Национална иновационна система на Израел


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Курсова работа на тема:
Национална иновационна система на Израел

По дисциплината:
Научна политика и иновационен мениджмънт

Изготвили:
Лияна Дончева - ф.н. 296084
Йоана Гацина - ф.н. 296046
МИО, поток 122

София, 2012г.
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение
2. Модел на националната иновационна система на Израел
3. Разходи на Израел за НИРД
4. Държавно управление на науката и иновациите - институции и техните стратегии
5. Законодателство, което регламентира и насърчава научноизследователската дейност и иновациите
6. Предлагане на иновации и търсене на научни резултати
7. Организации, които посредничат между търсещите и предлагащите и техните програми
8. Други фактори, оказващи влияние върху развитието на НИС на Израел
9. Оценка на влиянието на иновациите върху конкурентоспособността на страната
10. Заключение
11. Използвана литература

Въведение

Концепцията за националната иновационна система (НИС) се очертава да бъде много атрактивна тема в политиката на всяка държава, тъй като основна нейна цел е да подсили основните конкурентни предимства на страната. Тази разработка представя иновационната система на Израел с основните тенденции на нейното развитие, както и ключовите участници и връзките между тях. Изборът за изследване конкретно на тази страна е продиктуван от огромните постижения на Израел в сферата на иновациите и стабилните корени на тази система в държавната политика.

Националната иновационна система може да бъде описана като комбинация от частни и публични организации, чиито отношения и взаимодействие на национално ниво се отнасят до развитието на знания, които се превръщат в нови технологии. Примерът с Израел ясно показва промяната на страна със специфични пазарни и икономически условия, която същевременно разбира и дава възможности за проектирането и изпълнението на пакет от иновационни инструменти, оформя взаимоотношенията между участниците и предизвиква подходящите механизми за финансиране. Инструментите на правителствено ниво насочват икономиката на страната по пътеката на иновациите чрез появата на високотехнологични сектори, предимно информационни и комуникационни технологии, които днес отчитат 30% от общия израелски износ и 16% от общото производство (Samuel Neaman Institute 2010). Страната се стреми и да се развие и в други сектори, включително био- и нанотехнологии. Изключителните постижения на Израел са отразени и в рисковия капиталов пазар, който до 2009-2010 глобалната икономическа криза вдигна грандиозно със сумата от около $ 13.3B, инвестирани в израелски стартиращи високо технологични фирми. Ако се вземе предвид инвестирането в рисков капитал като част от БВП за 2008, Израел се класира на второ място, с 0,3%, след Обединеното кралство (OECD, 2008). Страната е много динамична по отношение на създаването на нови фирми, и е в челните редици по брой високотехнологични компании, регистрирани в Nasdaq, следвайки само Съединените щати. Освен това, въпреки трудната геополитическата ситуация, Израел успя да привлече големи инвестиции от мултинационалните корпорации, включително най-големите играчи, като Google, Intel, Microsoft, HP и др. Страната има най-високите разходи за НИРД сред членовете на ОИСР, които достигат 4,4% от БВП през 2011 г. с почти 80% от сектора за проучване и развитие, финансирани от бизнес сектора.

Mодел на националната иновационна система на Израел

Израел принадлежи към групата на страните, чиято икономика се основава на сектори с интензивно развитие на знанията, които допълват конкурентните предимства на държавата. Страната е развита в областта на информационни и комуникационни технологии, но също така има за цел динамичното развитие на други високотехнологични сектори, като например био-, нано-, екологични и медицински технологии. Тази част на разработката очертава основните сили, които стоят зад способността на Израел да прави нововъведения, които заедно съставляват НИС на страната.

Фигура 1 представя модел на иновационната система на Израел. Тя включва организации, които се появяват в центъра на развитието на системата, както и ключови процеси, които оказват влияние върху техните взаимоотношения. За по-голяма яснота и за да подчертае своята същност, моделът е умишлено опростен, не съдържа дребните играчи и връзките, които не са от решаващо значение за иновативността на страната. В допълнение, това е статично представяне, като се има предвид, че също така е важно да се подчертае еволюционният характер на иновационната система на Израел. Сегашното състояние на НИС на Израел може да бъде проследено назад до 1990г. Въпреки това, произхода достига още по-назад във времето, до възникването на държавата, т.е. 1950 и 1960г. Анализ на Teubal (1993) на иновационната система на страната очертава основните характеристики и упътване в периода между 1950-80-те години, т.е. преди повратната точка в подхода на държавата за икономическото си представяне.

До трите основни участници, т.е. предприятията, държавата и университетите, има два допълнителни играча - технологичните инкубатори и институциите за рисков капитал също са интегрирани в модела, което се дължи на значителната част, която играят в НИС на Израел. Освен това, в рамките на групата от фирми са разграничени четири основни подгрупи: местните стартиращи, други местни фирми, центровете за НИРД на чуждестранни компании и чуждестранни фирми, намиращи се извън израелския пазар. Отделяйки четири вида предприятия, изглежда полезно да се илюстрират различните функции, които те изпълняват в системата и техните различни взаимодействия с другите участници.

Фигура 1: Модел на Израелската иновационна система

Важно е да се отбележи, че израелският термин "стартиращи фирми" се отнася специално до новосъздадените високотехнологични фирми. Те са един от най-важните елементи на икономиката на страната по отношение на иновативното си представяне, и те могат да бъдат признати като крайъгълен камък на иновационната система на Израел, за разлика от държавите, където иновациите се насочват главно чрез големи корпорации. "Другите местни фирми", представляват различни от стартиращите компании, които работят в сектора на високите технологии или извършват НИРД. Центровете на чужди компании, извършващи проучвания и развитие" са отбелязани, тъй като те изобразяват друга особеност на НИС на Израел, в която тези центрове на мултинационални корпорации са особено добре дошли във формата на чуждестранни инвестиции. И накрая, включването на"чужди фирми" в модела е оправдано с това, че представлява обширните връзки на израелските предприятия с външни пазари, включително и на тяхната експортна ориентация, както и доста общ път за излизане от кризата на израелските стартиращи фирми чрез външни сливания и поглъщания.

Връзките между агентите на НИС са разделени в две основни групи. Първата обхваща процесите, които биха могли да бъдат широко посочени като трансформация на знания или прехвърляне на технологии, които включват както кодифициран и мълчалив трансфер на знания, така и прехвърлянето на (иновативни) продукти, процеси и фирми.

Най-традиционният трансфер на знания започва да тече от университетите (чрез техните компании за трансфер на технологии (TTCs)) към фирми чрез комерсиализация на изследвания резултат. Трансфер на технологии в този контекст може да приеме различни форми, като лицензиране, създаването на спин-оф фирми, съвместни научни изследвания и съвместни предприятия. Допълнителен аспект на потока от знания обхваща трансферът на човешки капитал към фирми чрез висшето образование, което е от особено значение в случай че центровете за НИРД на чужди фирми наемат голям брой израелски висшисти. Друг вид трансформация на знания е въплътена в съвместни сътрудничества (консорциуми) за НИРД на търговски предприятия и университети в рамките на редица правителствени програми.

Моделът също така описва процесите на трансфер на технологии в междуфирмените отношения. Те заемат различни форми на сътрудничество, по-специално в отношенията между стартиращи и вече съществуващи местни или чуждестранни дружества, придобиване на първите от последните.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална иновационна система на Израел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.