Мотиви за интернационализация


Категория на документа: Други


ЗММ"СТОМАНА"АД има възможности за развитие и разширяване на своя пазарен дял, благодарение на високото качество и уникалността на продуктите си. Освен това наличието на конкурентни предимства на фирмата способстват за интернационализацията на бизнеса във все по-голям брой международни пазари.

Водещи перспективни пазари за българската машиностроителна продукция са Русия, Полша, Словакия, Словения, Дания, Унгария, Чехия, Малта, Албания, Индия, Китай, ЮАР. Тъй като Дания проявява интерес към продукцията на българското машиностроене, хранително-вкусовата промишленост и туризма, както и към привличането на IT-специалисти, това е добра перспектива за разширяване на дейността на българската компания.

С цел по-подробно анализиране на пазара ще разгледаме външната среда на Дания.

Политико-правна среда:

Дания е член на ЕС от 1973г. Административно страната е разделена на 14 региона (амтер) и 271 местни власти (комунери). Копенхаген и Фридериксберг не са включени към регионите. Те имат изключителна автономия.

Тя е парламентарна монархия с парламентарно демократично управление. Запазването на модела изпълнява роля на обединител, макар че монархическата институция е залог за политическата слабост. Парламентарното управление се основава на политическия плурализъм, като най-голямо е влиянието на социалдемократическите партии, които се определят като центристки партии или на ляво от центъра. Преобладава коалиционния стил на управление като участието на жените в политическия живот е най-равнопоставен. Независимо от промените в управлението икономическата политика се отличава с приемственост, стабилност и запазването на политическите интереси. И от това, следва че политическия фактор не влияе върху икономиката.

Дания се отличава с това, че нейните правителства, които са отворени към бизнеса, силно насърчават частните предприятия и конкуренцията. Освен това, в страната са проведени множество структурни реформи, които са либерализирали пазара на труда и са го направили изключително гъвкав. Важно е да се отбележи, че Дания е постигнала високо ниво на конкурентоспособност и благоприятен инвестиционен климат без да прибягва към радикални държавни разходи.
Икономическа среда:

В Дания икономиката е базирана на малки и средни предприятия. По данни на датската статистика броя на предприятията, които имат повече от 1000 работници е под 1%. Исторически Дания е селскостопанска страна, но последните години на глобализация налагат промени в датската индустрия, която понастоящем е базирана на добре развит сектор на услуги и на експорт на индустриалната продукция.

По данни на Министерство на технологиите и иновациите в сектора на услуги са заети 72% от работещите в Дания, които допринасят с 50% за вътрешния брутен продукт. Въпреки, че Дания продължава да е сред водещите износители на свинско месо в света, понастоящем 72% от експорта на страната е на високотехнологични индустриални стоки.

Инфлация- Макроикономическите параметри на страната към 2012г. показват ниска инфлация от 2,7 % и запазване на тенденцията на ръст на БНП от около 2%.
Безработицата през март 2012 е 8,1 %.
Ресурсна обезпеченост- Характерно за Дания е слабата ресурсна обезпеченост по-всички показатели - страната се отличава с не особено голяма територия, слаба населеност, не особено много залежи и природни богатства, нисък процент на обработваема земя. Това прави производствената функция на страната и модела като цяло не балансирана. Ето защо за икономиката на Дания водещо място заема държавата, която подпомага и субсидира отрасли и фирми с водещо значение. Именно те дърпат стопанството и повишават благосъстоянието на страната - като редовни и големи данъкоплатци. Подпомаганите отрасли са с висока технологична насоченост, частните корпоративни структури, които имат интерес там получават финансиране, облекчено кредитиране и други преференции от държавата. Така се акумулират високи приходи, предимно валутни, защото стремежът е фирмите да са експортно ориентирани.
Транспортна инфраструктура- ж.п. линии - 3 000 км, които са всички електрифицирани, шосета - 71 хил. км. Международно летище - Копенхаген.
Социална среда:
Население на Дания - общата численост на населението в Дания е 5 432 335 души към юли 2010г. Средната гъстота е 130 души на квадратен километър.
Възрастова структура
* 0-14 години- 18.8% (524 250 мъже и 497 683 жени)
* 15-64 години- 66.1% (1 811 787 мъже и 1 780 907 жени)
* над 65 години- 15.1% (349 458 мъже и 468 250 жени)
Средна продължителност на живота
* 39,47- общ показател
* 38,55- за мъжете
* 40,40- за жените
Раждаемост и смъртност
* раждаемост: 11,36 на 1 000 души
* смъртност: 10,43 на 1 000 души
Етнически състав- Болшинството от населението е от скандинавски произход. Малки имигрантски групи от гренландци и фарьорци живеят в страната. Имигрантите от Азия и Европа съставляват 6,2 % от населението.
Говорими езици- Кралство Дания има един официален език, датски. На територията на страната се говорят и няколко други езика- немски, фарьорски, и гренландски. Голяма част от датчаните говорят и английски език.
Образование - Дания инвестира огромни капитали в образователната си система. Това е третата страна в света с най-много спечелени Нобелови награди. Повечето датчани говорят английски, така че комуникацията извън университета не е проблем за новопристигащите студенти. Около 80% са датчаните, говорещи английски, а много от тях владеят и други езици, като най-разпространените са френски, немски и испански.
Три от основните черти на датския народ са гъвкавост, толeрнтност и разбиране на бизнеса.
Стандарт на живот - Високият стандарт на живот е отличителен белег на датското общество, а към този стандарт се прибавят добрата система на социално осигуряване, чистата околна среда, атрактивният бизнес климат и високите стандарти в обучението и изследователската дейност.
Религия- Християнство - Протестантство. Официалната и държавна църква на Дания е Евангелската Лутеранска Църква.
Технологична среда:
Иновации - Единствено европейските държави, в които разходите за изследователска и развойна дейност в частния сектор надвишават 2% от БВП, са държавите, които водят в областта на резултатите от иновации - Швеция, Финландия и Дания. Дания се класира като еко-иновационен лидер. Министърът на околната среда на Дания казва: , че предизвикателството за политиката в областта на околната среда е "да се създаде основа за икономически растеж, който не е тежест на околната среда и природата.".
Инвестиции - Преките чужди инвестиции на Дания включват инвестиране в размер не по-малък от 10 % от собствеността на фирмата, в която се инвестира. Показва се като процент от Брутния Вътрешен Продукт.
Обобщение:

От направения PEST анализ можем да изведен следните предимства на Дания като потенциален партньор на ЗММ"СТОМАНА"АД:

* Гъвкав пазар и отворена икономика
* Политическият фактор не влияе върху икономикатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотиви за интернационализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.