Модели на комуникация, действия, цели и функции


Категория на документа: Други


 Тема 2

Модели на комуникация,действия,цели и функции
1.Модели на комуникацията
Първият относително опростен модел на комуниакция е създаден от двама души (класически математици) Клод Шанън и Лорън Уийвър. Този модел е влиятелен в продължение на десетилетия.Комуникацията е този модел се схваща като еднопосочно движение и в този смисъл разглеждането й е по-елементарно.
Източник на информация-Предавател-Получен сигнал-Получател-Местоназначение

Направление Съобщение
Информационният източник има задачата за избере едно съобщение от цяла група възможни съобщения-елемент на селекция на съобщението.Предавателят има задачата да трансформира това съобщение в сигнал,който се предава чрез комуникационен канал до получателя.Получателят получава сигнал и го трансформира отново в съобщение и го изпраща към неговото местоназначение.Във връзка със своя модел Шанън отбелязва правилното предаване на съобщението.Някои специалисти по теория на комуниакциите не отделят толкова внимание на съобщенията,колкото на процеса на тяхното предаване.
"Основната характеристика на човека е не толкова изобретяване на оръдие , а това ,че хората могат да споделят опит." Маршъл Макуън
През 1964г. той издава най-известния си труд "Средството е съобщението" За него е важно чрез какаъ тип медия се представя съобщението.Моделът не отчита качеството на съдържанието.Една година по-рано (1948) Харалд Ласуел създава свой модел:
Кой(комуникатор)-Какво казва(Съобщение)-Какво средство използва(канал)-На кого го казва(реципиент)-Какво постига(резултат,ефект).
Според Ласуел когато изследваме ролята на комуникатора ние трябва да обръщаме внимание и на факторите ,които подтикват комуникатора да се включи в комуникационния процес и да участва в него.Това подразделение на комуникационната наука се нарича анализ на контрола.Специалистите ,които обръщат внимание на втория елемент от модела се занимават с анализ на съдържанието.Онези,които изледват канала за разпространение на информацията(пресата,радиото,телевизията) се занимават с анализ на средствата.С четвъртият елемент е свързан анализа на публиката.(към каква аудотория е насочена информацията). И специалистите,които се занимават с последния елемент се занимават с анализ на ефекта.
Проблемът и на този модел е също неговата еднопосочност и има един основен въпрос,който този модел не дава отговор-Защо се извършва комуникацията?
Липсата на социален акцент в модела на Ласуел."Комуниакцията е продуктивна, тя улеснява вземането на разумни решения. Всяко размуно огранизирано общество трябва да открие и да овладее всички фактори,които пречат на продуктивната комуникация."
Някои от факторите като пречка за продуктивна комуникация могат да бъдат и преднамерено създавани(цензура вурху медиите и журналистите,невежеството,липсата на знание и образование,характера на комуникатора,когато групата е хетерогенна (различни професии,образование), идеологията).
През 1958г, се появява следващия модел на Ричард Брадок и включва още два елемента:
При какви обстоятелства и въпроса защо, с каква цел.И все пак модела на Ласуел си остава по-популярен.През 1968г.Ласуел обогатява модела си и в него вече прсъстват следните елементи:Кой съобщава,С какви намерения,В каква ситуация,С какви средства,Каква стратегия използва, На каква аудитория оказва влияние,Какъв ефект постига.
Мевил де Фльор - най-значим труд "Елементарна характеристика на коминикативния акт" Има три основни компонента:източник на комуникацията,който формира посланието ,прави го достъпно; предавателят,който трансформира посланието в информация; каналът за предаване на информация,Според него постигането на хармония между отделнителелементи в комуникационния процес не е напълно възможно,защото в повечето случай човешката комуникация е несъвършенна.Той е единот първите автори,който формулира понятието-шум в комуникацията и добавя още едно важно нещо, а именно обратната връзка.
Източник-предавател-съобщение(шум)-реципиент-предназначение

Обратна връзка
Подобна е теорията за действията на комуникацията на Уилбърт Шрам.Той създава своя основен труд през 1970г."Характер на комуникацията между хората" Той казва ,че комуникацията трябва да бъде разбирана като отношение и като действие на споделяне.Разглежда три основни елемента:комуникатор,съобщение и реципиент.
Съобщението според него е знак или сбор от знаци,които нямат свое собствено значение освен това ,което реципиентът може да разчете.
Комуникаторът трябва да изгражда максимално добре тези знаци ,защото реципиентът има възможност да избира между множество съобщения и да ги интерпретира така, както е подтикнат да направи.В комуниакционният процес и според Шрам се наместват:обратната връзка
В един определен момент след като е изпратен от комуникатора съобщението е отделено както от него , така и от получателя.Това е моментът , в който той може да погледне на съобщението отстранира, да предцени дали го е формулирал правилно , дали може нещо да промени и в този моент говорим за връзка между съобщението и комуникатора.Още по-важна е обратната връзка от реципиента към комуниактора,защото то му показва как е било прието съобщението.
Шун -всичко , онова в комуниакционният проце , в което изпращачът не е влозил преднамереност.Съобщението може да бъде влошено,преди да стигне до реципиента и да бъде дешифрирано и интерпретирано от него.Затова както в електрониката , така и в човешката комуниакция нивото на сигнала трябва да бъде по-виско от нивото на шума.
2.Цели на комуникацията
От социална гледна точка те са няколко:
1.Обмяна на общо познание за обкръжаващата среда.
2.Приобщаване и социализиране на членовете на обществото , за да могат те да изпълняват своите роли и да останат верни на нормите и обичаите.
3.Да забавлява членовете на обществото и да ги отвлича от техните грижи и недоволства.(отклонява вниманието)
4.Да получи резултатно съгласие за определена политика или позиция, да печели последователи и да контролира поведение.
От гледна точна на индивида целите на комуникацията също са четири:
1, Да провери или да разшири картината на действителността и да се информира за възможностите и за опасностите.
2.Да придобие умения и познания,които са му необходими , за да живее удобно в обществото.
3.Да се забавлява, да си почива чрез комуникацията, да избяга от житейските проблеми.
4.Индивидът да стига до решения,когато има възможност за избор да предприема действия въз основа на получената информация и да се държи по социално желателен начин.
Целите на комуникатора:
1.Да информира
2.Да обучава
3.Да доставя удоволствие
4.Да предлага идеи и да убеждава
Целите на реципиента:
1.Да разбира информацията,която му е изпратена
2.Да научава
3.Да получава удоволствие
4.Да взема решения
Съшбщението също рядко има една единствена цел.Много често целта ,кяото е видима на първо място може да не е единствената или не е най-важната.
Пример: Едно съобщение,което цели да ни развлича може да ни донесе някаква информация.(Великолепната шесторка на БТВ)
3.Функции на комуникацията-Уилбърт Шрам се занимава най-много с изледване на функциите на комуникацията. Според него те са четири:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модели на комуникация, действия, цели и функции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.