разрешат:

1.) поставяне в митнически склад на други общностни стоки, освен тези, за които съгласно специфичните разпоредби от законодателството на Общността, при поставянето им в митнически склад е предвидено прилагането на мерки, които обикновено се прилагат при износа на такива стоки

2.) усъвършенстване в митническия склад на необщностни стоки, допуснати под режим активно усъвършенстване, при спазване на изискванията на този режим. Формалностите, които могат да не се извършват в митнически склад, се определят съгласно процедурата на комитета;

3.) обработване в митнически склад на необщностни стоки, допуснати по режима за обработка под митнически контрол при спазване на изискванията за този режим.

В посочените случаи стоките не се поставят под режим митническо складиране.

Митническите органи обаче изискват тези стоки да се впишат в материалната отчетност на митническия склад.

Митническо складиране - обичайни операции

Необщностни стоки могат да бъдат подложени на обичайните операции, описани в Приложение 72, предназначени да осигурят тяхното запазване, подобряване на търговския им вид или качество или подготвянето им за доставка или препродажба.
Исканията за разрешаване за извършване на обичайните операции на стоките се подават писмено за всеки отделен случай до надзорното митническо учреждение.
Такова разрешение може да бъде дадено като част от разрешението за митническо складиране. В този случай уведомяването на надзорното митническо учреждение, се извършва по начин, определен в разрешението за извършване на обичайни операции.
Най-често исканите обичайни операции от Приложение 72:
* Вентилация, премахване на прах, операции по почистване и поправка на опаковката;
* Сглобяване на стоките след транспорта;
* Опаковане, разопаковане, преопаковане, поставяне на етикети, знаци /например бандероли/.
Сред предвидените обичайни операции в Приложение 72 има и такива които водят до по-съществена промяна на стоката:
* Обработка чрез понижаване на температурата, дори ако това води до различен тарифен номер,
* Смесване на стоки от един вид, но с различно качество, но в практиката те не се разрешават, защото затрудяват контрола от страна на митническите органи.

Митническо складиране - временно изваждане
Стоки могат да бъдат временно извадени от митническия склад за срок до три месеца. Когато обстоятелствата го налагат, този срок може да бъде продължен.

Исканията за разрешаване на временното изваждане на стоките от митническия склад се извършва писмено за всеки отделен случай до надзорното митническо учреждение.

Такова разрешение може да бъде дадено като част от разрешението за митническо складиране. В този случай уведомяването на надзорното митническо учреждение, се извършва по начин, определен в разрешението за временно изваждане на стоките.

На практика разрешаване за временно изваждане се дава предварително в разрешението за митническо складиране, когато складодържателят съхранява стоки, за които се знае, че периодично се налага да бъдат изваждани с цел показване на обществени прояви - изложения и панаири.

В останалите случаи разрешаването става инцидентно, когато се налага изваждане от склада поради настъпили форсмажорни обстоятелства - например наводнения или други бедствия, както и в отделни случаи когато е необходимо извършването на обичайна операция по Приложение 72 извън рамките на склада.
Митническо складиране - срокове
От една страна, престоят на стоките под режим митническо складиране е неограничен по време.
От друга страна, в изключителни случаи, митническите органи имат право да определят срок, преди изтичането на който вложителят е длъжен да даде ново митническо направление.

Случаите, в които митническите органи имат право да определят срок преди изтичане на който вложителят е длъжен да поиска ново митническо направление са регламентирани в чл.353 от ППЗМ:
> за стоки, които представляват опасност за околната среда и здравето на хората;
> за стоки, за които изтичат сроковете на годност или които се развалят;
> за стоки, които се поставят в митнически склад тип "F" и в други изключителни случаи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Митническо складиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.