Мотивация и ангажираност на служителите в компания


Категория на документа: ДругиФакултет: Управление и администрация
Предмет: Основи на управлeнието

МОТИВАЦИЯ И АНГАЖИРАНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
В КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ
Курсова работа II семестър

Изготвил: Преподавател:

доц. д-р Марияна Кузманова

гр. София 2013г.

Въпроси за анализ:
1. Колко често е добре да се осъществяват проучвания за ангажираност (мотивация) на сътрудниците?
2. Кой е най-силният фактор, който влияе върху ангажираността на служителите в организацията?
3. Кой в организацията е отговорен за нивото на ангажираност (мотивация) на служителите в нея

Всяка организация, сама по себе си представлява обединение на хора в дадена структура, стремящи се към обща цел. В днешния забързан свят, изключително динамичното развитие на организациите поставя нови предизвикателства и кара мениджърите да търсят нови решения.
В света на Coca Cola са открили печелившата формула, създавайки един различен продукт с вековна история, пречупвайки връзката с хората през призмата на емоциите и изграждайки бранда на основите на семейната сплотеност и история.

Уникалност + Креативност + Емоциoналност = Успех

В своите комуникации Кока-Кола Хеленик засяга дълбоко темата за емоционалната връзка със семейството, тема която дори и в технологично еволюиращият свят около нас не се изменя и остава актуална.
Връзките и комуникацията в структурата на Кока-Кола Хеленик също се градят на базата на емоционална обвързаност. Ясно е откроена признателността към "най-ценния" за една организация ресурс - хората. Организационната структура е превърната от йерархична във виртуална. Преосмислянето на ценностите свързани с поведението на човека в труда, онези фактори, които го мотивират да постъпва по един или друг начин, удовлетвореността му от постигнатото и чувството за обвързаност и ангажираност са определящи за успеха на Кока-Кола Хеленик. Можем да обясним това твърдение и чрез Хоторновите изследвания, според които непосредственото управление (на ниво отдел, екип и др). е сред най-съществените детерминанти на отношенията на работника. Изследванията от същия период на Елтън Мейо, потвърждават и обогатяват тези изводи, констатирайки, че при по-голямо внимание на непосредствения ръководител към подчинените (демонстриране на приятелски чувства, доверие, уважение и топлота) удовлетворението от техния труд нараства, което на свой ред дава благоприятно отражение върху подобряването на показатели, като текучество, безпричинни отсъствия и прочие. Фактът, че в Кока-Кола Хеленик силно залагат на връзката със своите служители свидетелства за такъв тип управление. Кампанията "Благодаря" по случай 125 годишнината на марката е ярък пример за това. Тя обхваща не само крайния потребител, но и набляга на благодарността и признателността, към служителите заети в компанията. От това ясно се вижда, в Кока-Кола Хеленик залагат на индивидуалните потребности на служителите от социален контакт. Именно тази кампания дава най-ярък пример за мотивация базирана на емоционалната обвързаност (признателност), човешките взаимоотношения (йерархичната структура преминава във виртуална) и социални контакти (сплотеност и работа в екип). Това са и най-силните фактори, които влияят на мотивацията на служителите.
Ако се опитаме да разгледаме методите на Кока-Кола Хеленик, съпоставяйки ги с различните теории за мотивацията, най-конкретно описваща работата на организацията е теорията на Алдерфер - ERG

Е (Essence) - Съдържа идеята за потребност от средства за съществуване;
R (Respect) - Включва потребност от принадлежност и отношения с други хора;
G (Growth) - Тук се отнасят потребностите от самореализация и растеж.

Методите на Кока-Кола Хеленик за мотивация се базират на анкетно проучване имащо за цел да определи кои фактори влияят най-силно на служителите като мотиватори. Според резултатите от проучването се степенуват ценностите на всеки служител. Интересното при резултатите е тяхната индивидуалност. Ценностите и факторите мотиватори биват различни не само в отделните организации, но и в конкретна структура. Служителите от различни отдели, на различна възраст, и с различен пол имат различни приоритети, ценности, потребности и съответно мотиватори, които биват ранжирани и на база на тези резултати се изгражда успешен план за мотивация, който да отговори на нуждите и изискванията на служителите.
Кока-Кола Хеленик работи чрез стандартизирана система от 2001 насам. Забележителното на тази практика е, че тя се прилага във всички 28 страни. Това прави метода високо ефективен. Проучвания от този тип е добре да се правят на годишни бази, по-честият анализ, би бил излишен с оглед на факта, че това са фактори, които не са бързо изменящи се. От друга страна по-рядкото прилагане би било неефективно, тъй като е възможно при служителите да съществуват проблеми, които нерешени на време могат да достигнат прага на търпимост на отделни служители, което да повлияе производителността им - както индивидуалната, така и екипната.
В повечето организации тези анализи не се прилагат. По типично за пазара на труда в България все още са общоприети и унифицирани стандарти, които се прилагат за различните длъжности в дадена организация, като например бонус системите при служителите заети в търговския сектор - финансовия и материален аспект се обвързва с продажбите и оборота. Проблема при този възприет начин на мотивация е, че той често пъти не е актуализиран, което от своя страна води до демотивация на заетите в сектора - нереални и недостижими цели, ниски проценти на бонусите, незачитане на личното време, липса на пряка и обратна връзка подчинен-ръководител и др. Малко са компаниите които прилагат годишни акредитации, дават на служителите си обратна връзка, обсъждат индивидуалното им развитие в рамките на организацията, техните финансови стремежи и очаквания. Кока-Кола Хеленик е една от тези компании. За добрата система, която са изградили и работещите методи които прилагат в Кока-Кола Хеленик, заслуга има ръководството. Изхождайки от факта, че ръководството базира своите действия и решения на анкетите, които разработват и прилагат, става ясно че мениджмънта е този който се занимава с мотивацията на своите служители. Ако разгледаме отново кампанията "Благодаря", можем спокойно да заключим, че тук заслугата за силния метод за мотивация е цялостна, не само на преките ръководители, но е и тясно обвързана с маркетинговата кампания разработена повсеместно, тъй като тя обхваща служителите, крайния потребител, както и всички обвързани с марката.

"Coca-Cola превърна 26-етажната сграда на централата си в Атланта в огромен дигитален билборд, чрез който каза "Благодаря" на всички свои почитатели."
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KFshiUe_Mmw#!

Едно от най-важните и печеливши качества на мениджмънта в Кока-Кола Хеленик е способността да изслушва, да чува проблемите и идеите на своите служители и да комуникира с тях, по всякакъв начин. Бих желала да ви запозная с интервю на Евгения Стоичкова - Оперативен мениджър на Кока-Кола Хеленик, което смея да твърдя - не се нуждае от коментар:

"За да сме сигурни, че нашите служители са мотивирани и ангажирани, ние ги информираме периодично и в същото време слушаме това, което имат да ни кажат. Постигаме това чрез издания, като тримесечното списание "Заедно", месечни бюлетини, Интранет новини, горещата линия за служителите, конференции, отворени врати и работна закуска с Генералния директор, където служителите имат възможност да обсъдят въпроси, които ги вълнуват. Нашите годишни проучвания на ангажираността предоставят на служителите възможност да изразят мнението си по широк кръг от въпроси. Вслушваме се внимателно в това, което служителите споделят, и разработваме планове за действие, за да отговорим на техните предложения и изисквания."

Ръководството на Кока-Кола Хеленик изглежда е наясно, че просперитетът на една организация, зависи правопропорционално от степента на мотивация на персонала, която е постоянна грижа на управленските екипи и изисква редовна оценка и постоянни инвестиции.

Теория на вероятностите гласи, че няма "един най-добър начин" за управление във всяка ситуация. Мениджърите са тези,които следва да приспособят решенията и мерките към дадена ситуация и определени служители. Въпросът за привързаността към организацията на отделният служител, за личните му мотиви за оставането или напускането му, както и за чувството на удовлетвореност от онова, което стои зад него, основна предпоставка за ефективност и жизнеспособност на организацията. Направения анализ може да бъде съотнасян единствено с конкретната организация - Кока-Кола Хеленик, защото отговаря на нейната структура, политика, климат, култура и начин на управление.

Източници:
* "Основи на управлението" - Марияна Кузманова 2012
* http://www.coca-colahellenic.bg/Towardssustainabilit/ourapproach/
* http://www.manager.bg/green/koka-kola-hbk-balgariyaСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация и ангажираност на служителите в компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.