Модел за изследване на рентабилност и ликвидност на фирма


Категория на документа: Други


2,12
2,21
Коефициент на бърза ликвидност
1,01
1,001
1,004
Коефициент на незабавна ликвидност
0,098
0,0098
0,004
Коефициент на абсолютна ликвидност
0,098
0,0098
0,004

Източник: Отчет за приходи и разходи и баланс на дружество Х за 2004-2006 г

Коефициентът за обща ликвидност изразява способността на дружеството да покрие задълженията си чрез евентуална продажба на краткотрайните си активи или част от тях. За да може да се покрият задълженията му, по този начин е необходимо този коефициент да бъде със стойност около 2. Коефициентът на обща ликвидност има тези стойности, но останалите изчислени показатели за ликвидността за 2004 - 2006 година, показват, че дружеството не може да покрие задълженията си, дори и при продажбата на всички краткотрайни активи. Като основни причини за това се изтъкват структурата на краткотрайните активи на дружеството, както и наличието на краткотрайни задължения, които са основен начин за финансиране на фирмата. Повишението на коефициентът за 2005 г., е в резултат на покриване на част от задълженията към персонала, но вследствие на банков заем от 2006 г, този коефициент отново нараства.

Коефициентът на бърза ликвидност използва сравнително по -бързо ликвидни активи от предходния показател. За да бъде оптимален, този коефициент, трябва да има стойности около единица. Като цяло, този коефициент характеризира по - добре ликвидността на предприятието, но в изследвания случай се наблюдават стойности, значително под единицата, което показва, че дори и без включването на материалните запаси, като по-бавно ликвидни активи, дружеството няма да може да покрие текущите си задължения. Предприятието няма финансови инвестиции през периода, ето защо, последните два коефициента са с една и съща величина.

Коефициентът на обща ликвидност е по-голям от 1-ца, като от това следва, че с наличните краткотрайни активи предприятието покрива текущите си задължения. Начинът на изчисляване на четирите показателя предопределя различното им съдържание. Това различие произтича от различните съставни елементи на краткотрайните активи, включени при изчисляване на коефициентите. Степента на ликвидност на различните краткотрайни активи е различна. Текущите задължения също са с различни срокове за тяхното погасяване. Точното определяне, анализ и оценка на ликвидността налага прецизиране на сроковете, в които различните краткотрайни активи могат да се превърнат в пари, както и на сроковете за погасяване на различните текущи задължения.

Рентабилността на база разходи на предприятие Х е както следва:

За 2004 г. - 19,96 %
За 2005 г. - 13,82%
За 2006 г. - 26,46%

Видно е, че рентабилността на предприятието намалява в средносрочен план, като последните две години, тя е отрицателна величина.

Рентабилността на база приходи е както следва:

За 2004 г. - 15,96%
За 2005 г. - 16,03%
За 2006 г. - 35,98%

Това означава, че предприятието не реализира печалба на база приходи, което е фактор със силно отрицателно значение за финансовото му състояние.
Рентабилността на собствения капитал (Rск) е съотношението между балансовата печалба и собствения капитал на дружеството.

За дружество Х, може да се изчисли, че рентабилността на собствения капитал е както следва:

За 2004 г.: Rск = (-0,156)
За 2005 г.: Rск = (-0,136)
За 2006 г.: Rск = (-0,398)

Видно е, че рентабилността на собствения капитал е най - висока през 2005 година, и през трите години, обаче рентабилността на собствения капитал е отрицателна величина, поради реализираната загуба на дружеството.

Следователно, може да се направи следния извод: загубата, която Х е реализирало през годините води до отрицателни коефициенти на рентабилност. Предприятието може да покрие текущите си задължения чрез краткотрайните активи, но коефициентите за незабавна и абсолютна ликвидност показват, че дружеството не може да покрие дългосрочните си задължения, ако те станат изискуеми. От гледна точка на независимостта на предприятието, това се оценява като силно негативен факт.

Може да се обобщи: финансовото състояние на предприятието се характеризира със зависимост от външни и вътрешни кредитори. Дейността на дружеството се финансира със средства отвън, като при това дружеството не разполага с бързи и незабавно ликвидни средства, за да може да покрие задълженията си. Дружеството е заплашено от фалит, ако кредиторите поискат незабавно покриване на задълженията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модел за изследване на рентабилност и ликвидност на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.