Музикално образование


Категория на документа: Други


І.Предмет на методиката по музикално образование.
- Методите - и средствата за развитие на музикалния слух, на умения за успешно участие в различните музикални дейности.
- Цел на музикалното възпитание - изграждане на естетически вкус спрямо музикално-художествените явления; създаване на естетическо отношение към заобикалящата ни музикална среда; формиране на умения за самостоятелно ориентиране в съвременната музикална действителност.
- Задачи на музикалното възпитание -
§ откриване и развитие на музикалните способности на учениците, което е предпоставка за успешното им участие в музикалните дейности
§ Формиране на умения за възприемане, изпълнение и съчиняване на музика
§ формиране на умения за диференцирано възприемане на някои най-важни елементи на музикалния език, защото много важно е учениците да разбират и осъзнават смисловото значение на отделните изразни средства в музикалната творба.

ІІ. Музикално изразни средства
1. Специфика на музиката като вид изкуство - музикалните творби имат мимолетен живот във времето. Поради тази специфика, слушателят трябва да следи разгръщането на музикалната творба във времето със същото темпо, с което тя прозвучава, т.е. бързината на нервно-психичните процеси при слушане на музика се налага от възприемания обект и това изисква една по-голяма динамичност на мисловните процеси и при изпълнение и при възприемане на музика. Музиката отразява и предава един вид емоционална информация, т.е. информация за емоционалното отношение на човека към околния свят, а тази информация е много разнообразна и точно музиката е изкуството, което може да пресъздаде най-фините и тънки нюанси в човешките преживявания. Както всяко изкуство, музиката има свой собствен художествен език - това са музикални изразни средства /елементите на музикалната реч/. За създаване на музикален образ музикално изразните средства се използват комплексно. Нито едно изразно средство няма смислово значение без да е във връзка с останалите. Музикално изразните средства са следните:
- мелодия
- тембър
- динамика
- ритъм
- метрум
- темпо
- щрихи
- хармония /многогласие/
Спецификата на музикалното изкуство се изразява и в това, че за да достигне музикалната творба до слушателя е необходим посредник. Затова е изключително важен изпълнителския прочит. Изпълнителят може да направи така, че една творба да звучи още по-развълнувано, по-драматично, отколкото е отбелязано в нотния текст. Това зависи от неговата интерпретация. Той може да внесе свои темпови, динамични, темброви и други нюанси. Разбирането на музикалната творба в огромна степен зависи от интерпретацията на изпълнителя. Интерпретатор на музикални творби в урока по музика е учителят. От това как той ще интерпретира творбата, зависи дали учениците ще я разберат. Освен че предава различни емоционални състояния, музиката има и големи звукоизобразителни и звукоподражателни възможности. Още от първите срещи на децата с музиката, вниманието се насочва към откриване на емоционалното съдържание.
2. Мелодията като изразно средство - тя е основното, главното изразно средство. Определяме го като такова, защото:
а/ тя изразява логична музикална мисъл;
б/ последованието от различни по височина тонове не е случайно, а следва определена логика;
в/ мелодията е последование от осмислени в едно цяло тонове;
г/ в една мелодия има устойчиви и неустойчиви тонове. Неустойчивите се стремят към разрешение в устойчивите. При класическите ладови структури мажор и минор, логичното заключение винаги е първата степен - тониката. Устойчиви са І, ІІІ, V степен; неустойчиви са: ІІ, ІV, VІ, VІІ степен. Ако мелодията не беше логично последование от тонове, ние не бихме могли да я запомним и да я възпроизведем.
д/ мелодията винаги е носител на някакво емоционално съдържание;
е/ мелодията обединява всички останали изразни средства: метроритъма, тембъра, динамиката, щрихите - всички те допълват и доизясняват смисъла на мелодията. Една и съща мелодия може да се изпълни с различна динамика, различно темпо, различен тембър и различни щрихи - тогава една и съща мелодия ще звучи в различни нюанси.
ж/ мелодията има много общи черти с говорната реч. Особено близки са говорната реч и вокалната мелодия. И в мелодията и в говорната реч голямо значение имат ритъма, тембъра, темпото, регистъра. Съществена разлика между тях обаче е, че в мелодията всеки звук има точно определена конкретна височина. Дори най-малката промяна във височината на звуците води до деформиране на мелодията. Затова в обучението по музика се използват специфични педагогически технологии за определяне посоката на мелодическото движение и диференциране на тоновите височини.

3. Динамиката като изразно средство - динамика в музиката наричаме степенуването на силата на тоновете. Много често в практиката се бърка сила с височина. Така например при певческата дейност, когато се изисква да се пее по-силно не бива да се казва "по-високо", защото тон с една и съща височина може да бъде изпълнен с различна сила. В музиката динамиката се проявява по два начина:
а/ чрез внезапно съпоставяне на тиха и силна звучност;
б/ чрез постепенно усилване и постепенно утихване.

До средата на ХVІІІ век като изпълнителски похват се е използвал само първият начин. От средата на 18 век, представителите на Манхаймската музикална школа започват да използват и втория начин.

Значението на динамиката като мощно средство за увеличаване на изразителността на музикалната творба нараства особено много в творчествто на композиторите романтици. Романтичното стилово направление в музиката възниква в началото на 19 век и се развива до края на 19 век. Представители на романтизма в музиката са: Шуберт, Шуман, Вагнер, Лист, Шопен и мн. др. Динамиката в музиката се отбелязва с динамични знаци. Те се поставят в нотния текст под петолинието. Основните динамични нюанси са следните:
* Форте - означава "силно"
* Пиано - означава "тихо"
* Фортисимо - означава "много силно"
* Пианисимо - означава "много тихо"
* Форте фортисимо - означава "най-силно"
* Пиано пианисимо - означава "най-тихо"
* Росо а росо - означава "малко по малко"
Например: росо а росо crescendo - означава "малко по малко усилване"
* Мецофорте - средно силно

- умерено силно
* Мецопиано - средно тихо

- умерено тихо
Знаци за постепена промяна на силата са следните: crescendo - постепенно усилване
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Музикално образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.