Национална разузнавателна служба


Категория на документа: ДругиРезидентурите в дипломатическите представителства имат основна роля в организацията на агентурното разузнаване на територията на разузнаваната държава. В състава на тези резидентури са включени разузнавачи-агентуристи, занимаващи се с организацията на вербовъчната работа и агентурните връзки и участващи в съответните операции като преки изпълнители. Те събират и оценяват оперативната информация, необходима за провеждането на агентурното разузнаване, изучават формите и методите на работа на контраразузнаването на разузнаваната държава, разкриват неговите сили и средства, разрешават въпроси по обезпечаването на агентите с технически средства.

Във вербовъчната работа сред постоянните жители на разузнаваната държава агентуристите използват преди всичко агенти - свои съотечественици (сътрудници на дипломатически,търговски,банкови и други представителства,кореспонденти,журналисти,докторанти,студенти и т.н.)които по техни указания се занимават с издирване, изучаване и обработка на кандидати за вербовка. Подобна дейност разузнавачите-агентуристи осъществяват и самостоятелно и, като правило, участват в заключителния етап на вербовъчната операция.

Разузнавачите-агентуристи определят способите за връзка с агентите, подбират местата за лични срещи с тях, зареждането на тайници, пощенски кутии за размяна на писма, поставянето на сигнализиращите белези и т.н., осъществяват други действия, свързани с подготовката и провеждането на агентурни акции, привличат към участие в тях агенти от състава на сътрудниците в посолствата, а също така съпруги на разузнавачи.

В съвременния период се забелязва тенденция към по-активно участие в организирането на операции на агентурното разузнаване от страна на разузнавачи и агенти, действащи от недипломатически позиции, като се използват постоянно Нелегални резидентури са дълбоко законспирирани групи от агенти, състоящи се от нелегали или местни жители, както и смесени, ръководени от разузнавачи-нелегали или опитни, специално обучени агенти. Освен придобиване на информация, такива резидентури могат да се занимават с вербовъчна дейност, да укриват нелегално маршрутирани агенти, да подпомагат тяхното извеждане зад граница. Нелегалните резидентури могат да имат връзка с резидентурите под дипломатическо прикритие и задграничните разузнавателни централи. С конспиративна цел в резидентурите строго се съблюдава изискването, съгласно което агентите не се познават помежду си и всеки от тях да поддържа връзка единствено с ръководителя. Само в изключителни случаи, ако например е необходимо да се изпълни задача, непосилна за един агент, се допуска разшифроване на съвместно действащи агенти.

Разузнаването може да създава на територията на разузнаваната държава и агентурни групи от двама-трима души. В качеството на техни ръководители могат да бъдат агенти, имащи възможност официално да общуват с чужденци или редовно да пътуват зад граница. В агентурните групи, например в така наречените семейни резидентури състоящи се от агенти - близки роднини (мъж, жена, техните родители, братя, сестри), се допуска взаимно разшифроване.

На територията на трети страни организацията на агентурното разузнаване срещу разузнаваната държава се занимават разузнавателните резидентури, действащи под официално и неофициално прикритие. Към официалните прикрития се отнасят различните държавни представителства (дипломатически, по оказване на икономическа и техническа помощ, апаратите на военните и други съветници, щабовете и учрежденията на войсковите части, намиращи се в тези страни), а също така представителствата на международни организации (ЮНЕСКО, МОТ, МААЕ и др.), към неофициалните - представителства и филиали на частни търговски дружества, банки, а също така и на неправителствени организации.

Кадровите служители и агентите от резидентурите в трети страни се занимават с вербовъчна работа сред пребиваващите там граждани на разузнаваната държава, могат да осъществяват лични срещи с вербуваните, да ги обучават, а също така, особено от съпределните на разузнаваната страна територии, да изпращат в нея агенти чрез нелегални способи. При осъществяването на вербовката и нелегално маршрутиране те нерядко използват помощта на местните специални служби и агенти, също местни граждани.

Паралелно с резидентурите, разузнавателните служби имат в някои страни регионални разузнавателни центрове, занимаващи се с организиране на агентурно разузнаване срещу разузнаваната държава.

На територията на Република България с организиране на агентурно разузнаване срещу разузнаваната държава са ангажирани служби от централния апарат и периферните органи на разузнаването, кадрови разузнавачи и агенти, които работят или под прикритието на учреждения и организации, имащи делови отношения с разузнаваната държава, или обслужващи нейни граждани. Те могат да действат и на така наречената неутрална основа, т.е. използвайки за установяване и поддържане на контакти личните интереси, потребности и увлечения на интересуващите ги лица. Главно място в организацията на агентурното разузнаване на собствена територия заема вербовъчната работа сред гражданите на разузнаваната държава. За изучаване с цел вербовка на своя територия разузнаването използва агенти, в т.ч. изселници от разузнаваната държава, външно наблюдение, контрол върху кореспонденцията, техника за негласно подслушване, звукозаписи, визуално наблюдение, тайно претърсване. В тези дейности активно съдействие му оказват контраразузнавателните, полицейските и други държавни органи, неправителствени организации и частни лица.

Централните и периферните органи на разузнаването и резидентурите в трети страни се занимават с организирането на агентурно разузнаване и на територията на разузнаваната държава, като изпращат там свои разузнавачи и агенти за осъществяване на вербовъчна дейност и агентурна връзка. Такива задачи изпълняват и агентите - самостоятелно или с помощта на сътрудници от резидентурите на дипломатическо прикритие, които запознават новодошлите с оперативната обстановка, дават препоръки относно способите за действия, осигуряват безопасността на провежданите мероприятия или участват в тях.

Методите в разузнаването,използвани от служителите на НРС-са наблюдението,подслушването,секретен оглед,събиране на информация"на тъмно",разузнавателна беседа,разузнавателен експеримент Разузнавателния анализ на първичната информация се осъшествява с общите логически методи : обобщение,анализ и синтез,аналогия,индукция...
При разузнавателни прогнози се използва сравнително историческия метод.При осъществяване на тайни операции способите се определят от областта,в която се извършват.
В политиката-заговори,терористична дейност,въстаническа дейност.
В икономиката-саботаж,диверсия,вредителство.
Универсален способ е дезинформирането (Дезинформацията представлява съзнателна, преднамерена и целенасочена промяна в съдържанието и значението на информацията.) Целта на дезинформирането е да въведе в заблуждение получателя (наречен обект) и да му окаже въздействие с оглед формиране на поведение, което не съответства на неговите интереси, но е изгодно за източника (субекта).

Дезинформацията не винаги е измислена (несъществуваща, неистинска) информация. В зависимост от съотношението достоверна - измислена се различават:

( Бяла - съвкупност от реални факти, неразкрити в необходимото време, а се предават до получателя със закъснение;

( Сива - съвкупност от реални и измислени факти. Те се съчетават така, че да представляват логическа цялост и да създават впечатление за висока степен на автентичност;

( Черна - съвкупност от изцяло измислени факти и данни, които предполагат бърза реакция. Достоверността им може да се защитава само за кратко време, но достатъчно, за да предизвиква въздействие.

Понятието "дезинформиране" има латински произход и означава даване на неверни сведения или заблуждения.

Дезинформирането представлява целенасочена дейност на Националната Разузнавателната Служба за въвеждане в заблуждение на дадена държава, организация, група или отделно лице, в резултат на което те да предприемат действия, които са изгодни за разузнаващата държава (или фирма).

Всяка дезинформационна тайна операция, за да има завършен характер, трябва да включва в себе си три основни момента, които се провеждат последователно:
* изготвянето на дезинформационните материали;
* предвижването на информационния материал до "противника";
* въвеждането на "противника" в заблуждения;

Първият и вторият момент зависят изцяло и са в ръцете на разузнаването. На третия момент - не. Дали е постигната целта, ще се разбере, като се следи реакцията на обектите на дезинформирането.

Освен дезинформирането,съществуват и други тайни операции в Националната Разузнавателна Служба.

Тайната операция представлява система от действия на НРС за оказване на въздействие върху чужди правителства,фирми,организации и лица с оглед вземане на политически,икономически,военни и оперативни решения в провеждане на дейност,изгодни за разузнаващата държава т.е. Република България.Тайните операции се класифицират на четири нива:
1. Рутинни разузнавателни операции-проверка на посолства за евентуално подслушване,събиране информация по време на приеми,коктейли и социални събития,обмен на информация със служители на други разузнавателни служби,защита на чуждестранни лидери на съюзнически страни
2. Скромни намеси-финансиране на приятелски групировки,пропаганда в демократични и авторитарни режими,техническо разузнаване от разстояние,вербовка на агенти-чужденциСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална разузнавателна служба 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.