Модулации, видове, АМ, ЧМ, спектри


Категория на документа: Други


Модулации , Видове ,АМ,ЧМ,спектри

Известно е, че формирането на сигналите в дадена система се осаществява примерно от предавателя ,а изпращането на тези сигнали на разтояние се възлага на устроиството за връзка,представляващо от само себеси съвкупност от приемно-предаващаапаратура и проводна или безпроводна линия.

Кодер на канала преобразува постъпващите на входаму сигнали с цел предаване на нови физически качества на сигнала за предаване по(канала) линията за връзка.

Един от тези методи за преобразуване на сигналите е модолацията.

Модулацията ще наричаме процес на изменение на параметрите на носителя на информация в саотватствие на предаваното саобщение.В качеството на носители на информация се използват синосоидални колебания или непрекъсната последователност от инпулси.

Сигналът,които подлежи на модуриране (телемеханичен сигнал) въздеиствува на един или други параметри на носещите колебания(амплитуда,фаза,честота) изменяики ги по такъв начин , че те напълно да отразяват информационната същност на модуриращия сигнал.

В зависимост от вида на носещите колебания различаваме следните видове модулации :
а) Амплитудна модулация
б) Честотна модулация
в) Фазова модулация
Тези три модулации образуват групата на неперкъснатата модулация.В качеството на Носеща се използват високочестотни колебания.

Ако носителя на информация е серия импулси то можем да имаме :
а) Амплитудно-импулсна
б) ☼
в) фазо- импулсна
г) честотно импулсна
д) кодо -импулсна
Тези образуват групата на импулната модълация.Има и група сложни модулаций (двоини и троини модули)

ШИМ-АМ ; ШИМ - ЧМ и др.

Преди да се премине към разглеждането на различните видове модулации, ще отбележим , че непрекъснатото съобщение с ниска честота може да се предаде и непосредствено , без използване на носител с висока честота ,т.е. без модулации.

Обаче модулацията разрешава възможносттите за предаване на съобщението по следния начин :
а) повишава се достоверността на предаваните сигнали при използване на шумоустоичиви типове модулации.
б) Увеличава се броят на съобщенията , които могат да се предават по един канал за връзка посредством използването на честотното разделяне на сигналите и носещите честоти.
в) Повишава се ефектижността на използване на сигнала при предаването му по радио канала.Това може да се обясни така ; - пазмерът на антената трябва да съставлява 1/10 от дължината на сигнала на излъчвания сигнал .Например , при предаването на съобщение с честота 10 kHz , имащо дължина на вълната 30 км. би била необходима антена с дължина 3км. Ако това съобщение се предава с помоща на високо честотен носител 200 kHz ,в този случаи дължинатта на антената би се намалила 20 пъти.

Амплитудна модулация - АМ

При амплитудната модулация носещото колебание е със висока честота ,нека го вземем от вида

U = Um0 cos(ω 0 t + φ0)

Uω0 , ω0 , φ0 → са съответно амплитудата , честотата и началната фаза (те са постояни величини )

Модулиращия сигнал може да се въздеиствува не всеки един от тези параметри . Както отбелязахме ,при АМ модулиращия сигнал ƒ(t) въздеиствува на амплитудата на носещото колебание , която ще се изменя по закона

Um = Um0 + ∆ Uƒ(t)

∆U - постоянна величина

Тогава за модолираното колебание ще имаме
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модулации, видове, АМ, ЧМ, спектри 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.