Модели на европоведение


Категория на документа: Други


Тема № 16

Модели на речево поведение

Комуникативна роля. Комуникативни стратегии. Интенция на адресанта. Основни изисквания за речта на комуникантите. Лингвистична и комуникативна компетентност.

Комуникативна роля

Комуникативна роля на адресанта

Адресантът е комуникантът, който изпраща речевата комуникация, той е свързан с възникването на комуникацията. Адресантът е отговорен за началото на комуникацията, а това означава да поеме отговорност да продължи и да завърши комуникативния акт. Именно адресантът направлява схемата на речевото взаимодействие и от него зависи дали тя ще се реализира в хода на комуникацията.

Още с подготовка на комуникативния акт той подтиква адресата към готовност за речево взаимодействие, уточнява своята стратегия и по възможност се запознава със стратегията на събеседника си. Адресантът започва речевия акт, движи го по определената схема към начертаната цел и носи отговорност за завършването му.

Той се стреми мотивите му да бъдат разбрани и приети от адресата като достатъчно основание за разговор. Адресантът е този, който полага усилия за уеднаквяване на представата за комуникативния акт и споразумение за точния момент на началото. За определен тип речеви актове адресантът трябва да убеди своя събеседник за искрени отношения, за истинност на информацията, за спазване на социалната йерархия, за отчитане на моментното психологическо състояние.

Комуникативна роля на адресата

Адресатът е комуникантът, който получава информация той е един от важните компоненти в структурата на комуникативния акт и това е обяснимо, защото без него няма комуникация, няма обмен на информация.

В структурата на речевата ситуация адресатът участва еднакво с адресанта. Съвременната наука признава, че адресатът има активна роля в хода на целия речеви акт, а това означава, че ролята му е от възникването до завършването на комуникацията. Ако отчетем, че опитният адресант подготвя комуникативния акт дълго преди началото му, то въздействието на адресата върху речевата ситуация започва още с подготовката. Адресатът има своя комуникативна стратегия и определена роля.

Комуникативни стратегии. Интенция на адресанта

Под комуникативна стратегия се разбира съвкупността от планираните от комуникаторите по-рано и реализираните в хода на комуникативния акт теоретически ходове, насочени към постигане на комуникативна цел. Начинът на обединяване на тези теоретически ходове в единно цяло се нарича комуникативна интенция (комуникативно намерение). Следователно интецията е планът на действие за реализиране на комуникативната стратегия. Следователно интенцията е движещата сила на комуникативната стратегия. Интенцията е индивидуална т.е. принадлежи на комуниканта и в този смисъл се отличава от общоприетите правила за речево поведение в регламентираните от обществото речеви ситуации.

Комуникативната стратегия е насочена към определена комуникативна цел.

Комуникативни стратегии на адресата

Комуникативните стратегии на адресата могат да бъдат систематизирани в две големи групи. Делитбен белег се явява уведомен ли е предварително адресатът за предстоящия комуникативен акт. В зависимост от този делитбен белег се различават:
1. Стратегия при неочаквани комуникативни актове.
2. Комуникативна стратегия при очаквани комуникативни актове.

Никой няма право да принуди адресата да участва в неочакваните за него комуникативни актове. В този случай той не е свързан с адресанта и негов личен избор е да реши да се включи ли в предложения му комуникативен акт. Начините да се откаже от нежелания речев контакт е да се използват клишетата: "Аз предпочитам (Аз бих предпочел) да не говоря на тази тема". Доброволното участие на адресанта в неочаквания за него комункативен акт е абсолютен закон и ако комуникантите действително го спазват много от комуникативните неуспехи ще се избегнат. Речевата практика обаче показва, че на този закон адресатът не обръща внимание, започва речевото взаимодействие и си спомня за него само тогава, когато създаващият се комуникативен акт е отишъл твърде далеч и вече е безнадежден. Достатъчно основание за решението на адресата да не участва в речевия контакт е признанието за липса на собствена речева стратегия: "Не съм подготвен". Например в изпитна ситуация, където студент не е подготвен по изтегленият въпрос, изпитваният трябва да признае, че не може да бъде пълноценен адресат, защото не е подготвен.

Да се участва в комуникативен акт без каквато и да е стратегия означава да се наруши едно от фундаменталните подготвителни условия на речевия акт. В неочакваните комуникативни актове да се изисква от адресата комуникативна стратегия за всеки предложен случай е несериозно, но от адресата се очаква точна самооценка на възможностите му. Опитният адресат ще уведоми с каква степен ще партнира в комуникативния акт. В момента на разузнаването адресантът и адресатът решават различни задачи, докато адресантът решава въпроса правилно ли е избрал своя събеседник, то адресатът решава до каква степен е защитен в речевата ситуация и до колко адресантът е негов партньор. Добрият адресат няма да участва в разговор ако се чувства неуверено по отношение на предмета на обсъждане. Например специалист по фонетика няма да се включи активно в разговор за механика. Специализираните разговори наситени с научна терминология протичат с уважение към участниците, които не са специалисти или са специалисти в друга област. Колкото по-малко специализиран характер има диалогът, толкова повече желаещи има да участват на равни начала.

Проблематиката свързана с философията, културата, изкуството, образованието, медицината, политиката, идеологията, икономиката представляват най-незащитените от вмешателство области. С какво се обяснява този факт? Това се обяснява с факта, че проблематиката на тези дисциплини се отнася до всекидневната дейност и невинаги се изисква употребата на терминологията. Литературата на ниво какво четеш, икономиката на ниво как да пестим, медицината на ниво как да се лекуваме, философията на ниво в какво е смисълът на живота, представляват твърде привлекателна тема за речева дейност на принципа "Всички ние сме достатъчно добре подготвени за участие в съответната речева ситуация.

Въпросът е в това винаги ли нашата самооценка ще съвпада с оценката на този, който започва съответния комуникативен акт. Първата стратегическа задача пред адресата е да разбере на какво ниво на проблематиката се подготвя да взаимодейства с него адресантът на специализирания комуникативен акт. Добрият тактически прийом на адресата в този случай е да даде възможност на адресанта да прояви речева инициатива точно толкова колкото смята за нужно. Така адресатът се информира за нивото на подготовка на адресанта и преценява до каква степен може да бъде полезен с участието си като адресат в комуникативния акт. Следователно на този етап на взаимодействие въпросът, който решава адресатът е дали говорещият ще се разпорежда с речевата инициатива през целия комуникативен акт или от време на време тя може да му принадлежи. И в основата на това адресатът трябва да избере своята позиция в комуникацията, а те може да бъде позицията на слушател, позицията на събеседник, позиция на критик.

Обсъждайки речевата ситуация можем да очертаем схемата на комуникативните стратегии на адресата в неочаквания комуникативен акт: отказ от участие или след определяне нивото на собствената комуникативна защитеност, избор на коректна позиция в структурата на предстоящия комуникативен акт. Такава комуникативна стратегия е типична, но не е универсална, тя може да действа практически във всеки случай, когато адресат пред началото на комуникацията не се чувства напълно в свои води.

В групата на очакваните комуникативни актове влизат речеви ситуации, които се разпределят в две подгрупи:

А. Комуникативни актове предполагани от адресата

Б. Комуникативни актове обявени с помощта на адресанта

Комуникативните актове в тези подгрупи се отличават твърде съществено едни от други. Комуникативните актове от група А показват вариращи комуникативни стратегии. Комуникативните актове от група Б предполагат практически инвариантни комуникативни стратегии.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модели на европоведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.