Младежка безработица


Категория на документа: ДругиМоделът на поликите за насърчаване на заетостта, който приоритетно е насочен към придобиване на гъвкави умения за заетост, производителност и адаптивност на работната сила, повишаване на образователното равнище и стимулирането на преминаване "От социални помощи към заетост" е добре замислен модел, с помощта, на който е възможно постигането на дългосрочни цели като социално и икономическо развитие,

Главната насоченост на политиките на пазара труда към младите е изразена чрез предоставяне на различни възможности. Възможности като стажуване, чиракуване, летни бригади, междукултурен обмен. Възможности за осъзнаване на потребността от професионално ориентиране, кариерно развитие-посредством усилената работа на Национална Агенция по заетостта, нейните поделения и нейните партньори.

Всички тези възможности имат за цел да разкрият много шансове пред младежта и най-вече шанса да осъзнае, че успехът, реализацията, развитието като самостоятелна и независима личност зависят най-много от ЛИЧНАТА ИНИЦИАТИВНОСТ, ОТВОРЕНОСТ КЪМ ЗНАНИЕТО И ИНФОРМАЦИЯТА, КАКТО И ЖЕЛАНИЕТО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПИТ В РАЛНА РАБОТНА СРЕДА!

Използвана литература:

1. Желязкова М. -"Неравенства и политики-дистанция между България и ЕС", гр. Велико Търново, 2011г.:
Глава "Ограниченията на социалната политика", стр 73-93
Глава "Идеологии, идеологеми и идеологически манипулации срещу политики за развитие" стр. 108- стр 146
2. Сакс Дж. -"Края на бедността":
Глава "Глобален семеен портрет" стр. 18-41;

Глава "Глобално споразумение за ликвидиране на бедността", стр. 318-343;
3 Уърлдуоч Институт -"Състояние на планетата- нововъведения за устойчива икономика", 2008 г.:
"Раздути пасиви" стр. 33-68;
"Преодоляване на пречките" стр. 243-стр. 266;
4.Димитрова Д. -"Устойчиво развитие и екологичен риск",
глава "Трудови отношения и вредности на работната среда" 1993г. стр.69-85 стр.
5. Белева И. - "Пазарът на труда в периодите на икономическо развитие"
стр.13-73; София 2012г
6. Шопов Г. -"Инвестициите в работната сила-състояние, ефекти, тенденции" стр. 100-148; София 2012г
7. Луканова П.- "Образованието и квалификацията в условията на икономически спадове и растеж-ретроспекция, анализи, изводи" стр. 260-318; София 2012г
8.Владимирова К-"Статуси в заетостта, трудови договори, сигурност" , София 2003г.:

Глава "Трудовото законодателство в България-състояния, изменения, перспективи" стр. 76-85;

Глава "От двойно към единично отчитане: нова реформа в системата за защита при безработица" стр. 176-183
9. "Статуси в заетостта, трудови договори, сигурност" , Университетско издателство "Стопанство". София, 2003г.
Глава "Статуси в заетостта и социална защита"
част "Ниски заплати и бедни работници: тенденции и дебати в ЕС" стр 88-99;
10. "Условията на труд и качеството на заетостта в България: тенденции и
Глава "Връзки и взаимодействия между елементите на условията на труд-колечествени и качествени измерения
Част "Взаимодействие между работно време, работна заплата и възможности за съвместяване на работа и семейство" стр. 125-128;
11. .Белева И., Цанов В., Тишева Г., "Гъвкавост и сигурност на пазара на труда- Примерът на България", Международно бюро по труда, 2006г. Будапеща
Въведение- "Източници на информация" 13-14 стр;
12. Луканова П. "Пазарът на труда и социална защита в икономическото развитие на България" стр 281-311;

13. Оценка на младежката безработица за област Велико Търново, доклад, предоставен от Дирекция "Бюро по труда" гр. Велико Търново

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Младежка безработица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.