Младежка безработица


Категория на документа: Други


В изследването -"Неравенства и политики-дистанция между България и ЕС" на Желязкова М. [1] се посочва ясно като основна причина за разминаване и дистанция между България и ЕС-това, че политическите механизми не отразяват адекватно потребностите на нуждаещите се /живеещите в крайна бедност/ и "острата необходимост" от прилагането на научно обоснован подход при изграждането на обществените политики. Това е необходимост, която се потвърждава и от други български и чужди автори, които са разглеждали възможностите за устойчиво социално и икономическо развитие и и борба с бедността. Мненията на тези автори подкрепят необходимостта от прилагане на подход, който е обоснован с научни изследвания, анализи и непрекъснати оценки на резулатите от приложението му. В [12] се псочва, че в България липсва Национална стратегия за икономическо развитие, на основата на която да се провежда целенасочена и ефективна политика по отношение на образователната подготовка на кадрите, от които се нуждае икономиката и за хармонизиране на структурните (вертикални и хоризонтални) несъответсвия.

Като причини за проблемите пред

-регулирането на търсените и предлаганите кадри
-осигуряването на необходимата финансова стабилност

се посочва слабото участие на работодателите във финансирането на системата на образованието. В сравнение с другите европейски държави, където участието на работодателите (във финансирането) е редовна практика, у нас тази практика е в редки случаи. Това се дължи също на слабата мотивация, ангажираност и участие на работодателите в процеса, при който е необходимо тяхното партньорство и сътрудничество, за да се осъществят реформите в системата на образованието и да се постигнат следниъте цели: улесняване на прехода от образование към заетост и създаване на кадри, отговарящи на потребностите на бизнеса. Данните в "Пазарът на труда и социална защита в икономическото развитие на България" от Луканова П. [12] посочват, че работодателите, които се включват в организиранио програми и обучения посредством АЗ/Агенция по заетостта/ и ДБТ /Дирекциите "Бюро по труда" са малко. Самите работодатели не оценяват достатъчно колко е по-ценно отделянето на средства за повишаване на уменията и квалификацията на служителите. Не осъзнават и не оценяват, че курсовете, които се предлагат за повишаване на квалификацията имат за цели: оставане в заетост, повишаване на квалификацията и кариерно развитие и са също от значение за повишаване на производителността и качеството на човешкия капитал. Не осъзнават, че това е ценна инвестиция, която ще даде своя положителен резултат. Може би им липсва достатъчно информация за възможностите, които им се предлагат чрез активни политики на пазара на труда /курсове за квалификация, преквалификация, професионални обучения за заети и безработни/. Чрез активните политики се стимулира също наемането на лица ( младежи до 29г, младежи до 29г с трайни увреждания или напускащи социалните институции, както и безработни лица с ниска, нетърсена квалификация и ниска степен на образование) за чиракуване или стажуване в реална производствена среда.

Работодателите и техните представителни организации са изключително много важни в изграждането на партньорски отношения и диалог между бизнеса и образованието, както и в разрешаването на проблемите на младежите и на други групи в неравностойно положение на пазара на труда /лица със СОП, лица над 55г, млади родители, отглеждащи деца до 3-годишна вързаст , лица с ниска степен на образование или с нетърсена на пазара на труда квалификация.

Европейските инициативи за насърчаване на активните политики на пазара на труда са насочени приоритетно с фокус към младежите, защото те са потенциалният и най-големият ресурс, който страната притежава и в който най-много би трябвало да са насочени инвестициите от обществените средства и от работодателите. Подобрявайки образованието на младежите в отговор на нуждите на икономиката, разширявайки обхвата и достъпа до образование за всички с използването на инструментариума "учене през целия живот", както и използването на подходящи финансови механизми за стимулиране на реформите в образованието. В хода на тези стъпки са и разсъжденията в "Пазарът на труда и социална защита в икономическото развитие на България" от Луканова П. [12], т.е. че с тях би могло не само да се ограничи безработицата (като цяло и в частност младежката), но и да се подтигне социално и икономическо развитие. Единствено с използване на потенциала на човешкия ресурс и най-вече чрез инвестиране в развитие на човешкия ресурс- може да се постигне социално и икономическо развитие. [Целите на хилядолетието, Стратегия "Европа 2020г"]

От европейските инициативи за насърчаване на младежката заетост днес актуални са:
-програми, проекти и мерки, насърчаващи стажуването, придобиването на професионални умения в реална работна среда за младежи, завършващи средно и висше образование.
Целта на подобни програми е придобиване на така необходимите професионални умения и стаж, следователно и улесняването на прехода от образование към заетост;
-"Ново начало";
-"Подкрепа за предприемчиви българи", която е възродената инициатива за насърчаване на младежката предриемчивост;
-схема "Първа работа";
-схема "Развитие";
-програми, проекти и мерки, подкрепящи включването в пазара на труда на младежи до 29г с трайни увреждания и младежи, напускащи социалните институции;
-проекти, програми и мерки, подкрепящи съчетаването на работа и отглеждането на дете до 3-годишна възраст;
-програми, проекти, даващи възможност за повишаване и придобиване на квалификация, за повишаване на гъвкавостта, адаптивността и конкурентноспособността на заетите;
-също и реализацията на проекти за повишаване на квалификацията и обучение на служителите на АЗ /Агенция по заетостта/ и нейните териториални поделения при работа с младежи и инициативи за насърчаване на младежката заетост;
-реформите в образованието, с които се отварят врати и възможности за обмен между български и чуждестранни университети; възможностите за придовиване на висше образование в друга държава, стажове, летни бригади и др, всичко това дава възможност на българския младеж да разгърне своя потенциал, да се развива и да прави своя избор за реазлизация; [ Младежка инициатива "Младежта в движение"].
-развитие на информиране и кариерно консултиране в Дирекциите "Бюро по труда";
-развитие на кариерните центрове на кариерни центрове към ВУЗ-овете;
-обучаване на психолози и специалисти, които да насочват младежите, да им предоставят професионално ориентиране при избор на образование, при придобиване на знания и умения за търсене на работа, за изготвяне на автобиография, писане на мотивационно писмо, представяне пред работодатели;
-организиране и провеждане на кампании като трудови борси, специални форуми и национални дни на кариерата, при които младежи и безработни лица имат възмост да се срещнат с работодатели , да се представят пред тях и да бъдат наети. Провеждането на споменатите по-горе информационни дни е с особено значение за младежите, за тяхното професионално ориентиране и включване в заетостта.

Ролята на работодателите също е изключително важна. С привличането и включването им им в кампании като Трудови борси, Информационни дни на кариерата и др. Всичко това би могло да подпомогне популяризирането и развитието на услугите по заетостта. Би могло да даде повече гласност в общественото пространство. Би могло да допринесе за това младите хора да бъдат информирани, ориентирани. Да намират работа и да придобиват професионални умения.

Подобни кампании, реализирани в сътрудничество между Национална Агенция по заетостта и представители на бизнеса, биха могли да повлияят за осъзнаване на същността на уменията за заетост, за планиране на кариерата. А все пак най-важният акцент в съвременното образование и политиките за насърчаване на младежката заетост е подобряването на диалога между образованието и бизнеса с цел създаване на умения за заетост.

Като обобщение от прилаганите активни политики в областта на младежката безработица, прилагам данни от "Оценка на младежката безработица за област Велико Търново", предоставени от Дирекция "Бюро по труда" гр. Велико Търново. Извършените действия по инициатива "Работа за младите хора в България", дирекциите "Бюра по труда" от Област Велико Търново са предприели действия в следните направления:

1. Запознаване на екипите на дирекциите с основните направления на действие на инициативата. В контекста на приетия от МС документ всеки един от служителите преформатира ангажиментите си по отношение на първичен пазар, активна политика и схеми по ОП"РЧР" по посока "Работа за младите хора в България".

2. В рамките на инициативата се ускори и интензитета на съществуващите дейности: екипи от дирекциите организираха и продължават да организират информационни срещи със завършващите средните и висши учебни заведения на територията на региона, с цел консултиране по младежката инициатива и мотивиране за ползване инструментите на пазара на труда, предлагани от АЗ; индивидуално и групово консултиране на младежите, завършващи средното си образование и напускащи специализираните институции за деца, относно изпълнение на Споразумение за сътрудничество в рамките на инициативата на Президента на Републиката "Подкрепи една мечта" за подпомагане продължаване на образованието и/или осигуряване на заетост; насочване към активни процедури на пазара на труда, с цел включване в заетост; проактивно предлагане на профили на млади хора на работодатели от региона; изграждане на мобилни екипи за тематична работа с работодатели по предлагане на подходящи младежи.

3. Активно популяризиране и предлагане на всички млади хора, желаещи да повишат или променят своята квалификация на възможностите, които предлагат НПДЗ и ОП"Развитие на човешките ресурси", с цел постигане на по-висока конкурентоспособност и устойчивост на пазара на труда. Информиране за възможностите, които предоставят ДП"БГЦПО".

4. Периодично организиране на информационни дни за работодатели под надслов "Работа за младите хора в България". Запознаване с възможностите за субсидирана младежка заетост както по НПДЗ, така и по ОП"РЧР. Предоставяне на информационни брошури, разработени от АЗ. Провеждане на младежки трудови борси, с цел представяне на младежи пред работодатели от реалния сектор. Участие във форум "Национални дни на кариерата", с информиране за държавната политика за трудова реализация на младежите. Провеждане на информационни дни по EURES за млади хора до 29 г., информиране за възможностите за работа в чужбина, както и с европейски формат на документите за кандидатстване.

5. Подпомагане на младите хора за придобиване на знания и умения за търсене на работа, представяне пред работодател и подготовка на документи за кандидатстване.

6. Използване на възможностите на партньорския проект "Нов шанс за успех" на РИО на МОН за мотивиране и включване в ограмотяване и овладяване на ключови компетентности на младежи с ниска грамотност. Постигане на ниво на образование, подходящо за последващо включване в професионална квалификация.

7. По-тясно и активно сътрудничество при изготвяне на проектите за годишния план-прием в професионалните училища на територията на област Велико Търново, с цел приема да отразява в максимална степен професионалните характеристики на нуждите на пазара на труда.

8.Месечно следене на профила на регистриращите се млади хора, с цел мобилност на екипите от дирекциите по отношение на предлаганите политики за овладяване на младежката безработица.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Младежка безработица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.