Музикално обучение и развитие


Категория на документа: Други


Ш. У. " Епископ Константин Преславски "
Колеж - Добрич

Теория и методика на музикалното възпитание:

Реферат:

Ролята на музиката за развитието и обогатяването на речта,
математическите и пространствено-времеви способности.
Музикотерапия

В последните години се появиха теории, които поставят креативността на първо място сред нужните качества за успех в новото глобално информационно общество. В тази връзка нараства интересът към темата за влиянието на изкуствата, в частност музиката, върху детското развитие. Този интерес стои в дъното на много научни изследвания, които си поставят за задача да дадат изчерпателни и убедителни доказателства за резултатите от музикалните занимания. Ново проучване разкрива, че заниманията с музика (свирене на инструмент, пеене, участия в ансамбли, посещения на концерти), имат положителен ефект върху уменията за четене и постиженията по математика в ранното детство и юношество.

Свиренето на музикален инструмент значително стимулира чувствителността на продълговатия мозък към говоримата реч. Опитът с музика в ранна възраст може да "настрои" слуховата система на мозъка. Децата с музикално обучение имат забележимо по-добра памет за думи от тези без такова и колкото по-дълго е обучението, толкова по-добре развита е вербалната памет. Има и изследвания, които доказват, че на музикантите е по-лесно да следят за промени във височината на звука. Какво означава всичко това? Отговорът е - музикантите учат нови езици по-бързо.

Установявали , че учениците, които учат музика, също така превъзхождат връстниците си в състезания по писане, използване на информационни ресурси, четене и решаване на казуси, както и редактиране. Напредъкът в постиженията им, сравнено с този на останалите нараства извънредно с увеличаване на продължителността на заниманията. Експериментално изследване проведено върху 8-11 годишни ученици със затруднения при четене, достига до заключението, че уменията за четене с разбиране при деца, които получават музикално обучение са значително по-високи от тези, които не получават.

Изследване на Университета в Станфорд от 2004 година доказва, че майсторството на музикален инструмент подобрява начина, по който човешкият мозък преработва части от говоримия език. В две изследвания изследователите демонстрират, че хората с музикално обучение намират по-лесно малките различия в произнасянето на думите. Музикалното обучение също така помага на мозъка да обработва по-ефективно мигновени разлики между бързо сменящи се звуци, което е от особена важност за обработването на езика. Функционалният магнитен резонанс показал, че музикантите имат по-фокусирана, ефикасна мозъчна активност. Това е първият пример, който разкрива как музикалното обучение променя начина по който нашият мозък преработва компонентите на езика.

Проучване от 2011 година доказва, че децата - музиканти се представят по-добре на задачи за вербална и визуална памет от немузиканти. От практическа гледна точка това означава, че музикантите в групата вероятно ще бъдат в състояние да запомнят нови имена по-лесно и точно (вербална памет) и ще бъдат в състояние да работят по-добре на базата на това, което виждат (визуална памет).

Освен върху уменията за четене и писане, музиката действа благотворно и върху математическите способности и умения. Сложните математически поредици са по-достъпни за учениците, които изучават музика, защото същите части от мозъка, които се използват в решаването на задачи, се подсилват и при свиренето на музикален инструмент. Нови изследвания сочат, че учениците, които вземат уроци по инструмент в средното училище, имат значително по-високи постижения по алгебра, сравнени с техните връстници, както и че учениците, които учат музика, изпреварват връстниците си в постиженията по математика и това превъзходство нараства с времето. Тези постижения не зависят от социо-икономическия статус и етнос.

Мета анализ на 15 изследвания, включващи 70 деца от 3 до 12 години, посочва, че децата, ангажирани с музикално обучение, се представят по-добре и на пространствено-времеви задачи. Изследване на 31 деца установява, че децата, които получават обучение по кийборд от 3-годишна възраст в продължение на 2 години, продължават да се развиват по-добре на пространствено-времевите и аритметичните задачи две години след като обучението е приключило. Възрастта, на която децата стартират обучението изглежда влияе на времетраенето на извънмузикалните познавателни последствия. Най-малко две години музикално обучение се изисква, за да има устойчиво подобрение на пространствените способности.

Сравнението на деца, получили обучение по музика, с такива, които не са, в областта на пространственото мислене води до изводите, че заниманията с музика са изключително полезни за този вид интелигентност. Има много изследвания в тази област в последните години. Пространственото мислене е много важно за предмети и основни понятия като математика, пропорции, части от цялото. Има доказан ефект от обучение по кийборд, получено от деца между 3 и 9 години, като по-голяма е ползата при по-малките. Друго изследване сравнява представянето на 32 деца между 8 и 13 години, които са получили интензивна музикална подготовка и 29 деца на същата възраст с оскъдно обучение по музика. Изследването доказва връзката между музикалното обучение и пространствените способности. Трето изследване сравнява ефекта от интензивното обучение по креативно писане, танци, музика, театър и визуални изкуства на 80 ученици, посещаващи частно училище по изкуствата. Резултатът от изследването доказва, че учениците с интензивно обучение по музика изпреварват останалите в задачите по геометрия и логическите предизвикателства.

* Истинският музикант, след като е преминал през ада на подготовката, запознат и отлично подготвен за изпълнение на творбата, престава да пресмята, да брои и тактува. Смятането е приключило.

Музиката е феномен, разположен във времето. Налага се да бъде организирана чрез броене и пресмятане. Всеки такт е фрагмент от музикалната мисъл на автора. Интересна е хармоничната връзка със следващите тактове, които, макар и различни, също са пресметнати и организирани в музикална структура, която очертава фразата.
И така, такт по такт, фраза по фраза се оформя цялостната музикална картина на композицията. Ето как намерихме място за аритметика, математика, а също и за физиката, която е измерила не само броя на на трептенията на всеки тон, но също и неговата цифрова характеристика.
Математика и други точни науки в музиката:
Характеристиките на звука са 4 : височина, сила, трайност и тембър.
Силата на звука зависи от ширината на звуковата вълна амплитуда. Тя се нарича интензивността на звуковата вълнаи и се измерва се във W/m2.
Единицата за ниво на звуковото налягане е децибел (dB).
Трайността на звука зависи от продължителността на звучене, от времето през което тялото звучи. Определя се от броя удари в такт.
Основните нотни ритмични стойности биват:

*цели ноти =1

*половинки =1/2

*четвъртинки =1/4

*осминки =1/8
Ако разгледаме внимателно едно петолиние ще открием, че всеки нов ред от нотния лист започва с дроб. Найпопулярният класически танц валсът, е в размер 3/4.

Тембърът е онова качество на звука, по което се отличават човешки гласове и музикални инструменти. Богатството на тембъра на даден човешки глас или инструмент се дължи на т.нар.обертонове, които като брой са изследвани до 40 над основния тон.
Височината на тона се определя от броя на трептенията на звуковата вълна за една секунда. Интервал е съотношението между височините на два тона.
Интервалът октава се състои от два тона, като повисокият тон е с двойно поголяма честота от основния. Например A от първа октава е 440 hz, докато A от втора октава е 880 hz .
Питагоров строй:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Музикално обучение и развитие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.