Мотиви за интернационализация


Категория на документа: Други


Органи на управление и компетентност:
* Общо събрание
* Съвет на директорите

Съветът на директорите се състои от 4 члена и представляващ- един изпълнителен директор и мажоритарен собственик на фирмата - инж. Никола Генов Митиков.
Мисия на фирмата:

Мисията на ЗММ "СТОМАНА" АД е да осигури на пазара пълната гама от висококачествени дървообработващи машини и допълнителни услуги, свързани с предпочитанията на клиентите.
Цели за 2013 година:
Поставени са няколко много агресивни цели за изпълнение:
* Нарастване на произведената и реализираната продукция спрямо предходната година;
* Преимуществено увеличение на ръста на реализираната печалба спрямо ръста на продажбите;
* Съкращаване сроковете на производство на готова продукция;
* Създаване на предпоставки за бъдещо интензивно развитие на дружеството.
Преглед на основни групи и пазари:

Основно продукцията на ЗММ "СТОМАНА"АД се реализира в чужбина- 90%.

3. Организационно-управленска структура

Във фирмата има добре обособени и организирани отдели, като между всички тях има добра комуникация и взаимодействие. Това спомага за постигане на отлични резултати.

Организационно-управленската структура е линейно-функционална и се наблюдава единство на разпорежданията. Служителите са наясно, че получават разпореждания само от прекия си началник и се отчитат пред него. По пози начин не се получават обърквания относно задълженията им.

4. Интернационализация бизнеса на фирмата

В повечето бизнес ситуации рядко само един фактор е определящ за вземане на решения. Обикновено съчетание от различни сили оказва натиск или притегля фирмата да предприеме стъпки в определена посока. Това е валидно и за фирмената интернационализация- преходът от дейност, ориентирана изцяло към вътрешния пазар, към операции и на международните пазари.

4.1 Мотиви за интернационализация

Целта на тази точка е да покаже как именно ЗММ"СТОМАНА" АД реагира на този процес, кои са движещите му сили и мотиви, които именно го подтикват към интернационални дейности и участието му на международния пазар.

Мотивите за интернационализация на бизнеса могат да бъдат продиктувани от целенасочено търсене на възможности за развитие, основано на конкурентни предимства, с които фирмата разполага. Такъв тип мотиви могат да бъдат наречени проактивни. Противоположната им група са реактивните мотиви, които са свързани с отговор на променящите се външни обстоятелства или състояние на фирмата. С други думи проактивните компании излизат на международните пазари, защото са си поставили това за цел, докато реактивните се интернационализират под натиска на обстоятелствата.

Мотиви за интернационализация на бизнеса

Проактивни
Реактивни
Увеличени печалби
Конкурентен натиск
Уникални продукти
Свръхпроизводство
Технологично предимство
Спадащи продажби на вътрешния пазар
Изключителна информация
Излишен производствен капацитет
Икономии от мащаба
Наситен вътрешен пазар
Размер на пазара
Близост до чужди клиенти
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотиви за интернационализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.