Мотивация и мотивационен процес


Категория на документа: ДругиОчакванията представляват увереността на индивида, че ако вложи точно определени усилия, това ще го доведе до точно определено равнище на изпълнение на задачата. Това са очакванията му за съотношението "Усилия-изпълнение на задачата". Очакванията се определят като вероятност, т.е. като оценка на индивида на степента, в която изпълнението на задачата зависи от прилаганите усилия.

Инструментариумът е осъзната връзка между изпълнението и резултата (получаването на възнаграждение). Зависи от увереността на индивида, че даден резултат е следствие на точно определено равнище на изпълнение на поставената задача. Изпълнението се явява в ролята на инструментариум, когато води до нещо друго.

Валентност - отнася се до положителната или отрицателна оценка, която хората дават на резултатите, и отразява личните им предпочитания, свързани със значението, което имат за тях заплащането, професионалното израстване или признанието. Например за повечето работници доброто заплащане има положителна валентност, докато работният стрес има отрицателна валентност.
Основната теза в тази теория е, че намерението на един човек да изпълни определено действие зависи от последствията, до които ще доведе то, както и от полезността и привлекателността на тези последствия за индивида.Изборът на решение зависи от очакванията на човека, а те се образуват в два последователни етапа: (1) усилия-изпълнение на задачата; (2) изпълнение на задачата - резултати (възнаграждение).

За да се покаже,че връзките между отделните компоненти не е пряка,но може да бъде вероятна,е изобразена с прекъсната линия.

Схема 1.1.

През първия етап мотивацията се влияе от очакванията за това какви усилия ще са необходими, за да се постигне определено равнище на изпълнение на задачата.

През втория етап мотивацията се влияе от увереността на индивида, че изпълнението на задачата, като резултат от положените усилия ще способства за получаването на очаквания резултат (възнаграждение).

Същевременно значение има и това колко привлекателно е възнаграждението, както и каква ще е оценката, която ще му дадат другите, включително и дали ще има кой да оцени резултатите от работата.

Особеното в теорията на очакванията е разбирането на целите на дадения индивид и връзката между усилията и изпълнението, между изпълнението и възнагражденията и накрая между възнаграждението и удовлетвореността от индивидуалните цели.

Една от силните страни на теорията на очакванията е пояснението, че всеки опит за подобрението на мотивацията е обречен на провал,ако не се отдели достатъчно внимание на отношението между усилие и изпълнение. Ако връзката между усилие и изпълнение е слаба, мотивацията ще бъде също слаба. Главните фактори, които засягат силата на тази връзка са:
* Способност - убедеността на човек,че е способен да изпълни това, което се изисква от него. Това до голяма степен засяга адекватността на процедурите за подбор, квалификация и обучение на персонал;
* Яснота на целите - степента,до която лицето е наясно какво е желаното от него изпълнение.Свързано е най-вече с определяне на ясни и количествено определени цели, което значително може да се подобри с пряко участие на служителя в определянето им;
Ресурси - необходимите за извършване на една работа ресурси включват както инструменти,материали и оборудване, така и времето и нужната информация за изпълнение на задачата.

От теорията на Врум могат да се направят три основни извода:

Ръководителите трябва да създават у работниците и служителите увереност, че получените трудови резултати зависят от усилието, което са положили; възнаграждението, което получават, съответства на постигнатите трудови резултати; възнаграждението е значимо за тях. Колкото доверието във всеки от тези мотивационни фактори е по-високо,толкова е по-високо равнището на мотивация. Създавайки основа за по-високо производителен и качествен труд,се създават предпоставки за повишаване удовлетвореността на работниците и служителите.

Теория на справедливостта
Тази теория е създадена от известния социален психолог Стейси Адамс.
Според теорията хората се мотивират и настройват за изпълнение на определени дейности, като изхождат от субективната оценка относно:
* Положения труд и очакваната оценка на труда т.е. размера на работната заплата.
* Вложения труд от друг човек и съответстващото възнаграждение.
* Очакваното възнаграждение за собствен труд, сравнено с възнаграждението на други хора за аналогичен труд.

Ако сравнението показва дисбаланс и несправедливост у човека възниква психологическо напрежение. За да бъде мотивиран този човек, трябва да бъде снето напрежението и да се възстанови справедливостта.
Хората могат да възстановят баланса или чувството за справедливост, или като променят разхода на усилия или като се опитват да променят нивото на получаваното възнаграждение.

Основната теза на авторът е, че хората искат да се отнасят към тях по достойнство. Те са загрижени не просто за задоволяване на своите потребности, а от равенството и справедливостта на съотношението принос - възнаграждение.

Модел на Портър - Лоулър
Американските изследователи Портът и Лоулър през 1968г. обединяват теорията на очакванията и теорията на справедливостта в единен мотивационен модел.
В този модел фигурират пет променливи

1) Изразходвани усилия;

2) Възприятия.

3) Получени резултати.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация и мотивационен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.