Музикални дейности в началното училище. Възприемане на музика.


Категория на документа: Други


25. Музикални дейности в началното училище. Възприемане на музика - особености на музикалното възприемане, задачи, изисквания към репертоара, методически проблеми

Трите основни музикални дейности, които се осъществяват в процеса на обучение в рамките на общообразователното училище, са: изпълнение ,възприемане и съчиняване на музика.

Изпълнителската дейност по музика на учениците се приема като основна дейност в клас и в извънкласни и извънучилищни дейности. Това е така тъй като тя е изключително достъпна. Чрез нея децата могат да преживеят непосредствено и активно музикално-художествения образ заложен в музикалните произведения, като същевременно развиват редица музикални способности.

Музикално-изпълнителската дейност на учениците притежава отличително своеобразие. То произтича от редица особености, сред които най-съществена от всички е възрастовата специфика, която определя поведението на учениците спрямо психологическите им характеристики. Музикално-изпълнителската дейност на учениците в общообразователното училище се изразява чрез пеене, свирене на детски музикални инструменти, изпълнение на музикални игри и музикално-ритмичени движения . Те притежават общи черти, както и индивидуална характеристика като вид дейност. Също така могат да имат и различни цели и задачи. Изпълнителската дейност по музика на учениците включва певческа дейност, свирене с детски музикални инструменти и музикално-ритмична дейност. Изпълнителска дейност - това е най - достъпната активна музикална дейност, чрез която главно се осъществява музикалното възпитание.

Певческата дейност се възприема като основна при обучението по музика в общообразователното училище. Също така тя е най-широко застъпена като извънкласна и извънучилищна дейност чрез вокалната група. Основните цели тук са свързани с придобиването от учениците на знания за собствения певчески глас, изграждането на отношение към пеенето и песента. Като основни задачи се открояват оптималното развитие на детския глас и същевременно неговото съзнателно опазване от страна на учениците в процеса на работа. Чрез тази дейност в резултат на взаимодействието на музиката с текста се оказва и възпитателно въздействие; усъвършенстват се мисловните процеси, подобрява се езиковата култура, коригира се дикцията.Певческата дейност е най-достъпна, тъй като децата са най-активни. Може да бъде разглеждана в 2 аспекта:

*Като продължителен процес за развитие на гласа, на певческите умения, свързани с муз. Способности;

* Като дейност в даден момент, напр. изпълнение на конкретна песен;

Като част от основните задачи могат да се изтъкнат следните: формиране на интерес към музиката и песента, получаването на знания свързани с опазване на гласа, развитие на гласа, формиране на певчески умения и навици, развитие на музикалните способности на учениците.

Свиренето на детски музикални инструменти се въвежда в урока по музика в българското общообразователното училище вследствие най-вече на влиянието на Карл Орф и неговата система за музикално възпитание. Благодарение на тези занимания се развиват музикални способности, но и редица качества като: наблюдателност, творческо въображение, самостоятелност, организираност, концентрация, дисциплина, толерантност към другите, които правят дейността значима за възпитанието на учениците.

Използват се предимно ударни инструменти с неопределен тон като: триъгълник, барабанче, кастанети, дайре, кречетало, камшик, дървени пръчици и др. Използват се партитури, които при по-малките ученици са условни, докато при по-големите се прилагат и нотни знаци.Възможностите за разширяване обхвата на въздействие от работата с детски музикални инструменти, както и приложението на придобитите умения и способности върху други изпълнителски дейности, правят тези дейности особено ценни. Това е така, защото едновременно с положителните ефекти от тези активности, те внасят допълнително разнообразие в музикалната работа с деца, които обикновено трудно задържат вниманието си върху един обект или дейност за по-дълго време.

.

Преимуществата на музикалната игра в обучението на учениците е в използването й главно като средство за отмора. Активизирането на вниманието в името на играта дава възможност за приложение на знанията и уменията в нова ситуация. Забавните обстоятелства на свой ред носят радост като едновременно с това спомагат за усъвършенстването на различни способности и умения и по този начин се стимулира изпълнителската дейност.

Положителното въздействие на творчеството върху личността го прави изключително важно средство за обучение и възпитание особено в сензитивен период като началната училищна възраст. За творчество на учениците (в Общообразователното училище) във връзка с изпълнителски дейности по музика се счита даването на предложения за начина на изпълнение на песните. Тук се имат предвид главно идеи относно избора на динамика, щрихи, темпо, акомпанимент с детски музикални инструменти, изпълнение на подходящи музикално-ритмични движения. Основният смисъл на тези детски опити е в цялостното стимулиране на учениците, в провокиране на тяхната инициативност и творчески потенциал.

Възприемането на музиката е основна музикална дейност. Тя поставя в зависимост качеството и резултата на всички музикални дейности., но не трябва да се изолира от другите музикални дейности, а да присъства във всички моменти на урока.
Учениците трябва непрекъснато и по време на пеене, и по време на свирене да слушат, т.е. да се вслушват в музиката и да вникват в нея.
Възприемане (слушане) на музика - слушането на музика е основна музикална дейност, която има важна роля за:
> изграждане на музикален опит - човек започва да възприема музиката спонтанно още от най - ранна възраст. Задачата на музикалното образование в СОУ I - VIII клас е да доразвие придобитият до тук спонтанен опит и да сформира умението да се слуша музика на по - високо равнище, с оглед на това да се стигне по - близо до нейното съдържание.
> формиране и развитие на музикални умения и навици за слушане - това е осъзнато възприемане на музикалното произведение
> естетически вкус в областта на музиката - чрез натрупването в съзнанието на многообразен фонд от представи за различна музика ученика придобива по - цялостно впечатление за пътя на музикалното изкуство през миналите векове и изключително пъстрата палитра от музиката в съвременността. Всичко това е важен фактор които спомага за формиране на музикален естетически вкус на ученика.
> анализиране и наблюдение на слушана музика - това е основното средство за по - ясно диференциране и опознаване на редица елементи на музикалният език и най - вече на техният изразителен художествен смисъл.

> Музикалната осведоменост и обща култура на личността - чрез слушането на музика в училище децата се запознават с имената на бележити композитори и творци като се запознават с тяхното творчество и епохата в която са живели. Това е предпоставка за обогатяване на общата им култура.

Задачи за възприемане на музиката - по -горе споменатите качества са необходими за пълноценното съпреживяване на музикални произведения от учениците , а също така и за подготовката на самото възприемане на музиката. Имено тези качества се реализират чрез следните задачи, които са общоприети в музикално-педагогическата практика:
> Разграничаване на видовете музика (забавна, "фонова", филмова, сериозна, "кръчмарска" и т.н.).
> Насочване на вниманието към сериозната музика, като богат извор на интелектуално-емоционални преживявания. Тук трябва да добавя, че учениците един вид се подготвят в клас за истински пълноценното нейно възприемане и съпреживяване, което може да се осъществи най-пълно и качествено при живо изпълнение. Докосването им до прекрасна музика с помощта на изтъкнати музиканти и певци, би имало невероятен ефект, както върху тяхното духовно пречистване, така и върху реалната им представа за музиката. Така те ще могат да разграничат истинската, дълбока красота от фалшивото позьорство.
> Изграждане на слушателски умения и навици.
> Развитие на музикалния слух.
> Възпитаване към активност при възприемането, осмислянето и преживяването на художествената творба на базата на асоциативността и съответните художествени способности и опит на учениците.
> Възприемане на разнообразни музикални творби.
> Запознаване на учениците с най-значимите образци от музикалната култура.
> Изграждане на ценностна система за правилно ориентиране и подбор на стойностни музикални произведения.
> Изграждане на музикално-изпълнителски качества и култура и провокиране на желание за творчество, чрез възприемане на качествени изпълнения на произведения за хор, солист или музикални инструменти, изпълнени от детски и юношески състави.

Етапи на Запознаването с ново музикално произведение:
> Емоционална подготовка за възприемане на конкретното произведение. Запознаване с епохата, композитора и интересни факти около неговия живот и създаването на музикалното произведение. Разглеждане на илюстрации, диапозитиви, картини и подходящи образци от поезията.
> Заучаване на основни музикални теми.
> Прослушване на творбата в цялост и определяне на чувствата, мислите и емоциите, които тя внушава.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Музикални дейности в началното училище. Възприемане на музика. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.