Мотиви за интернационализация


Категория на документа: Други


Съдържание

1. Преглед на машиностроителния сектор в България
2. Общо описание на бизнеса
3. Организационно-управленска структура
4. Интернационализация бизнеса на фирмата
4.1 Мотиви за интернационализация

4.2 Стратегия на интернационализация
5. Анализ на пазара на Русия
5.1 PEST анализ
5.2 SWOT анализ
5.3 Конкуренти на пазара в Русия
6. Анализ на потенциален пазар за развитие на международния бизнес

7. Заключение

1. Преглед на машиностроителния сектор в България

Машиностроенето е структуроопределящ отрасъл на промишлеността и база за развитието на народното стопанство, защото произвежда разнообразни машини, уреди и апарати, използвани във всички стопански отрасли и в бита на хората. От развитието на отрасъла зависи и цялостното развитие на България.

През последните години българското машиностроене е експортно ориентиран отрасъл. Машиностроителните предприятия изнасят над 50% от произведената продукция и реализират около 10-12% от общия износ за страната. Повече от половината, над 55% от износа на машиностроителната продукция се реализира в страните от ЕС. По традиция износът на машиностроителна продукция за Германия и Италия заема най-голям относителен дял. Над 50% от реализираните годишни приходи от продажби се формират от износ на продукция. Кризата на европейския пазар през 2009г. е основният фактор за рязко снижаване на производството и продажбите на продукция на българските предприятия. Средногодишните приходи от продажби през 2009г. намаляват почти с 33% в сравнение с 2008 г.

От началото на 2010г. износът расте, но реализацията за вътрешния пазар продължава да е слаба. Като цяло производството през 2011г. ще остава по-малко от това на предкризисната 2008г. През последните 10 години външните пазари се променят значително като изискване за качество, количество на продукцията и като направление. До края на 80-те години основната част от машиностроенето е предназначена за страните от Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), а днес голяма част от тези пазари са недостъпни за българската машиностроителна продукция, поради конкуренцията на ЕС, Китай, Япония, САЩ и други. Същевременно голяма част от вътрешния пазар е зает от по-горе посочените страни.

2. Общо описание на бизнеса

ЗММ "СТОМАНА" АД е фирма с дългогодишен опит и традиции в машиностроителния бранш. Основана през 1945 година в град Силистра, до 1991 г. тя е един от големите производители на металорежещи машини и оборудване за леярската промишленост в България.

През 1991 г., с оглед осигуряване на възможности за ефективно управление на бизнеса в условията на бързо променяща се и високо конкурентна среда, фирмата преориентира производствената си дейност в разработване и производство на дървообработващи машини.

Отличителна характеристика на предприятието е възможността за бързо и качествено проектиране и производство, дължаща се на потенциала на персонала и добрите производствени и технологични мощности.

През последните години ЗММ "СТОМАНА" АД развива много богат асортимент от изделия за дървообработка- едно-, две- и много операционни машини, абрихти, щрайхмуси, пробивни машини, циркуляри, фрези, банцизи, стругове, канто- и ленто-шлайф машини, кантозалепващи машини, аспирационни уредби. Продуктите притежават CE сертификат, който отваря широко пътя към световните пазари.
Марката NIKMANNMASCHINEN, под която се предлагат машините придобива все по-голяма популярност в България и на световните пазари.

История:

ЗММ "СТОМАНА" АД гр.Силистра е основана през 1945г. като метална трудово производителна кооперация /ТПК/.
От 1945г. до сега дружеството е извървяло доста дълъг път на развитие, разширение и смяна на формата на съществуване, постепенно.
С решение №1719/ от 27.09.1991 година на Силистренски окръжен съд по фирмено дело №1641/1991 година е регистрирано еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие.

С решение №1550 от 23.11.1995 година на Силистренски окръжен съд е вписано преобразуване от ЗММ "СТОМАНА" ЕООД в Еднолично акционерно дружество с държавно имущество с фирма ЗММ "СТОМАНА" ЕАД.
С решение №1000 от 26.08.1997 година на Силистренски окръжен съд е вписано преобразуване на еднолично акционерно дружество ЗММ "СТОМАНА" ЕАД в акционерно дружество с фирма ЗММ "СТОМАНА" АД гр. Силистра.

С приватизационен договор от 05.07.1999 година с Агенцията по приватизация гр. София е извършена покупка на ЗММ "СТОМАНА" АД и след тази дата собствеността е 100% частна.
ЗММ "СТОМАНА" АД гр. Силистра е акционерно дружество, вписано в Агенцията по вписванията под № 20080307124721/07.03.2008 г.
Седалище: гр. Силистра, ул. Тутракан № 16.
Предмет на дейност:

Производство и търговия с машиностроителна и леярска продукция, проектиране и производство на металорежещи и дървообработващи машини, комплектовка, леярско и нестандартно оборудване, инженерингова дейност, услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба и други разрешени от закона.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотиви за интернационализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.