Национална библиография


Категория на документа: ДругиТема 6. "Библиография на българската библиогра-

фия : 1944-1969".....................................................................34

2.2. Подсистемата на ТНБ ....................................................36

Тема 7. Серия 1. Български книгопис....................................38

Тема 8. Серия 2. Български дисертации ................................40

Тема 9. Серия 3. Българска дискография...............................42

Тема 10. Серия 4. Български периодичен печат.....................43

Тема 11. Серия 5. Летопис на статиите от българските

списания и периодични сборници;. Серия 6. Летопис на

статиите от българските вестници ..........................................45

Тема 12. Серия 7. България в чуждата литература -

свободна "валенция" в системата на ТНБ..............................47

Тема 13. Серия 8. Библиография на българската библио-

графия ......................................................................................

ПРЕДГОВОР

Дисциплината "Национална библиография" е с приложен характер. Тя цели да запознае студентите от бакалавърската степен на специалност "Библиотекознание и библиография" при УниБИТ със съвременната система на националната библиография (НБ) на България.

Методиката на преподаване се осъществява на две нива: а) теоретико- приложни лекции и б) практически упражнения. Лекциите са в два модула: кратко въведение в теорията на НБ и приложни лекции, представящи съдържанието и системата на НБ под формата на източникознание. Този подход е класически за материята и според нас не е изнамерен друг по-добър вариант. Това означава, че всеки източник на НБ, в частност на ретроспективната национална библиграфия (РНБ) и на текущата национална библиография (ТНБ) се представя в типологична форма, която наричаме "матрица" и която за всеки източник съдържа характеристика на следните елементи: обект на библиографиране, информационна структура на корпуса, справочен апарат. Информационните възможности на всяко издание се разкриват чрез система от библиографски въпроси, които съставляват дела "Упражнения" на учебното пособие. Въпросите са формулирани функционално и всеки един е насочен към съответен дял на конкретния източник. По този начин студентите по-лесно усвояват структурата и информационните му възможности.

Дисциплината е първата в системата библиографски дисциплини, преподавани в УниБИТ, която предоставя възможност на обучаващите се да придобият професионална компетентност по информационно търсене на библиографска информация (БИ). По-конкретно те придобиват компетентност да издирват българските национални печатни документи от възникването на книгопечатането в България през 1806 г. до днес.

В заключение изказвам благодарност на колегите от Центъра за национална библиография при Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий" с ръководител доц. д-р А. Тотоманова и специално на Е. Ангелова - ръководител на отдела, израбоващ Сер. 1 и 2 на ТНБ и на н. с. И. Калоянова - ръководител на отдела на Сер. 4 на ТНБ.

РАЗДЕЛ 1. КРАТКО ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОГРАФИЯ (НБ)

Тема 1. Същност, структура и принципи на НБ

Ключови понятия: национална библиография, текуща национална библиорафия, ретроспективна националана библиграфия, национална библиография на книги, национална библиграфия на периодични издания, държавно-териториален принцип, езиков принцип, комплексен принцип, национална памет.

Понятието и терминът "национална библиография"

Националната библиография, както вече знаем от историята на библиографията, възниква през XVI в. в Западна Европа и е пряко свързана с формирането на нациите и създаването на буржоазните държави. Може да се твърди, че повече от век тя заема централно място в библиографската теория и практика, а нейните продукти са се превърнали във фундаментален източник, ресурс при съставителството на специални и препоръчителни библиографии.
Около два века НБ се развива без да се създаде теоретична представа за нея, без да се обособи специално понятие и да се намери термин за назоваването й. Терминът се появява през 70-те години на XVIII в. За пръв път го използват френският библиограф Г. Ф. Дебюр и Михаил Денис - библиотекар на австрийската императрица Мария Терезия. От този момент терминът "национална бибилография" се използва многократно, без да се правят опити да се дефинира самото понятие.
Един от първите опити за дефиниране на понятието принадлежи на френския историк и библиограф Шарл Ланглоа. В 1901 г., в книгата си "Ръководство по история на библиографията", той отбелязва: "...на универсалните библиографии противостоят националните библиографии, рамките на които се явяват локални. Това са репертоари на книги по всички теми, обединени по признака, че са издадени от една или друга нация." (Левин, Г.Л. Национальная библиография как понятие и термин. // Б и б л и о г р а ф и я, 2004, № 1.)
Под универсална библиография Ланглоа разбира онези библиографии, които днес се наричат международни и отразяват световните печатни произведения. Днес видът "универсална библиография" се дефинира по признака "съдържание на документите". Когато една библиография отразява документи от всички области на знанието - тя е универсална. Такава е природата на НБ , а в отделни случаи и на издателско-книготърговската и препоръчителната библиография, но те се срещат по-рядко. Издателско-книготърговската библиография в повечето случаи е многоотраслова, универсални са изданията от типа "The Books in print". Издателски каталог под същото название се издава в САЩ и изпълнява ролята на НБ. У нас също бе направен опит за подобен тип издание, но на този етап подготовката му остава безуспешна.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална библиография 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.