Мотиви за интернационализация


Категория на документа: Други


Проактивни мотиви
* Увеличени печалби- най-силният стимул на инициативност от страна на мениджърите са перспективите за увеличени продажби на международните пазари и по-високи печалби. Колкото по-голяма е печалбата, толкова по-голяма е възможността за по-нататъшната експанзия на предприятието. Същността на мотива за продажба е повишаването на оборота на предприятието чрез увеличаване обема от продажбите. По-голямата част от продукцията на фирмата е предназначена за външния пазар, което оказва благоприятстващо въздействие върху финансовото й състояние. В резултат от това се подобрява и имиджа на предприятието.
* Уникални продукти- Създаването и развитието на дългосрочни предимства за конкурентоспособност осигурява съществуването и стабилизирането на предприятието за един дълъг период от време. Предлагането например на така наречените "уникални" продукти предоставя възможността за успешно установяване на предприятието както на националния, така и на чуждестранния пазар. ЗММ "СТОМАНА" АД предлага продукти с високо качество и уникален фирмен дизайн, което ги отличава на международните пазари.
* Технологично предимство- уникалните характеристики на даден продукт са източник на конкурентно предимство и могат да доведат до успехи в чужбина. Все пак не бива да се забравя, че технологичните предимства извикват непрекъснати инвестиции в иновационна дейност. ЗММ"СТОМАНА"АД се стреми към бързо и качествено проектиране и производство на машините, като успоредно с това тя непрекъснато внедрява нови технологии в производството.
* Изключителна информация- познаването на даден пазар, изградените делови контакти или забелязаната навреме пазарна възможност могат също да бъдат източник на инициативност и да подтикнат компанията към експорт или разширяване на дейността на нов пазар.
* Икономии от мащаба- Този мотив се базира на допускането, че ако предприятието реализира продажбите си в един по-голям спектър на пазара, то това може да доведе до намаляването на разходите за единица продукция. За ЗММ "СТОМАНА" АД мотивът се изразява в стремеж на икономии от мащаба чрез оптимално използване на производствените мощности.
* Размер на пазара- размерът на международните пазари е силен подтик за интернационализация. Многократно по-големият брой потребители представлява потенциална възможност за натрупване на опит и реализация на икономии от мащаба на производството, които да доведат до спад на производствените разходи. Продажбите на различните пазари дават възможност на компаниите да понесат по-леко и периоди на икономически трудности. По този начин се постига намаляване на поетия търговски риск като се осигурява по-голяма стабилност.
Реактивни мотиви
* Конкурентен натиск- много мениджъри следват защитна линия на поведение като предимно отговарят на промени в бизнес средата. Такъв тип стимул е конкурентният натиск на вътрешния пазар или опасенията за загуба на чужд пазар. За ЗММ"СТОМАНА"АД конкурентен натиск на вътрешния пазар има от страна на китайските фирми, които предлагат машини с ниско качество на по-изгодна цена. Освен това спрямо външния пазар съществува заплаха загуба на пазарни позиции, основани на икономическа криза и свиване на търсенето. Например фирмата губи своите позиции в САЩ, вследствие на рецесията и високата конкуренция на Китай.
* Свръхпроизводство- този мотив може да е предизвикан от слаба конюнктура или наличието на различен производствен капацитет. Обикновено в такива случаи фирмите се опитват да пласират продукцията зад граница с краткосрочни намаления на цените. Този мотив не оказва влияние върху интернационализацията на ЗММ"СТОМАНА"АД.
* Спадащи продажби на вътрешния пазар- този мотив се изразява в насищането на вътрешния пазар, поради предвижване на продукта към края на жизнения му цикъл или достигнато равновесие с основните конкуренти, което кара фирмите да търсят развитие в чужбина.
* Близост до чужди клиенти- близостта до чуждестранни купувачи или до пристанища може да послужи като стимул за развитие на международен бизнес. В условията на Общия пазар на ЕС това е ярко изразен мотив в поведението на множество малки и средни фирми. В случая е важно не само физическото разстояние, но и културната близост, сходството в правната среда и социалните норми, които определят възприеманата дистанция до един пазар. ЗММ"СТОМАНА" АД се намира в голяма близост до румънската граница. Освен това гр. Силистра е пристанищен град, което носи конкурентно предимство за фирмата.

В резултат от направената характеристика на мотивите за интернационализация, следва че върху дейността на ЗММ"СТОМАНА" АД доминиращо въздействие оказват проактивните мотиви. От своя страна, под въздействие на променящата се външна среда, влияние оказват и някои реактивни мотиви като конкурентен натиск и близостта до чужди клиенти.
4.2 Стратегия на интернационализация

Формата за навлизане на пазара е непряка (косвена). Най-традиционната форма на интернационализация на бизнеса е износът (експортът) на продукти на чуждестранен пазар. ЗММ "СТОМАНА" АД избира да сътрудничи с местни търговски фирми, които купуват машини от нея и ги препродават на местния пазар на дребно.
5. Анализ на пазара на Русия

Пазарът, който сме избрали да разгледаме по-подробно е Русия, тъй като към момента той е най-силният пазар- износът е в размер на 70-80 машини на месец.
5.1 PEST анализ

Русия е най-голямата страна по територия в света, като покрива 1/8 от територията на Земята. Обхваща обширни територии в Източна Европа и Северна Азия. Има редица от най-разнообразните природни среди и релефи. Притежава най-големите световни запаси от минерали и енергийни ресурси. На първо място в света е по добив на нефт и природен газ. Често е определяна като енергийна суперсила от запада.

Русия има най-обширните горски масиви в Европа и в света, а нейните езера съдържат приблизително 1/4 от световния запас на чиста, незаледена вода.

Политическа среда:
* Стабилност на политическата система- това включва отношението на държавата към социалните проблеми. В Русия се наблюдават различни протести на обществото, които водят до нарастващ риск от политическа нестабилност, подхранван от нарастваща неудовлетвореност и от възможността тя да се превърне в конкретни действия.
* Взаимоотношения с други държави- В последните години взаимоотношенията на България с Русия се развиват благоприятно, въз основа на принципите предвидени в Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Русия и България. Благодарение на това, износа на ЗММ "СТОМАНА" АД към Русия се увеличава с 30 на 100.
Русия поддържа силни и позитивни отношения със страните от БРИКС. (Бразилия, Индия, Китай и Република Южна Африка). Най-голямо значение за нас представляват дипломатическите отношения на Русия с Китай, понеже Китай се явява пряк конкурент на "СТОМАНА". През последните години страната се стреми да укрепи връзките си с Китай чрез подписване на договор за приятелство, износ на оръжия и военни технологии, както и изграждането на Транс-сибирски нефтопровод, който да покрива китайските енергийни нужди. Но ако отношенията им се влошат това би оказало положително влияние върху България, защото по този начин ще имаме възможност да завземем пазарния дял и на Китай.
* Участие на държавата в международни съюзи и организации- През 2012г. Русия става член на Световна търговска организация (СТО). Задачите на СТО са да бъде депозитар на търговските споразумения на СТО, да предоставя възможности за търговски преговори, да урежда търговски спорове, да наблюдава националните търговски политики, да оказва техническо съдействие на развиващите се страни и да си сътрудничи с други международни организации.
* Държавен протекционизъм- Русия е една от страните с най-високите нива на протекционизъм, който продължава да нараства. Това може да окаже както положително, така и отрицателно влияние върху взаимоотношенията ни с държавата. От една страна ограничителните мерки може да доведат до по-дълги забавяния на плащането за вносителите, а от друга- до повече бариери за навлизане на нови компании.
Икономическа среда:
* Икономически растеж- Русия се нареди сред трите страни с най-добри перспективи за икономически растеж, се казва в доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, обединяваща 33 индустриални страни на Запада. Освен Русия, най-добри условия за растеж на икономиката имат Германия и Япония
Износът се е увеличил с 1,8%, а вносът - с 8,7%.
* Международните ограничителни бариери като цяло пречат на икономическия растеж на страната. Страната не е разгърнала целия си потенциал и възможности в чуждестранните си отношения. Въпреки влизането си в Световната търговска организация (СТО) след 18 месеца преговори, е критикувана заради серията протекционистки мерки, по-голямата част от които не са в съответствие с ангажиментите на Русия със СТО.
* Ценова стабилност- Евентуалното покачване на курса на долара води до покачване на цените на китайските стоки. И понеже Китай е пряк конкурент на България, това би довело до преориентация на Русия към българския пазар.
* Инфлация- През 2012 г. в Русия е фиксирано най-ниското през последните 20 години равнище на инфлация - 7%, по-бързо, отколкото в другите страни, расте брутния продукт - 4,5%, а суверенният държавен дълг възлиза едва на 13% от брутния вътрешен продукт.
Социална среда:
* Историческа връзка- Между България и Русия съществува 80-годишнина дружба. Още от времето, когато се създава първото дружество за приятелство между България и СССР, преминавайки през годините на социализма и създаването на Общонародния комитет за българо-съветска дружба, до наши дни, то показа изключителна устойчивост и жизненост. Това е така, защото тя не е плод на политическо решение, на корпоративни интереси, а е резултат на нещо, което има дълбоки корени в общественото съзнание - любовта към Русия, към руската култура, и дълбоката признателност към нашия освободител.
* Език- В течение на векове, най-вече през периода на българското Възраждане, българският и руският език са си оказвали взаимно влияние. Съществуват много руски заемки в българския език, което ни позволява да комуникираме по-лесно.
* Обучение- Предвижда се програма за внедряване на руско-български магистърски програми в българските ВУЗ-ове, като първа крачка към създаването на съвместни образователни факултети, на базата на няколко български висши училища. Това е многообещаващо начало от гледна точка на подготовката на специалисти, по които българските ВУЗ-ове не подготвят такива.
* Обществени ценности- От гледна точка на технологичните ценности руснаците са в готовност да приемат новите технологии. ЗММ "СТОМАНА" АД разполага с иновативни машини, което ѝ осигурява конкурентна позиция.

Технологична среда:
Както вече бе споменато по-горе, руснаците са отворени към технологиите. Руската федерация активно разработва технологии с широко бъдещо приложение, като плазмени двигатели и средства за управляем термоядрен синтез. Има изготвен стратегически план за 2020г. за създаването на 25 милиона високотехнологични работни места. Съгласно стратегическия план към 2015 г. обемът на инвестициите им трябва да достигне 25% от руския БВП. Конкурентоспособността на българската фирма дава възможност да се произвеждат стоки с високотехнологични и качествени параметри, които са в състояние да задоволяват взискателни руски потребители.
5.2 SWOT анализ
Pазкрива силни-слаби страни на продукта, реални възможности и евентуални заплахи.
Силни страни
- Положителна търговска репутация
- Дългогодишен опит и традиция в производството на съответната продукцияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотиви за интернационализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.