Mоралното стимулиране, състояние във фирма. Възможности за разширение на неговото приложение.


Категория на документа: Други


Университет " Проф. д - р Асен Златаров"
гр. Бургас

Тема: Моралното стимулиране, състояние във фирма "Финтекс" ЕТ - Сливен. Възможности за разширение на неговото приложение.
/курсов проект/

Проверил: Изготвили:

доц. д - р Илия Христов

Дата:
План на съдържанието:

I. Увод - встъпление.
II. Теоретична част.
1. Потребност - същност, видове, роля на потребността за изграждане мотивирано поведение.
2. Мотивация - същност, роля.
2.1. Съвременни теории за мотивацията.
3. Стимулът - същност, определение.
3.1. Видове стимули:
3.1.1. Вътрешни и външни.
3.1.2. Принуждаващи и привличащи.
3.1.3. Основни и от по - висок ранг.
3.1.4. Зависими и независими.
3.1.5. Формални и неформални.
3.1.6. За послушание и ориентиране.
4. Морални стимули.
4.1. Източник на морални стимули.
5. Заключение.
III. Анкетна карта, таблица, анализ.
IV. Ползвана литература.

Теоретична част

Управлението като наука и практика има за задача да даде отговор на въпросите " защо" и вследствие на "какво" се определя успеха на една организация, какво трябва да предприеме един ръководител, за да осигури успеха на ръководената от него фирма и т.н.

Готови отговори или рецепти за изясняване на тези въпроси няма. Според един от класиците в областта на мениджмънта Честър Бърнард организацията представлява група от хора, дейността на които съзнателно се координира за достигането на обща цел. Щом основното в това определение са хората, то въпросът за управлението им има своето важно място в цялостния процес на управление на дейността на организацията. Мотото пък на Лий Якока за успех във всяка бизнес - операция се свежда до три думи: " хора - продукт - печалба". И тук хората са на първо място. Ако няма добър отбор на кадри не може да се направи много в останалите две. Затова от особено значение е намирането, подбора и назначаването на кадрите. Но само това не е достатъчно. Необходимо е хората да бъдат подтиквани да работят за организацията, т.е. да бъде мотивирано тяхното поведение на работното място.

Понятието "мотивация" приминава дълъг процес на еволюционно развитие- от древността и до наши дни, когато съвременните теории за мотивацията дават възможност точно да се определи онова, което подтиква човека към труд. За да има подтик обаче е необходимо да са налице две условия - наличие на потребност и условоия в дадена ситуация за постигане на удовлетвореност.

Човек има потребност когато чувствува, че физиологически или психологически нещо му липсва или го притежава не достатъчно. Потребностите биват два вида:
- Първични - това са физиологическите потребности дишане, хранене, спане, разхождане и др.
- Вторични - по своята природа те са психологически - потребности от успех, уважение, привързаност, власт и др.

Удовлетворяването на потребностите преминава през няколко етапа. Най -напред се проявява усещането за липсата на потребност, което поражда подбудата. Тя на свой ред определя някаква цел за постигането на която се изработва поведение, което води до действие за удовлетворяване на потребността. Удовлетворяването обаче може да бъде пълно, частично или неудовлетворение. Ако е налице частично удовлетворение или неудовлетворение хората могат да си поставят нови цели, да изградят ново поведение за достигане до желаната потребност. /виж схема 1./

схема 1

Когато се постигне пълната удовлетвореност, поведението което е имал човек в дадена ситуация, не рядко се използва като опит приложим при други сходни ситуации за постигане на успех. Но удовлетворението което настъпва не винаги е пълно. Затова някои автори говорят за степен на удовлетвореност и на неудовлетвореност.

Ако би било възможно състоянията на удовлетвореност и на неудовлетвореност свързани с определена потребност да бъдат надлъжно разположени не една скала, то нулевата точка на състоянието нито удовлетвореност нито неудовлетвореност, т.е. междинното състояние би била подвижна. Тя може да наклонява или към удовлетвореността, когато човек свикне с неудовлетворенията или към неудовлетворевността, когато има свикване (пресищане) от удовлетвореностите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Mоралното стимулиране, състояние във фирма. Възможности за разширение на неговото приложение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.