Митническо складиране


Категория на документа: Други


Митническо складиране - поставяне под режим

Поставянето на стоките под режим може да стане по

1. Нормална процедура - с подаване на ЕАД за митническо складиране
> с код на режима в кл.37 - код "71",
> задължително в кл.44 се посочва номер на разрешението за МИР "Митническо складиране"(например BG002000/71/000014)
> в кл.49 се посочва идентификационния номер на склада (например А/BG002000/00323

Ако е предвидено с код 1,2 или 3 в клетка 14 "а" на разрешението, поставянето на стоките под режим може да стане по :

2. Опростена процедура :
2.1.Опростена митническа декларация, т.е. ЕАД, която не съдържа всички данни , като в по-късен момент тя се замества от пълна митническа декларация;
2.2.Облекчено деклариране - с търговски или други документи и последващо представяне на рекапитулативна митническа декларация;
2.3.Оформяне на място - чрез вписване в счетоводната отчетност на дружеството и последващо представяне на рекапитулативна митническа декларация.

Митническо складиране - обезпечение

За поставяне на стоките под режим с отложено плащане, какъвто е митническото складиране се изисква обезпечение на митните сборове и другите държавни вземания, които могат да възникнат за стоките.

- Обезпечение в размер на 15% от митните сборове съгласно чл.334 "ж", ал.1, т.2/ППЗМ;

- Обезпечение в размер на 15 % съгласно разпоредбите на ЗДДС;

- Обезпечение в размер на 100 % от акциза съгласно разпоредбите на ЗАДС;
Обезпечението се представя пред надзорното митническо учреждение.
За складове от тип "F" , които се управляват от митническите органи - обезпечение не се изисква.

Митническо складиране - мерки на търговската политика

Необщностните стоки, предназначени да бъдат складирани не подлежат на мерките на търговската политика при поставянето им под режим.
Предвидените в законодателството на Общността мерки по търговската политика се прилагат при поставяне на необщностни стоки под режим, само доколкото се отнасят до въвеждане на стоки на митническата територия на Общността.

Митническо складиране - идентификация

Стоките, предназначени да бъдат складирани трябва да могат да бъдат идентифицирани от митническите органи.
Мерките за идентификация се посочват изрично при издаване на разрешението за откриване и управление на митнически склад ( в кл.15 на разрешението. Например: сериен или производствен /партиден/ номер, вземане на мостри и извършване на анализи, поставяне на допълнителна маркировка /етикети/ и др. със съответните кодове.

Когато в митническия склад е разрешено съвместно складиране на стоки с общностен статут и на необщностни стоки, поставени под режим митническо складиране, митническите органи определят специфични методи за идентификация на стоките.
Същото изискване за идентификация важи и за случаите, в които в складовите съоръжения едновременно със съхранението на стоки е разрешено извършването на операции по АУ или ОМК.
Важно е да се отбележи, че операциите по АУ и ОМК не трябва да преобладавaт в сравнение със складирането на стоките.

Митническо складиране - материална отчетност
* Складодържателят следва да води отчети. В случай, че водената от лицето отчетност съдържа всички необходими данни тя може да бъде приета от митническите органи.
* Отчетите трябва да съдърват данните от клетките на ЕАД за режим митническо складиране, данните от клетките на ЕАД за последващо направление; обичайно търговско и техническо описание, необходимо за идентификация на стоките.
* Задължение на складодържателя е да представя ежемесечно на надзорното митническо учреждение Опис на складовите наличности на стоките до 10-то число на всеки месец.
* В складовете от тип "F" митническото учреждение, което го управлява води служебна отчестност.
* Материалната отчетност се води от лице, определено от митническите органи, по утвърдени от тях ред и условия. за всички стоки, поставени под режим митническо складиране
* Материалната отчетност трябва по всяко време да показва точната наличност на стоките, които са под режим митническо складиране, както и да отразява информацията за временно изваждане на стоки и съвместно складираните стоки.
* Вписването в материалната отчетност се извършва в момента на физическо постъпване на стоката в склада.
* Изписването от материалната отчетност става в момента на излизане на стоките от склада.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Митническо складиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.