Мястото на публичната администрация в съвременното общество


Категория на документа: Други


1. Мястото на публичната администрация в съвременното
общество
Всяка цивилизована държава се характеризира с изпълнението
многобройни, определени от нея в името на обществения интерес цели,
като например: опазването на обществения ред, закрилата на общественото
здраве, изграждането транспортната инфраструктура на страната и т.н. С
оглед възлагане изпълнението на тези публични цели всяка съвременна
държава създава и поддържа силно развита администрация. Нивото, на
което се реализират публичните цели, е предопределящо за просперитета
на държавата. Затова просперитетът на държавата предполага и наличие на
добре организирана и добре функционираща публична администрация,
респ. лошо работещата бюрократизирана администрация е пречка за
нейното развитие.
С оглед многообразието на задачите, които държавата си е поставила
в различните сфери на обществения живот, тя се намесва чрез своята
публична администрация във всеки период и от различни гледни точки в
живота на отделния гражданин - от неговото раждане до неговата смърт.
На първо място в актове, издадени от публичната администрация, се
очертава гражданското състояние на всяко лице като съвкупност от данни
за него, отличаващи го от другите лица в обществото. Основни елементи
на гражданското състояние на всяко лице са неговото име, гражданство,
местоживеене, семейно положение, родство и т.н. Към актовете за
гражданско състояние спадат актът за раждане, актът за сключване на
граждански брак и актът за смърт, които се издават от съответните
длъжностни лица по гражданското състояние в общините като част от
публичната администрация. Прилагайки установения в страната паспортен
режим, съответните служби на Министерството на вътрешните работи -
също част от публичната администрация, снабдяват гражданите с
документи - лична карта, паспорт и свидетелство за управление на
моторно превозно средство, с които те установяват своята самоличност. На
всеки един от нас ежедневно, и то при разнообразни поводи - записване в
училище, теглене на пари от сметка в банката, сключване на сделка пред
нотариус, преминаване на държавната граница, постъпване на работа и
т.н., се налага да доказва едни или други данни за себе си, като тези данни
се установяват на основата на посочените по-горе или на други, издавани
от публичната администрация, актове.
Участието на публичната администрация в нашия живот преминава
по-нататък през задължителните имунизации, на които подлежат децата,
тяхното обучение в системата на народната просвета, където те получават
задължителното съгласно Конституцията образование до 16-годишна
възраст, придобиването на степен на основно, средно или висше
образование, които се удостоверява с признат от държавата официален
документ, регулираното движение по пътищата, в което ние участваме
като пешеходци или водачи на МПС, данъците, които ежегодно
декларираме и плащаме, различните административни режими, в които се
включваме, за да започнем избраната от нас стопанска или друга дейност,
когато тя е регулирана от държавата в обществен интерес, задължителното
здравно и социално осигуряване, което правим и което ползваме, когато
сме болни, без работа или пенсионери.
Изучаването на публичната администрация помага да разберем как
функционира, а също и как би трябвало да функционира държавнатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мястото на публичната администрация в съвременното общество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.