Мрежов модел БД


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА

ПРОЕКТИРАНЕ НА БАЗА ДАННИ
Мрежови модел на базите данни

София

С ъ д ъ р ж а н и е

1. Какво представляват база данни?
2. Модели на база данни
3. Видове модели на базата данни
4. Мрежов модел на база данни
5.Предимства и недостатъци на мрежовите база данни
6. Основни понятия
7. Приложение и заключение

У В О Д

Релационните база данни съществуват от повече от 25 години.Те са родили индустрия за милиарди долари,превърнали са се в най-широко използвания вид база данни в света и във важна часто от ежедневието ни.Твърде вероятно е да изполваме релационни база данни всеки път,когато купуваме стоки в магазин,връщаме книга в библиотеката или правим покупка по Интернет.

1. Какво представляват база данни?
Понятието бази от данни се появява в началото на шестдесете години .И представлява организирана колекция от данни,изплозвана с цел моделиране на някакъв вид организация или организационнен процес. Няма значение дали използваме хартия или компютърна софтуерна програма,за да събераме и съхраняваме данните.Стига да събираме данните по някакъв организиран начин за определена цел,ние разполагаме с база данни.

Преди появата на понятието "бази данни" всяка програма е създавала и поддържа самостоятелно файлове с различна структура. За обработването на данните в тези файлове се е пишел отделен програмен код. Чрез създаването на бази от данни се постига унифициран стандарт за съхранение на информация и се спестява много работа на разработчиците на софтуер. Базите данни са едно унифицирано хранилище на информация със специален режим на достъп.

Корените на технологията " база данни" са в далечната 1960 година на миналия век,когато се оказва,че няма средства за обработка на големия обем от данни получен по проекта " Аполо" за кацане на Луната.За тази цел се създава специализиран софтуер GUAM (Generalized Update Access Method). Този софтуер прилага дървовидни структури и става основа за първата търговска СУБД, IMS (Information Management System) разработенеа съвместно с IBM , която се използва и до днес върху големи ЕИМ.
.
2. Модели на база данни
Всяка база от данни се състои от обекти , които са свързани помежду си.Тези връзки се отразяват в базата данни чрез задаване на релации между обектите и техните характеристики.Данните за обект от един и същ тип се поставят в таблици.Всеки ред на таблицата съдържа данните за един обект(запис), а за всяка колона(поле)- съответно характеристиките на обекта.

3. Видове модели на базата данни
Преди релационния модел база данни ,обикновено са се изполвали два други модела за поддържане и действие с данни.Това са :
- Йерархичен модел на бази данни -данните в този вид база данни са структурирани йерархично и обикновено се представят във вид на обърнатато дърво.Една единствена таблица в базата данни играе ролята на на "корен" на обърнатото дърво, а другите таблици играят ролята на клони ,излизащи от корена.Релацията в една йерархична база данни е представена от термините родител/наследник. При тази релация всяка родителска таблица може да бъде асоцирана с повече от една дъщерни таблици,но една дъщерна таблица мже да бъде асоцирана само с една родителска таблица.Тези таблици са изрично свързани чрез указател или чрез физическата подредба на записите в таблицата.Даден потребител осъщестява достъп до данните в рамките на този модел,като започва от таблицата-корен и обхожда дървото надолу,докато достигне желаните данни.Този метод за достъп изисква потребителят да бъде много добре запознат със структурата на базата данни.

- Мрежов модел на бази данни

4. Мрежов модел на база данни
Мрежовия модел на база данни е гъвкав начин за представяне на обекти и връзките между тях.Предложен е от Чарлз Бакман и е разработен ката стандартна спецификация,публикувана през 1969 година от консорциума CODASYL(Conference on Data Systems Languages). Мрежовата база данни е била разработена, за да могат да се представят сложни връзки между данните и най-вече като опит да се продолеят някой от проблемите на йерархичната база данни,т.к. при тях данните са структурирани в дърво и всеки запис има много "наследници" и само един "родител".

За разлика от йерархичния модел база данни , мрежовия модел позволява всеки запис да има множество "родители", с което дървовидната структура се променя в графова,върховете на която са типове записи, а дъгите - типове връзки. Структурата е представена с помощта на възли и свързващи структури.
Всеки възел представя колекция от записи,а всяка свързваща структура създава и представя релация в една мрежова база данни.Това е прозрачна конструкция,коята свързва два възела ,като използва един възел като собственик и дръгият възел като член.Това е ценно подобрение на релацията родител/наследник.Всяка свързваща структура поддържа релация от тип едно към много ,което означава,че един запис във възела-собственик може да бъде свързан с един или повече записи във възела-член, но един единствен запис във възела-член е свързан само с един запис със възела-собственик.Като допълнение,един запис във възела-член не може да съществува,без да е свързан със съществуващ запис във възела-собственик.

Между точно определена двойка възли могат да бъдат дефинирани една или повече връзки.Един възел може да да бъде свързан с друи възли в базата данни.

Make
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мрежов модел БД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.