МСФО 1 - прилагане за първи път на международните стандарти за финансово отчитане


Категория на документа: Други


ЦЕНТЪР "МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ"

К У Р С О В А Р А Б О ТА

по Хармонизация на счетоводството

Тема: МСФО 1 - Прилагане за първи път на Mеждународните стандарти за финансово отчитане

2013

Съдържание:

1. Преминаване от НСС към МСС ....................................................3
2. Преглед на ГФО за 2005г. на Планекс ООД.................................16
3. Преглед на ГФО за 2006г. на Девин Роял АД..............................22
4. Преглед на ГФО за 2005г. на Банксервиз АД.............................29
5. Преглед на ГФО за за 2009г. на Трансимпорт ООД........,...........34
6. Преглед на ГФО за 2008г. на Дерони ООД................................ 36
7. Използвана литература ................................................................ 41

С членството на Република България в Европейския съюз все повече предприятия ще предпочетат да прилагат МСФО. Преминаването към отчитане съгласно изискванията на МСФО ще представлява проблем за немалко от тях.

През 2003г. Съветът по МСС утвърди текста по МСФО1 - прилагане за първи път на международните стандарти за финансово отчитане. Целта на стандарта е чрез прилагането му да се създаде сигурност, че информацията, съдържаща се в отчетите, изготвени за първи път по МСФО е висококачествена; ясна за потребителите; сравнима през всички представени периоди.

Цел и обхват на МСФО1:

МСФО1 не предоставя освобождавония от изискванията за представяне и оповестяване в други МСФО. Предприятието трябва да обясни как преходът от предишните общоприети счетоводни принципи към Международните стандарти за финансово отчитане е повлиял неговото отчетено финансово положение, финансово представяне и парични потоци.

Основната цел на този стандарт е да се постигне съпоставимост в рамките на отделното предприятие пред различните представени отчетни периоди; съпоставимостта между предприятията, прилагащи за първи път МСС, както между тях и тези, които вече прилагат МСС. Това се постига чрез спазването на основния принцип заложен в МСФО1: да се използва само МСС, които са в сила към датата на изготвяне на отчета. МСС1 изисква предприятието да оповести сравнителна информация (по Международните стандарти за финансово отчетане) за предходния период. Ако предприятието избере да даде сравнителна информация за повече от една година, допълнителната информация не трябва да спазва МСФО.

МСФО1 изисква предприятието да спазва всеки МСФО, който е в сила на датата на отчитане на своя първи финансов отчет по МСФО, както и да изготви встъпителен баланс по МСФО на датата на преход към МСФО. Встъпителния баланст по МСФО на предприятието е отправна точка за неговото счетоводно отчитане съгласно Международните стандарти за финансово отчитане.

В своя встъпителен баланс по МСФО предприятието трябва:

** Да признае всички активи и пасиви,чието признаване се изисква от Международните стандарти за финансово отчетане

** Да не признават пера като активи или пасиви, ако МСФО не разрешават такова признаване;

** Да прекласифицира пера, които е признало съгласно предишните счетоводни принципи като един вид актив, пасив или компонент на собствения капитал, но те са друг вид актив, пасив или друг компонент на собствения капитал съгласно МСФО;

** Да приложи МСФО при оценяването на всички признати пасиви и активи.

МСФО изисква обяснения (оповестявания) на корекциите, направени при преминаване към МСС, които обясняват как преходът от предишните счетоводни принципи към международните счетоводни принципи са повлияли на финансовото положение на предприятието, финансовото му представяне и паричните потоци. Необходимо е детайлно преизчисляване на:

1. Собствен капитал:
a. на датата на преминаване към МСС;
b. на последната дата при старата счетоводна база .

2. Печалба / загуба за периода:

a. на датата на преминаване към МСС;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
МСФО 1 - прилагане за първи път на международните стандарти за финансово отчитане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.