Национална агенция за приходите


Категория на документа: Други


- Е-услуги с електронен подпис;

- Е-услуги с свободен достъп;

- Е-услуги с ПИК;

14. От 2013 г. плащането на данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ДЗПО) ще става по така наречената Единна сметка на НАП.Това означава, че преводите за данъци и осигуровки ще става с едно платежно нареждане.

15.Функционалните звена се разделят на две категории - обща и специализирана.
В общата се съдържат Обжалване, Управление на човешките ресурси (УЧР) и логистика. В специализираната се съдържат Контрол, Обслужване и Събиране.

16. Сигурността в НАП може да се разгледа от няколко аспекта:

- Сигурност по отношение на информацията ;

- Сигурност по отношение на служителите ;

- Сигурност по извънредно отношение ;

Цялата дейност на НАП се урежда в закони (кодекси) - поднормативни актове, процедури, заповеди, инструкции, правилници издадени от изпълнителния директор на НАП. По закона за НАП изпълнителния директор изразява становища по прилагане на данъчно и осигурително законодателство, които са задължителни за органите на агенцията. НАП е администратор на лични данни и всеки служител на агенцията е длъжен да опазва данъчната и осигурителна информация. Информацията се обработва, съхранява и унищожава по ред от изпълнителния директор на НАП. Тя може да се предостави на други органи извън структурата на НАП по реда на ДОПК. За данъчната и осигурителна информация е посочено в чл.72 от ДОПК. Органи на които директно може да се предостави информация са: Президента на РБ, Главния прокурор, Управителя на НОИ, Директора на ТП на НОИ, Директора на агенция "Митници", Ръководителя на ДАНС, съдебните изпълнители. Данъчно и осигурителна информация се предоставя само по писмено съгласие на лицето, въз основа на акт на съда или по инициатива на НАП в случаите предвидени от закона.

Работата в НАП е рискова, защото не всички данъкоплатци и осигурители спазват законите да си плащат данъците и осигуровките. Поради тази причина най-рисковата дейност е на функция "Контрол" в НАП. Ако има посегателство срещу служител или имущество на агенцията се извършва проверка по специална процедура след като се информират компетентните органи като МВР, Прокуратура и др.

Във всяка структура на НАП ТД офис има планове за действие при бедствие и аварии, които да опазват живота на служителите на работното им място. Във всяка структура на НАП има специален пропускателен режим и охрана, така че разгневени клиенти на НАП да не могат да извършат физическо посегателство върху служителите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална агенция за приходите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.