Мотивираността за работа на ромските майки


Категория на документа: Други
Югозападен университет "Неофит Рилски"
гр. Благоевград

Философски факултет
Специалност: Социология

тема:
Мотивация на ромските майки за работа.

Изготвил:
Фак. №
Социология
Трети курс, задочно обучение

Увод.

Eмпирично социологическо изследване (ЕСИ) представлява познавателен процес, който включва действия по програмиране, събиране, обработка, анализи и обобщения на социално-икономическата информация, която е необходима за вземането на управленски решения. ЕСИ преминава през няколко етапа, които са: подготовка, на изследването, провеждане на изследването, обработка на индивидуалната първична информация, анализи и обобщения на съвкупната информация и представяне на резултати.

За провеждане на ЕСИ е необходимо да се създаде програма за неговото реализиране. Тя отразява теоретико-методологичните основи и подходи на изследването. Тук се дава отговор на въпроса: Какво ще се изучава? Програмата на ЕСИ се състои от няколко раздела: обосновка - актуалност на изследването; формулировка на проблема и темата; цели и задачи; работни хипотези; теоретичен модел; въпросник.

Главно изискване към автора на ЕСИ е ясно и точно формулиране на темата на изследването. Тя трябва да е ясна и точно да отразява проблема, по който ще се работи. Заглавието на темата ясно трябва да показва не само обекта, но и предмета на изследването. Обектът на изследването в най-общия случай е носителят на един или друг проблем, т.е. всеки проблем е свързан и с определен субект - носител от сферата на икономиката, т.е. определена общност от индивиди и тяхната дейност, с които е свързан проблема.

Определянето на целта и задачите на едно ЕСИ са следващата важна стъпка при неговото разработване. Целта насочва както потребителите така и самото ЕСИ в две основни посоки ,,теоретична и приложна, които могат да се прилагат поотделно или комбинирано. Задачите дават по-определена конкретика на едно ЕСИ, чрез тях се поясняват аспектите и обектите, които ще бъдат проучвани." 1

Следва извеждане на хипотезите. Те са ,,научни предположения за очакваните резултати от изследването, които или ще се потвърдят или ще бъдат отхвърлени"2

Въпросникът, използван в ЕСИ е един от най-важните елементи при разработването му. Въпросникът представлява ,,система от обективни въпроси, които се задават на изследваните лица, наречени респонденти, както и материален носител на съответните им отговори. Въпросникът е едновременно основен познавателен инструмент и същевременно е документ на всяко ЕСИ, който дава външен израз на неговата програма"3

В настоящата разработка ще се разгледа мотивацията на ромските майки за работа в България.

Цел на настоящата разработка е да се установи тяхната нагласа и мотивираността им за започване на работа в страната.

За постигнато на така поставената от мен цел на това изследване, ще проведа интервю с три представителки на ромската общност в България.

Задачите, които си поставям са:
1.Да се изследват причините ммотивацията на ромките за работа.
2.Да се изследва материалния статус на лицето.
3.Да се изследва желанието на лицата за започване на работа.

Хипотезите, които ще бъдат разгледани са:

1. Причините за започване са липса на доходи.

Като хипотеза 0 е - има връзка между липсата на доходи и мотивацията за работа.

Хипотеза 1 - няма връзка между липсата на доходи и мотивацията за работа.

2. Лицето е с нисък материален статус.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивираността за работа на ромските майки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.