Мотивацията на персонала


Категория на документа: Други


МОТИВАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА -При структурния аспект на реализиране на управленската функция ръководство основно значение има мотивирането на персонала. -Редица автори считат, че "мотивацията" напълно изчерпва същността на функцията ръководство.
Но мотивацията е отделна страна от по-широко обхватната по своя характер функция ръководство-Една от основните задачи на мениджърите не е просто да ръководят, а да мотивират хората. -Да се управлява успешно означава да се въздейства върху персонала по начин, който го мотивира за изпълнение на поставените задачи. -Реализирането на стратегиите (целите) на организациите не само знания и опит, но и изкуство, което мениджърите притежават по рождение или придобиват с времето - да мотивират.
Същност на мотивацията
Мотивацията се дефинира като съвкупност от "обстоятелства на вътрешното състояние" или това са "желания, стремежи, подбуди", които "активизират" и "движат" човека да върши нещо[1].
Мотивацията се отнася до усилието, упоритостта, волята и целите и е израз на стремежа на личността да извърши работата както трябва [2].
Мотивираната личност Донъли, Гибсън и Иванчевич характеризират като човек, който "работи усърдно, подържа темпа на упорит труд има самонасочващо се към важни цели поведение" Мотивацията на персонала е многостепенен процес:
Свързва се с появата на някаква неудовлетвореност, която поражда напрежение.;Изпълнителят на задачата избира конкретно поведение на работното място, за да удовлетвори своята потребност. ;Проявява се и конкретното действие от негова страна.
Преодоляване на мотивационните проблеми
Намира обяснение в мотивационните теории.
Две от най-популярните са: Теорията на Ейбрахъм Маслоу за йерархията на потребностите и; Теорията на Фредерик Херцберг за двата фактора - вътрешни и външни.;Пирамидата на потребностите на личността по Маслоу е една идея или един модел. ; Тя е важен "инструмент" в ръцете на управляващите за "диагноза" и "терапия", на мотивационните проблеми в организацията. ;Ще разгледаме какво по-конкретно представляват петте степени на пирамидата на потребностите.
Ръководителите на едно предприятие или на една нестопанска организация по-често трябва да си задават и отговарят на следните основни въпроси:Кои потребности на сътрудниците (работници) са напълно удовлетворени и не е наложителна мотивация?Или обратно - кои потребности не са напълно удовлетворени и е необходима мотивация?Кои потребности доминират при мен и кои при моите сътрудници?Как се променят в определен период от време моите потребности и тези на моите сътрудници?Кои от тях излизат на преден план и кои остават по-назад?Какво се "крие" зад желанията на моите сътрудници?
"Терапията" на мотивационните проблеми обхваща два основни момента:Първо, трябва да се създават подбуди, които да "кореспондират" с неудовлетворените потребности на хората;Второ, трябва да се осигурят реални шансове на работниците за удовлетворяване на техните потребности.
В тази връзка още през 1959 г. е предложена двуфакторна теория на Фредерик Херцберг:При съществуващите трудови условия има предпоставки, които "въведени в действие", помагат за преодоляване на неудовлетворението от работата.;Подобни предпоставки Херцберг означава като "фактори-стабилизатори", отстраняващи неудовлетворението; При осъществяване на трудовата дейност са налице и фактори, които създават удовлетворение, които мотивират.
Към основните стабилизиращи фактори, респективно факторите, отстраняващи неудовлетворението може да се отнесат:собственият статут на индивида в организацията (предприятието) и съответствието му с образованието, квалификацията, способностите;ръководният екип, респ. мениджърът, с който може да работи добре;добрите взаимоотношения с колегите;заплащането, съответстващо на възможностите и постиженията на индивида;сигурността на работното място.
По-важните фактори-мотиватори са:работа на човека - трудовата дейност, която изпълнява и която му харесва и го увлича;добрите постижения, резултати, които може да достига и реално е достигнал;отговорността, която човек персонално носи за своята работа;признанието, което човек получава за това, което върши;персоналното професионално обогатяване в работата - успехите "крачка по крачка" в натрупването на знания, умения, опит, развитие.
ОБЩИТЕ МОМЕНТИ В ТЕОРИИТЕ НА МАСЛОУ И ХЕРЦБЕРГ
ПИРАМИДА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ
НА МАСЛОУ
ДВУФАКТОРНА ТЕОРИЯ НА
ФРЕДЕРИК ХЕРЦБЕРГ
САМОАКТУАЛИЗИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПОСОБНОСТИ
МОТИВАЦИОННИ ФАКТОРИ
ПРИЗНАНИЕ, ПОВИШЕНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ, ОТГОВОРНОСТ И ДР.
ПОТРЕБНОСТ ОТ ОЦЕНКА - УВАЖЕНИЕ, ПРЕСТИЖ

ПРИНАДЛЕЖНОСТ
СТАБИЛИЗИРАЩИ ФАКТОРИ
МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ФАКТОРИ
ПОТРЕБНОСТ ОТ СИГУРНОСТ
ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА, СИГУРНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ДР.
ФИЗИОЛОГИЧНИ ПОТРЕБНОСТИ
УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ, ЗАПЛАТА, УСЛОВИЯ НА ТРУД И ДР.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТЕОРИИТЕ НА МАСЛОУ
ОБЛАСТ
ПИРАМИДА
НА ПОТРЕБНОСТИТЕ
НА МАСЛОУ
ДВУФАКТОРНА ТЕОРИЯ
НА ХЕРЦБЕРГ
ЗА КОГО СЕ ОТНАСЯ
ХОРА С ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОФЕСИЯ И ПЕНСИОНЕРИТЕ
ГЛАВНО ЗА ХОРА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД
ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ
ВЪРХУ ПОВЕДЕНИЕТО
НА ЧОВЕКА
ВСИЧКИ ПОТРЕБНОСТИ
МОГАТ ДА МОТИВИРАТ ПОВЕДЕНИЕТО
САМО НЯКОИ ВЪТРЕШНО ПРИСЪЩИ ПОТРЕБНОСТИ
СЛУЖАТ ЗА МОТИВАТОРИ
РОЛЯТА НА МАТЕРИАЛНИТЕ СТИМУЛИСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивацията на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.