Модел за изследване на рентабилност и ликвидност на фирма


Категория на документа: Други
Модел за изследване на рентабилност и ликвидност на фирма "X"

Известно е, че финансовият анализ на дейността е комплексна оценка на състоянието и развитието на дадено предприятие на основата на неговата финансова структура и рентабилност. Анализът на дейността, в най - общ план обхваща изчисляване на различни показатели, които са ориентирани към оценка на статичното или динамичното състояние от гледна точка на принципите на пазарната икономика, както и реална преценка на продуктовата, маркетинговата, управленската структура на единицата.От своя страна, анализа на рентабилността показва възможността на предприятието да генерира приходи от дейността си. Ликвидността е показател за това, доколко предприятието може да обслужва задълженията си - краткосрочни и дългосрочни. И двете - и рентабилността, и ликвидността са показатели, които зависят от външни и вътрешни фактори, като информационно, анализа на рентабилността и ликвидността се обезпечава чрез счетоводните данни на дружеството.

Показателите за ликвидност са количествени характеристики главно за използване на краткотрайните активи. Те са известни и като показатели за платежоспособност. За да се изчислят е необходимо да се определи сумата на ликвидните активи като разлика между сумата на краткотрайните активи и сумата на материалните запаси. Величината на показателите се определя в пъти или в коефициенти и сe поставя в съотношение с единицата като мярка.

Тези показатели са:
> Текуща ликвидност - изчислява се на базата на сумата на краткотрайните активи и на сумата на краткосрочните пасиви:
> Обща ликвидност - изчислява се на базата на сумата на оборотния капитал
> Бърза ликвидност - изчислява се на базата на сумата на ликвидните активи и сумата на краткосрочните пасиви:
> Незабавна ликвидност - изчислява се на базата на сумите на паричните средства и на краткосрочните финансови активи и на сумата на краткосрочните пасиви:

Показателите за рентабилност са известни и като показатели за ефективност, за доходност или за възвращаемост на капитала. Тези показатели могат да се характеризират като количествени характеристики за възвръщаемостта на капитала и обикновено се представят чрез проценти.

Показателите за рентабилност са:
> рентабилност (възвръщаемост) на основния капитал - изчислява се въз основа на сумата на нетната (балансовата) печалба и сумата на основния капитал;
> рентабилност (възвръщаемост) на собствения капитал - изчислява се на базата на сумата на нетната (балансовата) печалба и сумата на собствения капитал, в която сума не се включва печалбата от текущата година;
> рентабилност (възвръщаемост) на използвания капитал - изчислява се на базата на сумата на счетоводната печалба, намалена с лихвите по дългосрочните заеми и разликата между сумите на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви;
> рентабилност (възвръщаемост) на инвестирания капитал - изчислява се на базата на сумата на нетната (балансовата) печалба и сумата на активите;
> рентабилност (възвръщаемост) на брутната печалба - изчислява се на базата на сумата на брутната печалба и на сумата на приходите от продажби.

Ликвидността показва способността на дружеството да извърши своите текущи плащания към кредиторите. По този начин се оценява възможността за бързо погасяване на наличните краткосрочни задължения. При анализа на ликвидността се акцентира на проблемите на разплащанията за кратък период от време - часове, дни, седмици, месеци.

Чрез съпоставянето им в различни периоди от време се очертават тенденциите в развитието на предприятието. Направените изводи служат като основа за вземане на управленски решения с цел насочване на усилията на ръководството за осъществяване на оптимално въздействие върху операциите, обектите и провежданите сделки. С осъществяване на анализ на ликвидността и рентабилността могат да се преследват разнообразни цели, като например:

1) изследване на определен брой съществени (ключови), най-често информативни показатели, които дават обективна и точна картина на дейността на предприятието за част или за целия отчетен период.

2) установяване на основни фактори, предизвикали изменения на фактическите показатели в сравнение с предходни периоди или с плановите разчети.

3) определяне на очакваните параметри на темповете на развитие на предприятието за близката и за по-далечната перспектива от позициите на финансовото осигуряване.

4) вземане на решение за покупко-продажби на дългосрочни или краткосрочни инвестиции.

5) оценка на целесъобразността от привличане на дългосрочни или краткосрочни пасиви.

6) проучване опита на предприятия със сродна дейност с оглед прилагане на положителния опит в тяхната работа.

За илюстриране на казаното дотук, ще използвам данни от предприятие Х

Показателите на предприятие Х могат да се проследят в следващата таблица:

Таблица 1
Коефициенти на ликвидност на дружеството за 2004-2006 г
Показател
2004
2005
2006
Коефициент на обща ликвидност
1,404Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модел за изследване на рентабилност и ликвидност на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.