Младежка безработица


Категория на документа: ДругиПо данни към 31.03.2013 г. броят на безработните лица, регистрирани в Област Велико Търново, обхващаща Дирекции "Бюро по труда" - Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени и Свищов е 12965, от които броят на регистрираните безработни младежи до 29 г. е 2369. Техният дял от общия брой е 18.27 % / при дял за страната 20.6% /. Младите жени до 29 г. са 52.3% от общия брой безработни младежи.

В образователната структура на безработните младежи до 29 г. най-голям относителен дял - 48.55 % /1150 лица/ заемат младежите със средно образование.
Младежите с основно и по-ниско образование заемат 33.09 % /784 лица/ С най-малък дял са младежите с висше образование - 18.36% /435 души/.

Основните причини за безработицата на младите хора най общо могат да бъдат определени като: несъответствие на потребностите на работодателите с квалификацията на младите хора, липса на подходящо образование и квалификация, липса на професионален опит, на ключови умения и трудови навици, липса на трудова мобилност и трудова мотивация.

Дейността на Агенцията по заетостта, респективно на бюрата по труда по отношение на младите хора е насочена към прилагане на програми и насърчителни мерки за заетост, обучения, стажуване и чиракуване. Безработни младежи до 29 г. са наемани на работни места в публичната администрация, в частния сектор, в общините и в областните управи.

В областта за първите три месеца на годината в заетост са включени 552 младежи, което представлява 23.42 % от всички постъпили на работа за периода. На първичен пазар са включени 495 младежи, което представлява 34.93 % от всички постъпили на работа на първичен пазар.

При реализацията на схемите по ОП "РЧР" от стартирането на схемите до 31.03.2013 г. включването на младежите в заетост или обучение е както следва:

* По схема "Ново начало" - от стартирането на схемата до 31.03.2013 г. 373 младежи са включени да стажуват при работодатели от реалния сектор.

* По проект "Подкрепа за предприемчиви българи" Компонент 1 от общо включените в обучение 375 безработни лица 85 /22.67 %/ са младежи до 29 г.

* По схема "Развитие" - от общо включените в заетост след обучение 1629 безработни лица 191 /11.72 %/ са млади хора.

* По схема "Първа работа" - 32 младежи са включени в заетост.

* По схема "Подкрепа за заетост" - от общо включените в заетост 438 безработни лица 51 /11.64 %/ са млади хора.

* По схема "Отново на работа" - от общо включените в заетост 110 безработни лица 5 /4.55 %/ са млади хора.

* По схема "Адаптивност" - от общо включените в обучение 210 трудово заети лица 81 /38.57 %/ са младежи.

* По схема "Аз мога" - от общо включените в обучение срещу ваучери 1773 трудово заети лица 483 /27.24 %/ са младежи.

* По схема "Аз мога повече" - от общо включените в обучение срещу ваучери 2953 трудово заети лица 881 /29.83 %/ са младежи.

При реализацията на насърчителните мерки за заетост от НПДЗ 2013 към 31.03.2013 г. от общо работилите средно месечно за периода 112 лица, включването на младежите в заетост е 52.68 % /59 младежи до 29 г. са работили средно месечно, като 5 от тях са постъпили на работа през първото тримесечие на 2013 г.:

* По чл. 36 ал. 1от ЗНЗ - 55 младежи са включени в заетост;

* По чл. 36 ал. 2 от ЗНЗ - 4 младежи са включени в заетост.

При реализацията на програмите за заетост и обучение от НПДЗ 2013 към 31.03.2013 г. от общо работилите средно месечно за периода 503 лица, включването на младежите в заетост и обучение е 25.25 % /127 младежи до 29 г./:

* По Национална програма "От социални помощи към заетост" -включените в заетост 37 младежи.

* По Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" -включените в заетост 17 младежи.

* По програма "Старт на кариерата" са включените в заетост 20 младежи.

* По проект "Подобряване пригодността за заетост на безработни лица чрез повишени професионални и ключови компетентности" са включени 12 младежи до 29 г.

По проект "Професионалист" са включени в обучение 30 младежи до 29

Заключение:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Младежка безработица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.