Мотивация. Процесни теории за мотивация.


Категория на документа: ДругиСЕМЕСТРИАЛЕН ПРОЕКТ

по

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

ТЕМА № 29

МОТИВАЦИЯ.

ПРОЦЕСНИ ТЕОРИИ ЗА МОТИВАЦИЯ

на

ЗЛАТИНА КОЙЧЕВА ИВАНОВА

Фак. № 08221211

I. Същност на Мотивацията

Тълкуването на определението мотивация е съвкупност от сили, каращи човека да постъпва по точно определен начин. Думата мотивация произтича от латинското motivus, чието значение означава - причина, за да се предприеме нещо.

Психолозите разбират мотивацията като влияние на сили върху личността, в резултат на които човек реализира определено поведение. Като основен двигател на човешкото поведение се разглеждат неудовлетворените потребности. Те мотивират човека да предприеме определени действия. От общия модел за мотивация на индивида могат да се изведат нейните основни характеристики:
* Роля на движеща сила играят неудовлетворените потребности;
* Мотивационни процес е цикличен - след като се задоволи една потребност, възниква друга;
* Всеки човек подрежда по различен начин последователността на неудовлетворените потребности, взависимост от важността, която заемат те в неговия живот;
* Действия към удовлетворяване на потребностите, започват едва когато човек е наясно кое е най-съществено за него;
* Ако е удовлетворил целта си, тази потребност вече не е стимул на поведението му.

Процесът на мотивация започва с осъзнаване наличието на някаква потребност, което подтиква индивида да избере цел и да се бори за нейното реализиране. Във всеки момент личността има много потребности. Те непрекъснато се променят, тъй като някои от тях се задоволяват, а за други желанието нараства. Целите, които индивидите избират, за да задоволяват своите потребности, зависят от различни фактори. В общия случай човек се опитва да избира такива цели, които е способен да достигне и които ще задоволят потребностите му в най-голяма степен. След избора на цел следва избор на поведение. Човек избира поведение в зависимост от това как преценя възможностите си и колко е вероятно чрез това поведение най-ефективно да достигне целите си.

В управлението мотивацията се разглежда като два взаимосвързани фактора: Какво движи поведението на хората по време на работа и с какво да се предизвика желанието им да работят добре в организацията в изпълнение на целите й?

Мотивацията на служителите влияе върху производителността на всяка организация. Най-производителните организации са тези, в които служителите могат да задоволяват личните си потребности, докато допринасят за постигане на организационни цели.

В повечето случаи изпълнението на един служител се определя от три неща :
* Мотивация;
* Способности;
* Трудова среда.

Мотивацията е сила ,която изпълнява три функции :
* Зарежда с енергия или кара хората да действат;
* Насочва поведението към постигане на определени цели;
* Подържа усилията ,влагани в достигането на тези цели.

Мотивирането е необходимо само в случаите, когато поведението на персонала или на част от него е неадекватно на стратегията или стандартите на организацията.

Основната цел на мениджмънта е да подтиква хората да работят напрегнато и ефективно. Това е възможно да се осъществи практически без прилагане на целенасочени действия за тяхната мотивация. Мотивирането може да бъде приложено чрез :
* Самата работа;
* Оценка и обратна връзка;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация. Процесни теории за мотивация. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.