Национална агенция за приходите


Категория на документа: Други


 НАП

1. Описание на НАП

Закон за НАП урежда статута на Агенцията. Агенцията е ЮЛ на бюджетна издръжка със седалище София.

Агенцията е специализиран орган към министъра на финансите. За установяване,обезпечаване и събиране на публични вземания(Публични държавни вземания и Частни държавни вземания (ДОПК)). Агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения.

В агенцията работят държавни служители и служители назначени по трудово отношение.

Всички данъкоплатци и осигурители са клиенти на НАП.

2. Агенцията използва продукт който се нарича Система за управление на приходите (СУП).СУП е информационна система, която показва данните на всяко едно лице. Чрез тази система те могат да бъдат проследени.

3. Агенцията разполага с регистрационен адрес - E-Mail. Тя осъществява електронно банкиране, но не и електронна търговия.

4. НАП обслужва всички данъци без акцизи, и местни данъци и такси, които се обслужват в общината.

5. В офисите на НАП се подават декларации за:

- подоходно облагане;

- облагане с корпоративни данъци;

- справка - декларации по ДДС и др.

6. В офисите на Националната агенция за приходите се подават уведомления за трудовите договори, декларациите за осигурените лица и за дължимите осигурителни вноски.Има няколко вида вноски, това са:

- Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО)

- Осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

- Осигурителни вноски за учителски пенсионен фонд (УчПФ)

- Здравноосигурителни вноски

- Вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" (ГВРС)
Осигуровките се плащат до 25-то число на месеца.

7. В офисите на НАП се издават удостоверения за данъчни и осигурителни задължения, могат да се правят и справки за здравния и социално осигурителния статус на клиентите.

8. Плащането на данъците и осигуровките се извършва по банков път по сметките на съответната териториална дирекция на агенцията или по Интернет. Плащания в брой не се допускат.

9. Обезщетенията в НОИ са няколко - за временна неработоспособност, за бременност и раждане,за отглеждане на малко дете, за безработица, за трудова злополука и професионална болест, както и всички останали обезщетения продължават да се изплащат от Националния осигурителен институт. Документите за определяне правото и размера на краткосрочните парични обезщетения и помощите от държавното обществено осигуряване се подават в компетентното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

10. НАП обезпечава и събира принудително публичните и частни държавни вземания.Те се събират от публичните съдебни изпълнители.Също така НАП представлява държавата в производства по несъстоятелност.С новите си правомощия служителите на НАП получиха и правото да описват и продават имущество на длъжници, които не са платили дълговете си към бюджета.

11. Харта на НАП дава основни насоки за правата на клиентите, и за задълженията на НАП. Служителите на НАП се задължават да бъдат професионалисти, да се отнасят с уважение и разбиране към клиентите и да им дават ясна пълна и точна информация.

13.Видовете Е-услуги на НАП са няколко:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална агенция за приходите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.